ČR: Druhé miesto v ankete Firma roka 2012 mieri do Holešova

Ho­le­šov­ská spo­leč­nost EL­KO EP ob­sa­di­la dru­hé mís­to v pres­tiž­ní an­ketě Fir­ma ro­ku 2012. Vítěz kraj­ské­ho ko­la ve Zlíně za­ujal od­bor­nou po­ro­tu skvělý­mi eko­no­mic­ký­mi čís­ly i roz­vo­jem no­vých tech­no­lo­gií - zej­mé­na pak sys­té­mu in­te­li­gen­tní elek­troin­sta­la­ce iNELS, jež umož­ňu­je jed­no­du­še řídit ce­lou do­mác­nost.

EL­KO EP svádělo sou­boj o pr­vní mís­to s vel­ko­bí­teš­skou Pr­vní brněnskou stro­jír­nou. Obě fir­my spo­ju­je zá­sad­ní vliv na za­městna­nost v re­gio­nu i ro­din­ný přís­tup k za­městnancům. Na­ko­nec se od­bor­ná po­ro­ta roz­hod­la dát před­nost firmě z Vy­so­či­ny.

Dru­hé mís­to v ce­los­tát­ním ko­le tak­to pres­tiž­ní an­ke­ty je sa­mozřejmě skvě­lé ocenění na­ší spo­leč­nos­ti. Uka­zu­je se, že fir­ma ne­mu­sí mít nutně za­hra­nič­ní­ho vlas­tní­ka ne­bo ka­pi­tál, ale sta­čí dob­rý ná­pad a od­va­hu in­ves­to­vat do vý­vo­je. My jsme za­ča­li ja­ko ga­rá­žo­vá fir­ma s dob­rým ná­pa­dem, pak ov­lád­li trh s re­lé, bu­do­va­li po­boč­ky po ce­lé Ev­ropě. V tu­to chví­li za­čí­ná v ob­las­ti elek­troin­sta­la­cí dal­ší vel­ký boom - a si­ce in­te­li­gen­tní do­my. EL­KO EP vy­ví­jí sys­tém iNELS už sedm let, tak­že je v ab­so­lut­ní světo­vé špič­ce. Teď by­chom rá­di evan­ge­li­zo­va­li ten­to pro­dukt v Čes­ké re­pub­li­ce," říká Jiří Ko­neč­ný, za­kla­da­tel fir­my EL­KO EP.

Jiří Ko­neč­ný i EL­KO EP jsou tra­dič­ním sběra­te­lem nejrůznějších ocenění. V ro­ce 2004 zís­kal Jiří Ko­neč­ný ocenění tech­no­lo­gic­ký pod­ni­ka­tel ro­ku. V ro­ce 2011 za­záři­la spo­leč­nost na me­zi­ná­rod­ním ve­letr­hu Am­per, kde zís­ka­la za pro­dukt RF Touch nej­vyš­ší ocenění - Zla­tý Am­per. Trium­fo­va­la i v ka­te­go­rii Ino­va­ce ro­ku 2011 a oce­ni­la ji ta­ké Čes­ko­mo­rav­ská elek­tro­tech­nic­ká aso­cia­ce.

V sou­čas­nos­ti ve firmě EL­KO EP pra­cu­je 236 za­městnanců a v up­ly­nu­lém ro­ce do­sáh­la tr­žby 200 mi­lionů ko­run.

Ví­ce in­for­ma­cí o soutěži Fir­ma ro­ku 2012 naj­de­te na: www.fir­ma­ro­ku.cz.

Zdroj: ELKO EPOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter