ZlavaDna.sk spúšťa mobilnú aplikáciu pre iPhone

Naj­väč­ší por­tál hro­mad­né­ho na­ku­po­va­nia na Slo­ven­sku - Zla­vaD­na.sk uvá­dza na trh svo­ju no­vú bez­plat­nú ap­li­ká­ciu. Je ur­če­ná pre smar­tfó­ny a ako pr­ví ju bu­dú môcť vy­uží­vať ma­ji­te­lia iP­ho­ne-ov.

Pri­da­nou hod­no­tou ap­li­ká­cie je mož­nosť per­so­na­li­zá­cie, vďa­ka kto­rej si mô­že uží­va­teľ vy­tvo­riť svoj vlast­ný zoz­nam ob­ľú­be­ných zliav vý­be­rom pre­fe­ro­va­ných miest a ka­te­gó­rií. Ap­li­ká­cia tiež od­bre­me­ní svoj­ho uží­va­te­ľa od tla­če­nia ku­pó­nov - tie ulo­ží pria­mo do smar­tfó­nu, a tak ich uží­va­teľ mô­že mať neus­tá­le so se­bou.Fun­kcia „Zľa­vy v oko­lí" v preh­ľad­nom zoz­na­me ale­bo pria­mo na ma­pe zob­ra­zí naj­bliž­šie zľa­vy v oko­lí. Vďa­ka dis­krét­nej no­ti­fi­ká­cii zís­ka uží­va­teľ kaž­do­den­ný preh­ľad o svo­jich no­vých ob­ľú­be­ných zľa­vách. Ap­li­ká­cia tiež upo­zor­ní na kon­čia­cu plat­nosť ku­pó­nov, aby ich ma­ji­teľ ne­za­bu­dol pou­žiť. Por­tál má v plá­ne pos­tup­ne roz­ší­riť dos­tup­nosť ap­li­ká­cie aj pre pou­ží­va­te­ľov mo­bil­ných ope­rač­ných sys­té­mov An­droid a Win­dows Mo­bi­le.

Sna­ží­me sa ref­lek­to­vať po­žia­dav­ky tr­hu, dr­žať krok s tren­dmi, no naj­mä vy­chá­dzať svo­jim uží­va­te­ľom čo naj­viac v ús­tre­ty. Na­šim hlav­ným zá­me­rom bo­lo spros­tred­ko­vať po­mo­cou ap­li­ká­cie rých­ly, bez­peč­ný a jed­no­du­chý prís­tup k po­nú­ka­ným zľa­vám" ho­vo­rí Zde­no Hos­chek, ko­na­teľ por­tá­lu Zla­vaD­na.sk. No­vá ap­li­ká­cia s rov­na­kým náz­vom - Zla­vaD­na.sk má uží­va­te­ľom po­môcť sle­do­vať naj­vý­hod­nej­šie po­nu­ky reš­tau­rá­cií, skráš­ľo­va­cích za­ria­de­ní, ale aj zliav zo sfé­ry zdra­via a ces­to­va­nia. Rov­na­ko ako na inter­ne­to­vej strán­ke www.zla­vad­na.sk aj v ap­li­ká­cii náj­de­te den­ne ak­tua­li­zo­va­né po­nu­ky za­trie­de­né preh­ľad­ne do ka­te­gó­rií Ak­tuál­nych zliav, Ces­to­va­nia a To­va­rov.

Zla­vaD­na.sk je od svoj­ho vzni­ku v ok­tób­ri 2010 jed­not­kou na tr­hu ko­lek­tív­ne­ho na­ku­po­va­nia na Slo­ven­sku. Dl­ho­do­bo si dr­ží pr­ven­stvo v náv­štev­nos­ti (45.000 uni­kát­nych náv­štev­ní­kov / deň), poč­te pre­da­ných ku­pó­nov za me­siac (60.000/me­siac, vo veľ­kos­ti mai­lin­go­vej da­ta­bá­zy zá­kaz­ní­kov (190.000) a tiež v ob­ra­te.

Zdroj: ZlavaDna.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter