ČR: Mobilná Banka 2 od Cleverlance prináša klientom Komerčnej banky inovačné funkcie

Kon­zul­tač­ní softwaro­vá spo­leč­nost Cle­verlan­ce En­terpri­se So­lu­tions vy­vi­nu­la pro klien­ty Ko­mer­ční ban­ky no­vé fun­kce mo­bil­ní­ho ban­kov­nic­tví. Uži­va­te­lé chyt­rých te­le­fonů s ope­rač­ní­mi sys­té­my An­droid a iOS mo­hou od lis­to­pa­du pou­ží­vat ap­li­ka­ci Mo­bil­ní Ban­ka 2 se spous­tou no­vých chyt­rých fun­kcí, kte­ré vý­znamně šetří čas. Spo­leč­nost Cle­verlan­ce do­da­la Ko­mer­ční ban­ce kom­plet­ní návrh, de­sign a otes­to­vá­ní ap­li­ka­ce včetně server­ov­é čás­ti zá­ro­veň s je­jí in­teg­ra­cí do ban­kov­ních sys­témů.

„Ko­mer­ční ban­ka zvo­li­la mo­der­ní přís­tup k řeše­ní ap­li­ka­ce, kte­rý se vy­zna­ču­je svým ori­gi­nál­ním de­sig­nem a ve­li­ce in­tui­tiv­ním ov­lá­dá­ním. Ap­li­ka­ce na­bí­zí spous­tu uži­teč­ných fun­kcí pro rych­lý kon­takt s ban­kou prostřed­nic­tvím chyt­ré­ho mo­bil­ní­ho te­le­fo­nu", do­dá­vá Len­ka Le­li­čo­vá, Pro­duct ma­na­ger pro mo­bil­ní ban­kov­nic­tví v Cle­verlan­ce.

Nově přida­né fun­kce do ap­li­ka­ce Mo­bil­ní ban­ka 2 spo­leč­nos­tí Cle­verlan­ce:

  • pla­teb­ní příkaz na li­bo­vol­ný účet přes spá­ro­va­ný smar­tpho­ne
  • přímá plat­ba přes nas­ke­no­vá­ní QR kó­du ze slo­žen­ky, fak­tu­ry či webu
  • mo­dul Slo­žen­ka - ske­no­vá­ní slo­žen­ky a vy­ge­ne­ro­vá­ní pla­teb­ní­ho příka­zu
  • vy­dá­ní pla­teb­ní kar­ty s vlas­tním gra­fic­kým návr­hem­klien­ta přes smar­tpho­ne
  • si­mu­la­ce vý­poč­tu pen­ze při účas­ti ve 2. a 3. pi­líři no­vé­ho pen­zij­ní­ho sys­té­mu

Řeše­ní pro Ko­mer­ční ban­ku je dal­ší z řady ap­li­ka­cí pro mo­bil­ní za­říze­ní, kte­ré již spo­leč­nost Cle­verlan­ce En­terpri­se So­lu­tions a.s. v ne­dáv­né době na­sa­di­la u svých zá­kaz­níků. Fir­ma se přitom ne­soustředí pou­ze na řeše­ní pro mo­bil­ní ban­kov­nic­tví, ale též im­ple­men­tu­je řeše­ní pro nejrůznější zá­kaz­nic­ké por­tá­ly. V pos­led­ní době u klientů úspěšně na­sa­zu­je i svůj mo­bil­ní pod­ni­ko­vý fra­mework Cle­verlan­ce Right Ti­me.

Zdroj: Cleverlance Enterprise SolutionsOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter