STU: Po šiestykrát ocenili Vedca roka a Mladý vedecký talent

Slo­ven­ská tech­nic­ká uni­ver­zi­ta v Bra­tis­la­ve už po šies­tyk­rát ude­li­la ti­tul Ve­dec ro­ka i Mla­dý ve­dec­ký ta­lent. Ved­com ro­ka sa stal Jo­zef Ja­no­vec z Ma­te­riál­no­tech­no­lo­gic­kej fa­kul­ty STU a ti­tul Mla­dý ve­dec­ký ta­lent zís­kal Mar­tin Weis z Fa­kul­ty elek­tro­tech­ni­ky a in­for­ma­ti­ky STU. Oce­ne­ní ved­ci sa ve­no­va­li zme­ne vlas­tnos­tí zná­mych ma­te­riá­lov či elek­tro­ni­ke bu­dúc­nos­ti.

Ve­dec ro­ka Jo­zef Ja­no­vec sa spo­lu so svo­jim tí­mom ve­nu­je vý­sku­mu kom­plexných zlia­tin, kto­ré sa vlas­tnos­ťa­mi ne­po­do­ba­jú bež­ným ko­vo­vým zlia­ti­nám. "Poz­ná­me pra­vid­lo, že dob­ré elek­tric­ké vo­di­če ako ko­vy a ich tech­nic­ké zlia­ti­ny sú aj dob­ré te­pel­né vo­di­če a sla­bé elek­tric­ké vo­di­če, nap­rík­lad ke­ra­mic­ké ma­te­riá­ly sú aj te­pel­ný­mi izo­lan­tmi. Čo však, ak pot­re­bu­je­me vo­dič elek­tri­ny, kto­rý by sla­bo vie­dol tep­lo, prí­pad­ne nao­pak? Od­po­veď mô­žu pri­niesť kom­plexné ko­vo­vé zlia­ti­ny s vhod­ne up­ra­ve­ným che­mic­kým zlo­že­ním, kto­rým do­siah­ne­me zme­nu väz­by me­dzi ató­ma­mi z ko­vo­vej na do­mi­nan­tnú ko­va­len­tnú," po­ve­dal Jo­zef Ja­no­vec. Kom­plexné ko­vo­vé zlia­ti­ny sa tiež vy­zna­ču­jú vy­so­kou ab­sor­bčnou schop­nos­ťou vo­dí­ka. Prá­ve to je kľú­čo­vá vlas­tnosť pri vy­uži­tí vo­dí­ko­vých spa­ľo­va­cích mo­to­rov v praxi a ved­ci dnes hľa­da­jú spô­sob ako vo­dík pre mo­to­ry us­klad­niť.

Mla­dý ve­dec­ký pra­cov­ník STU Mar­tin Weis sa vo svo­je vý­skum­nej čin­nos­ti ve­nu­je hlav­ne elek­tro­ni­ke bu­dúc­nos­ti. V bu­dúc­nos­ti by sme tak moh­li no­siť mo­bil­ný te­le­fón na ru­ke ako ná­ra­mok, prí­pad­ne pou­ží­vať po­čí­tač, kto­rý zro­lu­je­me na ohyb­nú fó­liu. Prá­ve tak by moh­li vy­ze­rať v bu­dúc­nos­ti dis­ple­je elek­tro­nic­kých za­ria­de­ní. „Elek­tro­ni­ka bu­dúc­nos­ti bu­de stáť na or­ga­nic­kých ma­te­riá­loch, už dnes sa s ni­mi mô­že­me stret­núť v ob­cho­doch, ide o OLED dis­ple­je či te­le­víz­ne ob­ra­zov­ky, kto­ré pri­ná­ša­jú lep­šiu ver­nosť fa­rieb a vy­ššie roz­lí­še­nie. Zá­ro­veň sú však cit­li­vej­šie na vply­vy pros­tre­dia, pre­to sa ve­nu­je­me aj to­mu, ako zvý­šiť ich od­ol­nosť a ochra­nu pred oxidá­ciou ale­bo te­pel­ným stre­som," vy­svet­ľu­je Mar­tin Weis. Štu­den­ti z tí­mu Mar­ti­na Weisa pra­cu­jú vo sve­to­vých elek­tro­nic­kých fir­mách, via­ce­ré ich návr­hy sú už v pro­ce­se pa­ten­to­va­nia.

Na ti­tul ved­ky­ne ro­ka bo­la no­mi­no­va­ná aj Má­ria Bie­li­ko­vá z Fa­kul­ty in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gii STU. So svo­jim vý­skum­ným tí­mom PeWe (Per­so­na­li­zed Web) sa ve­no­va­la vy­ví­ja­niu me­tó­dy, po­mo­cou kto­rej by sa z webu da­li zís­kať in­for­má­cie ši­té na mie­ru kaž­dé­mu pou­ží­va­te­ľov, a ako uro­biť web ak­tív­nym, nap­rík­lad poz­nám­ko­va­ním. Pí­še v tla­čo­vej sprá­ve An­drea Haj­dú­cho­vá. Štu­den­ti na fa­kul­te už vy­uží­va­jú di­gi­tál­nu kniž­ni­cu s mož­nos­ťou ro­biť si poz­nám­ky, kto­ré po­mô­žu no­vým uží­va­te­ľom vy­hľa­dať od­po­rú­ča­nú li­te­ra­tú­ru pres­nej­šie. Na fa­kul­te sa vy­ví­ja a už aj pou­ží­va vý­uč­bo­vý sys­tém Alef, kto­rý ob­sa­hu­je štu­dij­né ma­te­riá­ly pred­me­tov a štu­den­ti do nich mô­žu ro­biť poz­nám­ky či vy­pra­co­vá­vať úlo­hy. Sys­tém im po­tom pod­ľa to­ho, ako od­po­ve­da­jú na otáz­ky, od­po­ru­čí, čo si ma­jú eš­te preš­tu­do­vať. Pod­ľa slov Má­rie Bie­li­ko­vej štu­den­ti sú par­tner­mi vo vý­sku­me, ale aj ob­jek­tmi vý­sku­mu. „S pou­ži­tím ka­mier sa za­ují­ma­me aj o to, kam sa pri prá­ci po­ze­ra­jú, pre­to­že ak na do­ku­ment na webe klik­ne­te, nez­na­me­ná to, že ste ho aj pre­čí­ta­li. Prá­ve sle­do­va­ním poh­ľa­du mô­že­me lep­šie od­had­núť či vás in­for­má­cia za­uja­la a či ju mô­že­me nao­zaj od­po­ru­čiť ďal­ším pou­ží­va­te­ľom. Pri tom všet­kom však mu­sí­me sta­ros­tli­vo zoh­ľad­niť súk­ro­mie pou­ží­va­te­ľa," do­dá­va.

Na oce­ne­nie Mla­dý ve­dec­ký pra­cov­ník ro­ka bol no­mi­no­va­ní aj Ľubo­mír Švorc z Fa­kul­ty che­mic­kej a pot­ra­vi­no­vej tech­no­ló­gie. Je­ho vý­skum mô­že vý­znam­ne zjed­no­du­šiť, zrý­chliť a zlac­nieť kon­tro­lu adi­tív a ne­bez­peč­ných lá­tok v pot­ra­vi­nách, ale aj vy­šet­ro­va­nie bio­lo­gic­kých vzo­riek u le­ká­ra či kon­tro­lu zne­čis­te­nia ži­vot­né­ho pros­tre­dia.

Z Fa­kul­ty elek­tro­tech­ni­ky a in­for­ma­ti­ky bol no­mi­no­va­ný na ti­tul Ve­dec ro­ka STU aj ko­lek­tív Ústa­vu jad­ro­vé­ho in­ži­nier­stva ve­de­ný Vla­di­mí­rom Slu­ge­ňom. Ve­nu­je sa ana­lý­zam bez­peč­nos­ti jad­ro­vých za­ria­de­ní. Zo Sta­veb­nej fa­kul­ty bo­li no­mi­no­va­né Ka­mi­la Hla­vá­čo­vá a Ma­ria­na Re­me­ší­ko­vá. Pr­vá sa ve­nu­je proti­po­vod­ňo­vej ochra­ne sí­diel, dru­há ana­lý­ze ob­ra­zo­vých dát vy­ví­ja­jú­cich sa or­ga­niz­mov. Zo Stroj­níc­kej fa­kul­ty zís­kal no­mi­ná­ciu Pe­ter Kri­žan za vý­skum pro­ce­sov zhut­ňo­va­nia rôz­nych dru­hov od­pa­dov. Z Fa­kul­ty ar­chi­tek­tú­ry no­mi­no­va­li ko­lek­tív auto­rov mo­nog­ra­fie Nek­ro­pol­ná ar­chi­tek­tú­ra, ve­de­ný Jar­mi­lou Lal­ko­vou.

Zdroj: Slovenská technická univerzita v BratislaveOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter