TÚ SR opäť hľadá poradcu pri predaji 4G frekvencií

Te­le­ko­mu­ni­kač­ný úrad (TÚ) SR vy­pí­sal no­vý ten­der na po­rad­cu, kto­rý bu­de po­má­hať pri auk­cii na voľ­né frek­ven­cie 800 me­ga­her­tzov (MHz), 1800 MHz a 2600 MHz pre sie­te štvr­tej ge­ne­rá­cie. Ako ďa­lej vy­plý­va z do­dat­ku k Úrad­né­mu ves­tní­ku Európ­skej únie (EÚ), ví­ťa­zo­vi ten­dra re­gu­lá­tor po­núk­ne 130 tis. eur bez da­ne z pri­da­nej hod­no­ty (DPH). Op­ro­ti pr­vé­mu ten­dru, kto­rý úrad v ok­tób­ri zru­šil, je to o 20 tis. eur me­nej. "Vy­chá­dza­li sme z mož­nos­tí svoj­ho roz­poč­tu a zá­ro­veň sme zreál­ni­li ce­nu. Pred­pok­la­dá­me, že ce­na bu­de na­po­kon eš­te niž­šia," spres­nil Vav­ro.

Kaž­dý z kan­di­dá­tov bu­de mu­sieť úra­du dok­la­do­vať, že za pos­led­né tri ro­ky pos­ky­tol od­bor­né po­ra­den­ské služ­by pri ude­ľo­va­ní voľ­ných frek­ven­cií v hod­no­te mi­ni­mál­ne 100 tis eur, pri­čom fi­nanč­ný ob­jem as­poň jed­nej z do­dá­vok slu­žieb bol naj­me­nej 30 tis. eur. Uchá­dza­či mu­sia tiež pred­lo­žiť cer­ti­fi­kát ma­naž­men­tu kva­li­ty ISO ale­bo je­ho ek­vi­va­lent pre čin­nos­ti sú­vi­sia­ce s pred­me­tom zá­kaz­ky. Ako for­mu pos­tu­pu ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia zvo­lil TÚ SR sú­ťaž­ný di­alóg. "Ide o obzvlášť zlo­ži­tý pro­jekt, kde ne­mož­no pou­žiť ve­rej­nú sú­ťaž ale­bo
už­šiu sú­ťaž. Cie­ľom je náj­sť a de­fi­no­vať naj­vhod­nej­ší spô­sob na us­po­ko­je­nie po­trieb TÚ SR," zdô­vod­nil Vav­ro. Zá­ujem­co­via mô­žu svo­je prih­láš­ky pos­lať do 7. ja­nuá­ra 2013.

Zdroj: Telekomunikačný úrad (TÚ) SROhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter