ČR: Eaton dokončil akvizíciu Cooper Industries a bude ponúkať technológie oboch firem v rámci svojich riešení

Eaton Cor­po­ra­tion, před­ní světo­vý průmys­lo­vý vý­rob­ce a dis­tri­bu­tor elek­tro­tech­nic­kých za­říze­ní, úspěšně do­kon­čil ak­vi­zi­ci spo­leč­nos­ti Coo­per In­dus­tries v cel­ko­vé hod­notě 13 mi­liard USD. Vý­sled­kem spo­je­ní je no­vá glo­bál­ní spo­leč­nost Eaton Cor­po­ra­tion plc, kte­rá se tím­to za­řazu­je me­zi nej­výz­namnější hrá­če v od­větví říze­ní ener­gie.

Eaton Cor­po­ra­tion a do­da­va­tel elek­tric­kých za­říze­ní Coo­per In­dus­tries plc ozná­mi­li do­kon­če­ní slu­čo­va­cí­ho pro­ce­su. Ta­to ak­vi­zi­ce by­la ozná­me­na 21. května 2012. Eaton Cor­po­ra­tion plc je di­ver­zi­fi­ko­va­ná spo­leč­nost pos­ky­tu­jí­cí ener­ge­tic­ky efek­tiv­ní řeše­ní, kte­rá po­má­ha­jí je­jím zá­kaz­níkům účinně nak­lá­dat s elek­tric­ký­mi, hyd­raulic­ký­mi a me­cha­nic­ký­mi za­říze­ní­mi. Od­ha­do­va­né tr­žby spo­leč­nos­ti jsou 21,8 mi­liard USD a hru­bý pro­voz­ní zisk ve vý­ši 3,3 mi­liard USD (EBIT­DA).

„Ak­vi­zi­ce Coo­pe­ru před­sta­vu­je mil­ník v na­ší tran­sfor­ma­ci," proh­lá­sil Alexan­der M. Cut­ler, Eaton Chair­man and Chief Execu­ti­ve Of­fi­cer. Ta­to ak­vi­zi­ce, o cel­ko­vém ob­je­mu 13 mi­liard USD, je největší za 101le­tou his­to­rii spo­leč­nos­ti Eaton. „Slou­če­ní těchto fi­rem roz­šiřuje por­tfo­lio na­še vý­robků, slu­žeb a řeše­ní a po­si­lu­je na­ši glo­bál­ní geog­ra­fic­kou působ­nost," do­dal Alexan­der M. Cut­ler.

Spo­je­ní zna­ček Eaton a Coo­per
„Spo­leč­nost Coo­per do­dá­vá prověřené řeše­ní v ob­las­ti dis­tri­bu­ce elek­tric­ké ener­gie, te­dy osvětle­ní, kon­tro­ly osvětle­ní a ka­be­lá­že, dá­le v ob­las­ti chyt­rých sí­tí a za­bez­pe­čo­va­cích za­říze­ní. Tím vhodně dopl­ňu­je sil­né strán­ky spo­leč­nos­ti Eaton," shr­nul kon­krét­ní příno­sy ak­vi­zi­ce pan Cut­ler.

Vzá­jemně se dopl­ňu­jí­cí tech­no­lo­gie obou spo­leč­nos­tí zry­chlu­jí po­ten­ciál růstu spo­leč­nos­ti Eaton ja­ko glo­bál­ní in­teg­ro­va­né spo­leč­nos­ti za­měřené na říze­ní ener­gie. Spo­leč­nost Eaton Cor­po­ra­tion se za­měřuje na kon­krét­ní řeše­ní sou­čas­né ener­ge­tic­ké prob­le­ma­ti­ky, te­dy na stou­pa­jí­cí nák­la­dy na ener­gie a zvy­šu­jí­cí se do­pad je­jich uži­tí na ži­vot­ní prostředí.

Ak­cio­náři spo­leč­nos­ti Coo­per obdr­ží do 14 dnů od­mě­ny, na kte­ré ma­jí ná­rok pod­le plá­nu na­rov­ná­ní. Ob­cho­do­vá­ní s ak­cie­mi spo­leč­nos­tí Eaton a Coo­per bu­de na newyor­ské bur­ze pok­ra­čo­vat až do uzavření bur­zy dne 14. pro­sin­ce 2012. S kme­no­vý­mi ak­cie­mi Eaton Cor­po­ra­tion plc se za­ča­lo ob­cho­do­vat pod sym­bo­lem ETN v pondě­lí 3. pro­sin­ce 2012.

No­vá or­ga­ni­zač­ní struk­tu­ra Eaton Cor­po­ra­tion plc

Spo­leč­nost patří ke glo­bál­ní tech­no­lo­gic­ké špič­ce v ob­las­ti elek­tric­kých vý­robků, sys­témů a slu­žeb za­jiš­ťu­jí­cích kva­li­tu, dis­tri­bu­ci a říze­ní ener­gie, přeno­su elek­tric­ké ener­gie, vý­robků pro osvětle­ní a pro roz­vo­dy elek­tric­ké ener­gie. V je­jím por­tfo­liu ne­chy­bí hyd­raulic­ké kom­po­nen­ty, sys­té­my a služ­by pro průmys­lo­vá a mo­bil­ní za­říze­ní, pa­li­va pro le­tec­tví a kos­mic­ké le­ty, hyd­raulic­ké a pneu­ma­tic­ké sys­té­my pro ko­mer­ční a vo­jen­ské úče­ly ne­bo po­hon­né sys­té­my pro auto­mo­bi­lo­vý průmysl, eko­no­mii a bez­peč­nost vy­uží­vá­ní pa­liv.

„Br­zy ozná­mí­me no­vou or­ga­ni­zač­ní struk­tu­ru," řekl dá­le Alexan­der M. Cut­ler. Ve­de­ní spo­leč­nos­ti ve spo­lup­rá­ci s tý­mem slo­že­ným z ve­dou­cích pra­cov­níků spo­leč­nos­tí Eaton a Coo­per bu­de od­po­ví­dat za do­sa­že­ní ope­ra­tiv­ní syn­er­gie. „Před­pok­lá­dá­me, že ce­lý in­teg­rač­ní pro­ces bu­de tr­vat 24 až 36 měsíců v zá­vis­los­ti na pod­mín­kách na tr­hu," uzavřel Cut­ler.

Eaton Cor­po­ra­tion plc, má ny­ní přib­ližně 100 000 za­městnanců a služ­by svým zá­kaz­níkům pos­ky­tu­je ve ví­ce než 150 ze­mích.

Pro pod­robnější in­for­ma­ce jsme k dis­po­zi­ci na ní­že uve­de­ných kon­tak­tech ne­bo nav­štiv­te webo­vé strán­ky http://www.eaton.com.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter