Elektronickú faktúru už využíva desaťtisíce zákazníkov UPC

Na elek­tro­nic­kú fak­tú­ru, kto­rá je do­ru­čo­va­ná zá­kaz­ní­kom bez­plat­ne do emai­lo­vej schrán­ky, preš­li už de­sať­ti­sí­ce uží­va­te­ľov slu­žieb spo­loč­nos­ti UPC BROAD­BAND SLO­VA­KIA. Tak­zva­nú e-fak­tú­ru, kto­rú s cie­ľom ochra­ny ži­vot­né­ho pros­tre­dia pre­fe­ru­je stá­le viac zá­kaz­ní­kov, bu­de spo­loč­nosť UPC štan­dar­dne za­sie­lať od 1. ja­nuá­ra 2013. V po­nu­ke bu­de na­ďa­lej aj mož­nosť do­ru­čo­va­nia fak­tú­ry ale­bo poš­to­vé­ho pe­ňaž­né­ho pou­ka­zu v pa­pie­ro­vej for­me, kto­rá bu­de od 1.1.2013 spop­lat­ne­ná ce­nou 1 Euro vrá­ta­ne DPH. Na roz­diel od nej, elek­tro­nic­ká fak­tú­ra je bez­plat­ná, a zá­kaz­ník ju dos­ta­ne do ním zvo­le­nej emai­lo­vej schrán­ky.

Elek­tro­nic­ká fak­tú­ra sa od ja­nuá­ra bu­dú­ce­ho ro­ku sta­ne štan­dar­dou služ­bou pre všet­kých zá­kaz­ní­kov, kto­rým ušet­rí dra­ho­cen­ný čas, uľah­čí spô­sob plat­by a kon­tro­lu úh­rad, a zá­ro­veň zlep­ší preh­ľad o plat­bách. Služ­bu za­sie­la­nia elek­tro­nic­kej fak­tú­ry bu­de spo­loč­nosť UPC pos­ky­to­vať bez­plat­ne, na zá­kaz­ní­ko­vi je len vý­ber emai­lo­vej ad­re­sy, na kto­rú si že­lá elek­tro­nic­kú fak­tú­ru dos­tá­vať. Elek­tro­nic­ká fak­tú­ra je zá­ro­veň da­ňo­vým dok­la­dom v sú­la­de so zá­ko­nom o DPH, a na žia­dosť zá­kaz­ní­ka mô­že byť za­bez­pe­če­ná hes­lom.

Hlav­nou vý­ho­dou elek­tro­nic­kej fak­tú­ry je, že šet­rí a ochra­ňu­je ži­vot­né pros­tre­die. Kým za­sie­la­nie pa­pie­ro­vej fak­tú­ry vy­ža­du­je vy­so­kú spot­re­bu pa­pie­ra, na kto­rom je vy­tla­če­ná, ale tiež obá­lok, to­ne­rov a ener­gie na tlač, ba­le­nie a dis­tri­bú­ciu, za­sie­la­nie fak­túr elek­tro­nic­kou for­mou spot­re­bu pa­pie­ra a ener­gie vý­raz­ne zni­žu­je. Elek­tro­nic­ká fak­tú­ra sa tak stá­va pre­to aj pre­ja­vom spo­lo­čen­skej zod­po­ved­nos­ti, vďa­ka kto­rej spo­loč­nosť a jej zá­kaz­ní­ci spo­loč­ný­mi si­la­mi pris­pie­va­jú k ochra­ne náš­ho ži­vot­né­ho pros­tre­dia.

Uží­va­te­lia slu­žieb UPC BROAD­BAND SLO­VA­KIA mô­žu na úh­ra­du pla­tieb za pos­ky­to­va­né služ­by vy­uží­vať via­ce­ro spô­so­bov. Naj­jed­no­duch­šie je vy­uži­tie inter­net­ban­kin­gu, ale­bo zria­de­nie tr­va­lé­ho pre­vod­né­ho prí­ka­zu. K dis­po­zí­cii je tak­tiež mož­nosť zria­de­nia auto­ma­tic­ké­ho in­ka­sa, keď je fak­tu­ro­va­ná su­ma in­ka­so­va­ná pria­mo z ban­ko­vé­ho úč­tu zá­kaz­ní­ka. Pri všet­kých spô­so­boch plat­by je dô­le­ži­té správ­ne uviesť va­ria­bil­ný sym­bol (čís­lo zmlu­vy), kto­rý je ne­vyh­nut­ný na iden­ti­fi­ká­ciu plat­by.

Pod­rob­nej­šie in­for­má­cie o bez­plat­nej služ­be za­sie­la­nia elek­tro­nic­kej fak­tú­ry spo­loč­nosť UPC ra­da pos­kyt­ne na In­fo­lin­ke 02 594 22 222, ako aj na zá­kaz­níc­kych stre­dis­kách. Viac in­for­má­cií zá­ujem­co­via zís­ka­jú aj na webe UPC v sek­cii http://www.upc.sk/hel­pdesk/fak­tu­ry-a-vy­uc­to­va­nie/.

Zdroj: UPC BROADBAND SLOVAKIAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter