Najlepšie vie zákaznícke dáta analyzovať SAS

Ana­ly­tic­ká agen­tú­ra Forres­ter po­rov­ná­va­la šesť do­dá­va­te­ľov sof­tvé­ru pre ana­lý­zu zá­kaz­níc­kych dát. Ví­ťa­zom sa sta­la spo­loč­nosť SAS.

Naj­lep­šie sof­tvé­ro­vé rie­še­nie pre ana­lý­zu zá­kaz­níc­kych dát má pod­ľa ana­ly­ti­kov Forres­ter Re­search sof­tvé­ro­vá a po­ra­den­ská spo­loč­nosť SAS. Jej pro­duk­ty zís­ka­li naj­vyš­šie hod­no­te­nie vo via­ce­rých ka­te­gó­riách, nap­rík­lad vo fun­kcio­na­li­te aj v ap­li­ká­cii zá­kaz­níc­kych ana­lýz. Naj­vyš­šiu mož­nú znám­ku dos­tal SAS v ka­te­gó­rii, kto­rá hod­no­tí schop­nos­ti do­dá­va­te­ľa na­po­môcť pri zís­ka­va­ní a udr­ža­ní klien­tov.

Ana­ly­ti­ci v štú­dii kon­šta­tu­jú, že SAS má v ana­ly­tic­kej ko­mu­ni­te sil­né ko­re­ne a veľ­kú tra­dí­ciu: „V ob­las­ti ana­lý­zy dát je prie­kop­ní­kom, na­vy­še sa fir­me po­da­ri­lo tú­to ob­lasť roz­ší­riť." Nás­tro­je SAS-u pod­ľa nich zod­po­ve­da­jú pot­re­bám mar­ke­té­rov, kto­rí hľa­da­jú vy­uži­teľ­nosť, rých­losť a no­vé poh­ľa­dy na zá­kaz­ní­kov.

„Pri­ná­ša­me kon­ti­nuál­ne no­vé vy­lep­še­nia v na­šich os­ved­če­ných ana­ly­tic­kých nás­tro­joch, nap­rík­lad SAS En­terpri­se Mi­ner, rov­na­ko ako aj v ob­las­ti auto­ma­ti­zá­cie a op­ti­ma­li­zá­cie ria­de­nia mar­ke­tin­go­vých kam­pa­ní a pro­ce­sov. Sa­moz­rej­me nes­mie­me za­bud­núť na té­my, kto­ré v sú­čas­nos­ti hý­bu ce­lým sve­tom ako High per­for­man­ce ana­ly­tics, Vi­sual ana­ly­tics ale­bo Big da­ta či Text Mi­ning. Neim­ple­men­tu­je­me iba sof­tvér, ale po­má­ha­me klien­tom rie­šiť ich biz­nis prob­lé­my," do­dá­va Eva Slo­bo­do­vá, biz­nis kon­zul­tan­tka pre Cus­to­mer In­telli­gen­ce zo SAS Slo­va­kia.

Rie­še­nia pre ana­lý­zu zá­kaz­níc­kych dát umož­ňu­jú fir­mám op­ti­ma­li­zo­vať roz­hod­nu­tia, kto­ré sa tý­ka­jú klien­tov a zlep­šiť s ni­mi vzťa­hy. Ana­ly­tic­ký sof­tvér po­má­ha lep­šie cie­liť di­rect mar­ke­tin­go­vé kam­pa­ne a zís­ka­vať no­vých klien­tov, zlep­šo­vať krí­žo­vý pre­daj či zni­žo­vať od­cho­do­vosť zá­kaz­ní­kov.

„Kon­ku­ren­cia je dnes tvr­dá v kaž­dom od­vet­ví. O ús­pe­chu roz­ho­du­je či fir­ma vie klien­ta, po­ten­ciál­ne­ho ale­bo exis­tu­jú­ce­ho, os­lo­viť v správ­nom ča­se za­ují­ma­vou po­nu­kou. K to­mu mu­sí ro­zu­mieť je­ho pot­re­bám a oča­ká­va­niam, čo je pri veľ­kom množ­stve klien­tov bez ana­lý­zy zá­kaz­níc­kych dát ne­mož­né," vy­svet­ľu­je E. Slo­bo­do­vá.

Prík­la­dom je Tat­ra ban­ka, kto­rá v ro­ku 2009 vstú­pi­la do sve­ta so­fis­ti­ko­va­né­ho ana­ly­tic­ké­ho CRM pros­tred­níc­tvom kom­plexné­ho rie­še­nia pre ban­ky od spo­loč­nos­ti SAS pre ob­lasť ria­de­nia por­tfó­lia, cross-sellin­gu, re­ten­cie a seg­men­tá­cie.

„V spo­je­ní s úpl­ne no­vým klien­tskym da­ta­mar­tom sme zís­ka­li poz­na­nie, kto­ré sme do­te­raz ne­ma­li. Hĺbka poh­ľa­du do vnút­ra dát už nie je li­mi­to­va­ná a na­vy­še na­do­bud­la no­vú os­trosť vi­de­nia, kto­rú by som pri­rov­nal k pre­cho­du z ana­ló­go­vé­ho sig­ná­lu na di­gi­tál­ne Full HD, len v ban­ko­vom sve­te," zhod­no­til Ma­rian Ba­bic, ve­dú­ci od­de­le­nia kam­pa­ňo­vé­ho pre­da­ja Tat­ra ban­ky.

Zdroj: ForresterOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter