Prichádza Samsung Galaxy Camera

No­vin­ka v se­be kom­bi­nu­je 16Mpix fo­toa­pa­rát s 21-ná­sob­ným prib­lí­že­ním a smar­tfón Ga­laxy S III s vý­ho­da­mi naj­nov­šie­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid 4.1 Jel­ly Bean.

Spo­loč­nosť Sam­sung, pop­red­ný vý­rob­ca na tr­hu spot­reb­nej elek­tro­ni­ky a sve­to­vá jed­not­ka v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií, dnes uvied­la na trh no­vin­ku, kto­rá me­ní ste­reo­typ fo­te­nia a zdie­ľa­nia sní­mok, fo­toa­pa­rát Sam­sung GA­LAXY Ca­me­ra. Kva­lit­ný fo­toa­pa­rát a smar­tfón Ga­laxy S III v jed­nom bol vy­vi­nu­tý na zá­kla­de me­nia­cich sa po­trieb sú­čas­ných pou­ží­va­te­ľov. Kom­bi­ná­ciou špič­ko­vej tech­no­ló­gie fo­toa­pa­rá­tov Sam­sung a naj­nov­šej ver­zie sys­té­mu An­droid 4.1 Jel­ly Bean s mož­nos­ťa­mi 3G a Wi-Fi pri­po­je­nia, vzni­kol úpl­ne no­vý typ za­ria­de­nia, kto­ré oce­nia všet­ci nad­šen­ci, kto­rí ra­di fo­tia, zá­be­ry si up­ra­vu­jú a spon­tán­ne ich zdie­ľa­jú s os­tat­ný­mi.

Kľú­čo­vou vlas­tnos­ťou pro­duk­tu je je­ho kom­pak­tnosť. Fo­tog­ra­fie s ním uro­bí­te, up­ra­ví­te a zdie­ľa­te bez to­ho, aby ste pot­re­bo­va­li ďal­šie za­ria­de­nie, nap­rík­lad po­čí­tač. Všet­ko sa de­je okam­ži­te, kým sú zá­žit­ky eš­te ži­vé. Pre­káž­kou už ne­bu­de ani Wi-Fi pri­po­je­nie, pre­to­že sta­čí do Ga­laxy Ca­me­ra vlo­žiť SIM kar­tu s dá­to­vým prís­tu­pom. Pre­to bu­de v po­nu­ke mo­bil­ných ope­rá­to­rov so SIM kar­tou za at­rak­tív­nych pod­mie­nok a v dvoch fa­reb­ných pre­ve­de­niach.

„Sam­sung Ga­laxy Ca­me­ra je pro­duk­tom svo­jej do­by a jed­noz­nač­ne vy­chá­dza z po­trieb mo­der­ných ľu­dí, kto­rí sa chcú o svo­je zá­žit­ky po­de­liť s os­tat­ný­mi v prie­be­hu nie­koľ­kých oka­mi­hov," po­ve­dal Ivan Ka­pec, pro­duk­to­vý ma­na­žér mo­bil­nej di­ví­zie spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics Czech and Slo­vak a do­dal: „Rie­ši­li sme prob­lém pou­ží­va­te­ľov, keď s te­le­fó­nom nev­zni­ka­li dos­ta­toč­ne kva­lit­né fo­tog­ra­fie a nao­pak s fo­toa­pa­rát­mi ne­bo­lo mož­né okam­ži­te zdie­ľať fot­ky a mu­sel nas­le­do­vať pro­ces úp­rav v PC. Te­raz má­me pro­dukt, kto­rý vie obo­je a vďa­ka SIM kar­te sa ne­mu­sia pou­ží­va­te­lia ob­me­dzo­vať len na mies­ta s Wifi."

Fo­tog­ra­fuj­te vo vy­so­kej kva­li­te

Sam­sung Ga­laxy Ca­me­ra dis­po­nu­je 21-ná­sob­ným op­tic­kým prib­lí­že­ním a sní­ma­čom 16M BSI CMOS s roz­lí­še­ním 16 Mpix, vďa­ka čo­mu vzni­ka­jú fo­tog­ra­fie s ver­ným po­da­ním fa­rieb. Op­tic­ký zoom sa ov­lá­da po­mo­cou tla­čid­la ale­bo do­ty­ko­vé­ho dis­ple­ja a uro­bí­te s ním sním­ky vzdia­le­ných pred­me­tov, kto­ré zos­ta­nú jas­né a os­tré. 23mm ob­jek­tív sa pos­ta­rá o ši­ro­kouh­lé zá­be­ry v ne­po­rov­na­teľ­nej kva­li­te s fo­tog­ra­fia­mi uro­be­ný­mi kla­sic­kým smar­tfó­nom. Pou­ží­va­teľ všet­ko uvi­dí na HD Su­per Clear Touch dis­ple­ji s veľ­kos­ťou 12,12 cm (4.77'').

Dru­há tvár - tak tro­chu smar­tfón

Re­vo­luč­ný­mi vlas­tnos­ťa­mi prís­tro­ja sú ope­rač­ný sys­tém An­droid 4.1 Jel­ly Bean a bez­drô­to­vé pri­po­je­nie či už pros­tred­níc­tvom Wi-Fi, ale­bo s vy­uži­tím SIM kar­ty s dá­to­vým prís­tu­pom. Vďa­ka ope­rač­né­mu sys­té­mu An­droid si mô­žu pou­ží­va­te­lia ok­rem pre­din­šta­lo­va­ných ap­li­ká­cií obo­ha­tiť ob­sah GA­LAXY Ca­me­ra o akú­koľ­vek ap­li­ká­ciu z po­nu­ky Goog­le Play ale­bo Sam­sung Apps sto­re, ako sú nap­rík­lad In­stag­ram, Fa­ce­book a Sky­pe. Zo­rien­to­vať sa v po­nu­ke ap­li­ká­cií po­mô­že nás­troj S Sug­gest, kto­rý na že­la­nie vy­hľa­dá no­vé ap­li­ká­cie pre úp­ra­vu fo­tog­ra­fií ale­bo nap­rík­lad zá­bav­nú hru. Ga­laxy Ca­me­ra vy­uží­va aj rad fun­kcií zo smar­tfó­nu Ga­laxy S III, me­dzi kto­ré pat­rí nap­rík­lad ov­lá­da­nie hla­som. Pou­ží­va­teľ ov­lá­da fo­toa­pa­rát nap­rík­lad po­kyn­mi „prib­lí­žiť" ale­bo „fo­tiť".

Up­rav­te a zdo­ko­naľ­te fo­tog­ra­fie pria­mo na va­šom prís­tro­ji

So Sam­sung Ga­laxy Ca­me­ra mô­že­te vy­užiť 35 fun­kcií pre úp­ra­vu fo­tog­ra­fií Sprie­vod­ca fo­tog­ra­fia­mi (Pho­to Wizard). Pou­ží­va­te­lia tak mô­žu pra­co­vať so sním­ka­mi pria­mo vo svo­jom prís­tro­ji a ne­mu­sia na ich úp­ra­vu vy­uží­vať žiad­ne ďal­šie za­ria­de­nia. Vďa­ka štvor­jad­ro­vé­mu pro­ce­so­ru a už spo­mí­na­né­mu HD Su­per Clear Touch dis­ple­ju si fun­kcie uži­jú po­hodl­ne a rých­lo.

Me­dzi audio-vi­deo fun­kcie nap­rík­lad pa­tria:

Auto Fa­ce Ca­lib­ra­tion pre pre­cíz­nu úp­ra­vu de­tai­lov;Edi­tor vi­deo­záz­na­mov (Mo­vie Wizard) - edi­tač­ný prog­ram umož­ňu­jú­ci pro­fe­sio­nál­nu úp­ra­vu vi­deí pria­mo na ob­ra­zov­ke;In­te­li­gent­ný správ­ca ob­sa­hu (Smart Con­tent Ma­na­ger) - s tou­to fun­kciou je mož­né vy­tvá­rať prie­čin­ky, ozna­čo­vať tvá­re na fot­kách, ale­bo ozna­čo­vať fot­ky, kto­ré chce­te zma­zať;Smart Pro - umož­ní po­mo­cou jed­no­du­ché­ho nas­ta­ve­nia v nie­koľ­kých kro­koch vy­tvá­rať zá­be­ry s ume­lec­kým du­chom. V preh­ľad­nom me­nu si pou­ží­va­te­lia zvo­lia ľu­bo­voľ­ný re­žim, kto­rý auto­ma­tic­ky nas­ta­ví všet­ko tak, aby vznik­li sku­toč­ne do­ko­na­lé fo­tog­ra­fie;Sý­te far­by (Rich To­ne) - za­is­tí sý­tej­šie fa­reb­né tó­ny fo­tog­ra­fie, čo je vhod­né naj­mä pri príl­iš pres­vet­le­nom oko­lí, napr. na sl­neč­nom sva­hu zjaz­dov­ky;Sve­tel­ná sto­pa (Light Tra­ce) - auto­ma­tic­ky nas­ta­ví rých­losť uzá­vier­ky pri fo­tog­ra­fo­va­ní os­vet­le­ných bo­dov v tme.

Po­de­liť sa o zá­žit­ky ne­bo­lo nik­dy tak jed­no­du­ché

Auto­ma­tic­ké zá­lo­ho­va­nie na cloud server (Auto Cloud Bac­kup) je fun­kcia auto­ma­tic­ké­ho ulo­že­nia fo­tog­ra­fií do clou­do­vé­ho úlo­žis­ka pros­tred­níc­tvom plat­for­my AllSha­re. Ga­laxy Ca­me­ra po­nú­ka tiež fun­kciu okam­ži­té zdie­ľa­nie zho­to­ve­ných fo­tog­ra­fií s vy­uži­tím fun­kcie Zdie­ľa­nie zá­be­ru (Sha­re Shot). Sa­moz­rej­mos­ťou je mož­nosť pre­po­jiť fo­toa­pa­rát s ďal­ší­mi člen­mi ro­di­ny GA­LAXY, vrá­ta­ne GA­LAXY SIII a GA­LAXY No­te II a jed­no­du­cho tak zdie­ľať fo­tog­ra­fie a vi­deá so svo­ji­mi blíz­ky­mi.

Na pri­po­je­nie do inter­ne­tu sa dá vy­užiť pri­po­je­nie 3G, prí­pad­ne Dual Band Wi-Fi. Chan­nel Bon­ding za­is­tí eš­te vy­ššiu rých­losť. Pri­po­je­nie je pod­po­re­né štvor­jad­ro­vým pro­ce­so­rom, kto­rý za­is­tí rých­le od­oz­vy aj v prí­pa­de vy­uží­va­nia via­ce­rých ap­li­ká­cií/fun­kcií na­raz (mul­ti­tas­king), to všet­ko bez vý­raz­né­ho vply­vu na vý­drž ba­té­rie.

Ce­na a dos­tup­nosť

Sam­sung Ga­laxy Ca­me­ra je k dis­po­zí­cii od 5. de­cem­bra za 499 € vr. DPH.

Zdroj: SamsungOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter