Artex zálohuje dáta svojich zákazníkov v cloude s využitím služby GFI Managed On-line Backup

Spo­loč­nos­ti HHW po­moh­la služ­ba ze­fek­tív­niť pro­ces zá­lo­ho­va­nia u pra­cov­ní­kov v te­ré­ne a vý­raz­ne zvý­šiť za­bez­pe­če­nie kri­tic­kých pod­ni­ko­vých dát

Spo­loč­nosť GFI Software, pop­red­ný pos­ky­to­va­teľ infra­štruk­tú­ry pre ma­lé a stred­ne veľ­ké pod­ni­ky (SMB), ozná­mi­la, že Ar­tex in­for­mač­né sys­té­my, par­tner spo­loč­nos­ti GFI Čes­ká re­pub­li­ka a Slo­ven­sko, ús­peš­ne vy­uží­va ne­dáv­no oh­lá­se­né služ­by GFI Ma­na­ged On-li­ne Bac­kup na efek­tív­ne a spo­ľah­li­vé zá­lo­ho­va­nie dát svo­jich zá­kaz­ní­kov. Rie­še­nie GFI MAX Ma­na­ged On-li­ne Bac­kup pred­sta­vu­je služ­bu pos­ta­ve­nú na clou­do­vej plat­for­me GFI MAX Re­mo­te­Ma­na­ge­ment, kto­rá umož­ňu­je pos­ky­to­va­te­ľom ria­de­ných slu­žieb (MSP) po­nú­kať služ­by s vy­so­kou pri­da­nou hod­no­tou a zvy­šo­vať svo­je príj­my.

Vy­uží­va­nie rie­še­ní GFI Ma­na­ged On-li­ne Bac­kup po­nú­ka vý­znam­né vý­ho­dy. Zá­kaz­ník ne­mu­sí vy­nak­la­dať veľ­ké fi­nan­čné pros­tried­ky na kú­pu dra­hé­ho so­fis­ti­ko­va­né­ho sof­tvé­ru. Hlav­ne pri zá­lo­he men­šie­ho ob­je­mu dát po­nú­ka on-li­ne zá­lo­ho­va­nie za­ují­ma­vý po­mer ce­na vý­kon - ce­na sa po­hy­bu­je oko­lo jed­né­ho eura me­sač­ne za ulo­že­ný gi­ga­by­te dát. In­šta­lá­cia na kaž­dom po­čí­ta­či za­be­rie pár mi­nút.

Jed­ným zo zá­kaz­ní­kov spo­loč­nos­ti Ar­tex je dis­tri­buč­ná spo­loč­nosť HHW-Hom­mel Her­cu­les Wer­kzeug­han­de. Spo­loč­nosť HHW je dl­ho­roč­ným dis­tri­bu­té­rom kva­lit­ných ob­rá­ba­cích nás­tro­jov, me­ra­diel, me­ra­cích prís­tro­jov, ruč­né­ho ná­ra­dia, upí­na­cie­ho ná­ra­dia, bru­si­va, vy­ba­ve­nia di­el­ní a hál, ochran­ných pros­tried­kov a ďal­šie­ho sor­ti­men­tu s ur­če­ním pre prie­my­sel­né pou­ži­tie vo viac­zmen­nej pre­vádz­ke. HHW ria­di sieť ob­chod­ní­kov na ce­lom čes­kom a slo­ven­skom tr­hu z praž­skej po­boč­ky. Tie­to sku­toč­nos­ti kom­pli­ku­jú cen­trál­nu sprá­vu vý­poč­to­vej tech­ni­ky a zá­lo­ho­va­nie dát z no­te­boo­kov jed­not­li­vých ob­chod­ní­kov. Pred na­sa­de­ním on-li­ne zá­lo­ho­va­nia od GFI Software spo­loč­nosť Ar­tex zá­lo­ho­va­la dá­ta zá­kaz­ní­ka ma­nuál­ne v nep­ra­vi­del­ných inter­va­loch, tak­že bo­lo veľ­mi zlo­ži­té za­is­tiť ak­tuál­nosť všet­kých zá­loh.

Po za­ve­de­ní služ­by GFI Ma­na­ged On-li­ne Bac­kup doš­lo k vý­raz­né­mu zvý­še­niu kom­for­tu, bez­peč­nos­ti a spo­ľah­li­vos­ti dát, kto­ré sú te­raz zá­lo­ho­va­né do bez­peč­né­ho clou­du a tým je za­is­te­né, že ke­dy­koľ­vek sa ob­chod­ní­ko­vi po­ka­zí či stra­tí no­te­book, je­ho dá­ta sú bez­peč­ne ulo­že­né. Zá­lo­ha sa pre­ná­ša hneď, ako je po­čí­tač pri­po­je­ný na inter­net tak, že sa po­sie­la­jú iba roz­die­ly od pos­led­nej zá­lo­hy, pre­to je zá­lo­ho­va­nie veľ­mi rých­le a tak­mer ne­vy­ťa­žu­je po­čí­tač.

„Naj­väč­ším prí­no­som slu­žieb pos­ky­to­va­ných spo­loč­nos­ťou Ar­tex je 100-per­cen­tná is­to­ta, že nep­rí­de­me o dá­ta," po­ve­dal Ivan Rej­da ko­na­teľ spo­loč­nos­ti HHW-Hom­mel Her­cu­les Wer­kzeug­han­de. „Ok­rem to­ho na­ši ob­chod­ní­ci a ďal­ší pra­cov­ní­ci v te­ré­ne oce­ňu­jú kom­fort auto­ma­tic­ké­ho zá­lo­ho­va­nia, či už sa pri­po­ja na inter­net kde­koľ­vek bez to­ho, aby ich to akým­koľ­vek spô­so­bom ob­me­dzo­va­lo v ich kaž­do­den­nej prá­ci."

„V spo­loč­nos­ti HHW už vy­uží­va­me GFI MAX Re­mo­te Ma­na­ge­ment, kto­rý nám uľah­ču­je vzdia­le­nú sprá­vu a kon­tro­lu ob­chod­ní­kov v te­ré­ne, tak­že ne­bol vô­bec prob­lém pri­dať no­vú služ­bu on-li­ne zá­lo­ho­va­nia," po­ve­dal Lu­káš Přík­lenk, ma­na­žér servis­u vý­poč­to­vej tech­ni­ky v spo­loč­nos­ti Ar­tex in­for­mač­né sys­té­my „Nák­la­dy na rie­še­nie sa sta­no­vu­jú pod­ľa ob­je­mu ulo­že­ných dát, čo nám umož­ňu­je vy­ho­vieť mož­nos­tiam roz­poč­tu akej­koľ­vek spo­loč­nos­ti či or­ga­ni­zá­cie bez oh­ľa­du na jej veľ­kosť a pri­tom pos­ky­to­vať pro­fi­ta­bil­né služ­by."

Zdroj: HHWOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter