Cezhraničné zákazky pre slovenských živnostníkov

V dneš­nej do­be to ma­jú živ­nos­tní­ci na Slo­ven­sku ťaž­šie ako ke­dy­koľ­vek pred­tým. Vra­ca­jú­ca sa eko­no­mic­ká re­ce­sia v kom­bi­ná­cii s neus­tá­lym zvy­šo­va­ním da­ňo­vé­ho a od­vo­do­vé­ho za­ťa­že­nie je bre­me­no, kto­ré je ťaž­ké us­táť. Naj­nov­ší vý­voj a zme­ny v slo­ven­skej le­gis­la­tí­ve na­vy­še in­di­ku­jú v ro­ku 2013 eš­te ne­priaz­ni­vej­šie pod­mien­ky pre ma­lé a stred­né pod­ni­ka­nie.

Pre tých, kto­rí sa roz­hod­li nev­zdať, sú pri­már­ne dô­le­ži­tý­mi opat­re­nia­mi zni­žo­va­nie nák­la­dov a in­ven­čnosť pri zís­ka­va­ní no­vých zá­kaz­ní­kov. V dru­hom prí­pa­de po­moc pri­chá­dza aj na inter­ne­te. Spo­loč­nosť B2M.CZ, lí­der na tr­hu on-li­ne do­py­to­vých sys­té­mov v stre­doeuróp­skom pries­to­re, kto­rá u nás pre­vádz­ku­je 123do­pyt.sk, roz­ší­ri­la v ro­ku 2012 mož­nos­ti fi­riem a živ­nos­tní­kov re­gis­tro­va­ných v tom­to sys­té­mu - spros­tred­kú­va im mož­nosť uchá­dzať sa o za­hra­nič­né zá­kaz­ky za­da­né v ses­ter­ských sys­té­moch v Če­chách, Poľ­sku a Ma­ďar­sku.

Ob­jem príl­eži­tos­tí zís­kať za­hra­nič­nú zá­kaz­ku cez do­py­to­vý sys­tém je sluš­ný. Naj­viac po­ten­ciál­nych zá­ka­ziek (do­py­tov) sa na slo­ven­ský trh cez ten­to on-li­ne sys­tém po­nú­ka z Čes­kej re­pub­li­ky. „Od ja­nuá­ra do ok­tób­ra 2012 bo­lo 812 do­py­tov za­da­ných do ePop­tav­ka.cz (ses­ter­ský sys­tém 123do­pyt.sk), pre­lo­že­ných a pos­kyt­nu­tých pre vy­pra­co­va­nie po­nu­ky slo­ven­ským fir­mám a živ­nos­tní­kom," ho­vo­rí Ot­to Ko­čí z B2M.CZ, kto­rá pre­vádz­ku­je oba server­i. Z Poľ­ska a Ma­ďar­ska sa v nám dos­ta­lo 312 (PL) a 201 (HU) do­py­to­va­ných zá­ka­ziek. Čo sa tý­ka ob­las­tí za­me­ra­nia, naj­viac po­ten­ciál­nych zá­ka­ziek sa na Slo­ven­sko tou­to ces­tou dos­tá­va z ob­las­ti poľ­no­hos­po­dár­stva, dop­ra­vy, sta­veb­níc­tva a dre­vár­ske­ho prie­mys­lu, hoj­ne do­py­to­va­ný je sta­veb­ný ma­te­riál i ob­lasť tla­čia­ren­ské­ho a pot­ra­vi­nár­ske­ho prie­mys­lu. „Do­py­ty sa sna­ží­me spros­tred­ko­vá­vať cez­hra­nič­ne na ra­cio­nál­nej bá­ze, te­da pre fir­my z ob­las­tí hra­ni­čia­ci­mi s re­gió­nom, v kto­rých by sa mal kon­krét­ny do­pyt reali­zo­vať," do­dá­va Ko­čí.

Sys­tém fun­gu­je aj opač­ne. Zo Slo­ven­ska je cez 123do­pyt.sk den­ne po­núk­nu­tých oko­lo 20 do­py­tov do oko­li­tých kra­jín, z to­ho 5-15 mie­ri do Čiech (na ePop­tav­ka.cz), 2-4 do Poľ­ska ( na 123za­py­ta­nie.pl) a 2-3 do Ma­ďar­ska (na 123p­ro­fit.hu).

Sys­tém tak ot­vá­ra ďal­ší ka­nál príl­eži­tos­tí zís­ka­vať zá­kaz­ky, ku kto­rým by sa inak živ­nos­tník, či ma­lá fir­ma dos­ta­la len veľ­mi ťaž­ko. Pod­po­ru­je tým ma­lé a stred­né pod­ni­ka­nie v kra­ji­nách stre­doeuróp­ske­ho pries­to­ru, v kto­rých do­py­to­vé server­y pre­vádz­ku­je.

Zdroj: B2M.CZOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter