Sledovanie parametrov služby GTS Virtual Hosting zabezpečuje riešenie od BaseN

Sku­pi­na GTS Cen­tral Euro­pe (GTS), pop­red­ný te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor in­teg­ro­va­ných ko­mu­ni­kač­ných rie­še­ní a pos­ky­to­va­teľ slu­žieb dá­to­vých cen­tier v re­gió­ne stred­nej a vý­chod­nej Euró­py, na­sa­di­la do pre­vádz­ky rie­še­nie spo­loč­nos­ti Ba­seN pre sle­do­va­nie pa­ra­met­rov slu­žieb vir­tuál­ne­ho hos­tin­gu. Spo­loč­nosť Ba­seN, me­dzi­ná­rod­ný pos­ky­to­va­teľ mo­ni­to­ro­va­cích slu­žieb, tak vý­raz­ne pris­pe­la k vy­so­kej pro­fe­sio­nál­nej kva­li­te, ro­bus­tnos­ti a spo­ľah­li­vos­ti rie­še­nia GTS Vir­tual Hos­ting ur­če­né­ho pre pod­ni­ko­vú sfé­ru.

GTS Vir­tual Hos­ting umož­ňu­je spo­loč­nos­tiam out­sour­co­vať in­šta­lá­ciu a údr­žbu server­ov. Tá­to po­nu­ka umož­ňu­je zá­kaz­ní­kom na­ku­po­vať pria­mo pot­reb­ný vý­kon vý­poč­to­vých pros­tried­kov pod­ľa ak­tuál­nych po­žia­da­viek, s mož­nos­ťou jed­no­du­ché­ho roz­ši­ro­va­nia a zmien. Zá­kaz­ní­ci sa mô­žu roz­hod­núť pre vy­uži­tie sa­mos­tat­ných vir­tuál­nych pri­vát­nych server­ov (Vir­tual Pri­va­te Server, VPS) ale­bo ce­lé­ho vir­tuál­ne­ho hos­tin­go­vé­ho pros­tre­dia (Vir­tual Hos­ting En­vi­ron­ment, VHE). Vďa­ka ne­mu zís­ka­jú ek­vi­va­lent vlas­tné­ho dá­to­vé­ho cen­tra zlo­že­né­ho z množ­stva vir­tuál­nych vý­poč­to­vých jed­no­tiek.

„Vir­tuál­ne pros­tre­die mu­sí po­nú­kať pres­ný a ča­so­vý preh­ľad o svo­jom vý­ko­ne, aby bo­lo pre zá­kaz­ní­kov dô­ve­ry­hod­nou služ­bou. Na­sa­de­nie toh­to mo­ni­to­ro­va­cie­ho rie­še­nia napĺňa zá­vä­zok sku­pi­ny GTS pos­ky­to­vať zá­kaz­ní­kom rie­še­nia na vy­so­kej pro­fe­sio­nál­nej úrov­ni a pl­niť vy­so­ké oča­ká­va­nia na­šich zá­kaz­ní­kov nie­len na lo­kál­nej úrov­ni, ale aj na úrov­ni veľ­kých me­dzi­ná­rod­ných spo­loč­nos­tí. Sme ra­di, že rie­še­nie Ba­seN zod­po­ve­dá na­šej ví­zii vy­ví­jať ino­va­tív­ne rie­še­nia pre na­šich zá­kaz­ní­kov," uvie­dol Mar­cin Kot­lar­ski, ria­di­teľ ob­las­ti vý­vo­ja pro­duk­tov sku­pi­ny GTS.

Mo­ni­to­ro­va­cie rie­še­nie Ba­seN už ús­peš­ne fun­gu­je aj pri ďal­ších služ­bách sku­pi­ny GTS, nap­rík­lad v rám­ci slu­žieb IP VPN či et­her­ne­to­vých li­niek, pre­to bo­lo roz­ší­re­nie mo­ni­to­rin­gu o služ­by vir­tuál­ne­ho hos­tin­gu pri­ro­dze­ným roz­hod­nu­tím. Kon­co­ví zá­kaz­ní­ci sku­pi­ny GTS, kto­rí už vy­uží­va­jú jej služ­by, mô­žu pra­co­vať v už zná­mom pros­tre­dí por­tá­lu kto­rý im spros­tred­ku­je preh­ľad o ich rie­še­niach te­le­ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb a slu­žieb dá­to­vých cen­tier.

Zdroj: GTS Central EuropeOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter