ČR: Informačné technológie v AAA Auto riadi Roman Hošek

Ro­man Ho­šek (39) nas­tou­pil na po­zi­ci Chief In­for­ma­tion Of­fi­cer ve spo­leč­nos­ti AAA Auto. Ve sku­pině AAA Auto zod­po­ví­dá za kom­plet­ní za­střeše­ní IT slu­žeb a vý­vo­je pro ČR, SR a RF. Za­čí­nal v čes­ké po­boč­ce hol­din­gu Nu­mi­co ja­ko IT Ma­na­ger. S růstem po­boč­ky té­to FMCG spo­leč­nos­ti a pos­tu­pu­jí­cí in­teg­ra­cí IT v hol­din­gu za­stá­val fun­kci Se­nior IT ma­na­ge­ra pro Čes­kou a Slo­ven­skou re­pub­li­ku.

Po os­mi le­tech půso­be­ní v Nu­mi­co a po fú­zi spo­leč­nos­tí Nu­mi­co a Grou­pe Da­no­ne za­stá­val fun­kci IT Se­cu­ri­ty a Go­ver­nan­ce ma­na­ge­ra pro střed­ní Ev­ro­pu ve spo­leč­nos­ti Da­no­ne. Po ro­ce půso­be­ní na té­to po­zi­ci byl spo­lu s pok­ra­ču­jí­cí in­teg­ra­cí IT slu­žeb spo­lu­pověřen vy­tvořením kom­pe­ten­ční­ho cen­tra IT pro ce­lý re­gion EMEA spo­leč­nos­ti Da­no­ne. Zde spo­lu s ro­lí IT Se­cu­ri­ty a Go­ver­nan­ce Ma­na­ge­ra pro re­gion EMEA za­stá­val i fun­kci ac­count ma­na­ge­ra re­gio­nál­ní­ho cen­tra sdí­le­ných IT slu­žeb pro země DACH, BENL a CE.

„In­for­mač­ní tech­no­lo­gie jsou pá­teř kaž­dé fir­my orien­to­va­né na pro­dej. AAA Auto pro­dá­vá ročně de­sít­ky ti­síc aut ve třech ze­mích. Skla­do­vých po­hybů je sa­mozřejmě něko­li­ka­ná­sobně ví­ce. K to­mu pro­vo­zu­je­me jed­no z největších call cen­ter v re­pub­li­ce. Řídit a pro­po­jit to­lik různo­ro­dých pro­cesů bez fun­kční­ho IT dnes již ne­ní mys­li­tel­né," uvedl Ro­man Ho­šek.

Zdroj: AAA AutoOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter