Novinárska cena 2012 vyhlásená, prihlasujte príspevky!

Do prá­ve vy­hlá­se­nej No­vi­nár­skej ce­ny 2012 mô­žu prís­pev­ky prih­lá­siť auto­ri, ale aj či­ta­te­lia, pos­lu­chá­či a di­vá­ci.

Na­dá­cia ot­vo­re­nej spo­loč­nos­ti - Open So­cie­ty Foun­da­tion vy­hlá­si­la de­via­ty roč­ník sú­ťa­že No­vi­nár­ska ce­na. Sú­ťaž­né prís­pev­ky mô­žu prih­la­so­vať do niek­to­rej zo 14 ka­te­gó­rií auto­ri, re­dak­cie, vy­da­va­te­lia, ale aj či­ta­te­lia, di­vá­ci, či pos­lu­chá­či slo­ven­ských mé­dií. Uzá­vier­ka sú­ťa­že je 31. ja­nuá­ra 2013.

Sú­ťaž už de­via­ty rok ús­peš­ne upo­zor­ňu­je na kva­li­tu prá­ce no­vi­ná­rov a ot­vá­ra dis­ku­siu o sta­ve a tren­doch slo­ven­skej žur­na­lis­ti­ky. Tá­to reš­pek­to­va­ná, pô­vod­ná slo­ven­ská sú­ťaž pred dvo­mi rok­mi za­uja­la i v Čes­kej re­pub­li­ke, kde pod­ľa náš­ho mo­de­lu vznik­la čes­ká No­vi­nářská ce­na. Na Slo­ven­sku je sú­ťaž ur­če­ná no­vi­ná­rom zo všet­kých ty­pov mé­dií - prin­to­vých, elek­tro­nic­kých, on­li­ne, ce­los­lo­ven­ských i re­gio­nál­nych. Hod­no­tiť sa bu­dú prís­pev­ky pub­li­ko­va­né ale­bo od­vy­sie­la­né v ob­do­bí od 1. ja­nuá­ra 2012 do 31. de­cem­bra 2012. Pod­rob­nej­šie in­for­má­cie a prih­láš­ku do sú­ťa­že náj­de­te na www.no­vi­nar­ska­ce­na.sk. No­vin­ky bu­dú pra­vi­del­ne zve­rej­ňo­va­né aj na Goog­le+ strán­ke Na­dá­cie ot­vo­re­nej spo­loč­nos­ti.

Sú­čas­ťou sú­ťa­že je aj Ce­na Goog­le za ino­va­tív­nu on­li­ne žur­na­lis­ti­ku. Tá bu­de ude­le­ná pro­fe­sio­nál­nym no­vi­ná­rom, kto­rí pros­tred­níc­tvom blo­gov, vi­deo-blo­gov či iných on­li­ne for­má­tov, vrá­ta­ne re­dak­čne kom­plexných on­li­ne pro­jek­tov rea­gu­jú na prob­lé­my spo­loč­nos­ti.

Roz­hla­so­vá a te­le­víz­na re­por­táž sa bu­dú ten­to rok prih­la­so­vať do jed­nej spo­loč­nej ka­te­gó­rie: naj­lep­šia re­por­táž v elek­tro­nic­kých mé­diách.

Ob­čian­ska žur­na­lis­ti­ka má pries­tor v rám­ci ka­te­gó­rie naj­lep­ší člá­nok uve­rej­ne­ný na blo­gu.

No­vi­nár­sku fo­tog­ra­fiu bu­de mož­né prih­la­so­vať do dvoch ka­te­gó­rií: re­por­táž­na fo­tog­ra­fia a fo­tog­ra­fic­ká ak­tua­li­ta.

Ka­te­gó­ria Naj­lep­ší kres­le­ný vtip, ko­miks, ka­ri­ka­tú­ra os­tá­va aj v tom­to ro­ku čes­ko-slo­ven­ská, spo­loč­ná pre No­vi­nár­sku ce­nu na Slo­ven­sku a v Če­chách.

Ve­rej­nosť za­po­jí­me do sú­ťa­že opäť pros­tred­níc­tvom on­li­ne hla­so­va­nia. Na www.no­vi­nar­ska­ce­na.sk/hla­so­va­nie bu­de môcť ur­čiť ví­ťa­za špe­ciál­nej Čes­ko-slo­ven­skej ce­ny. Prís­pev­ky do on­li­ne hla­so­va­nia bu­de no­mi­no­vať Ra­da sú­ťa­že slo­ven­skej a čes­kej No­vi­nár­skej ce­ny na zá­kla­de od­po­rú­ča­ní po­rôt.

Ra­da sú­ťa­že ude­lí v tom­to ro­ku dve špe­ciál­ne ce­ny. Ce­nu ot­vo­re­nej spo­loč­nos­ti a Ce­nu Zdru­že­nia vy­da­va­te­ľov pe­rio­dic­kej tla­če Slo­ven­ska.

V kaž­dej zo 14 ka­te­gó­rií bu­de ude­le­ná ce­na ví­ťa­zo­vi vo vý­ške 830 eur. Ví­ťa­zi špe­ciál­nych cien zís­ka­jú po 1660 eur. Vý­sled­ky sú­ťa­že bu­dú zná­me do 30. ap­rí­la 2013.

Hlav­ným par­tne­rom de­via­te­ho roč­ní­ka sú­ťa­že No­vi­nár­ska ce­na 2012 je Slo­ven­ská spo­ri­teľ­ňa.

Par­tner­mi sú Goog­le, Pia­no Me­dia, Mayer/McCann Eric­kson, ME­MO´98, Na­da­ce Open So­cie­ty Fund Pra­ha a Zdru­že­nie vy­da­va­te­ľov pe­rio­dic­kej tla­če Slo­ven­ska.

PR par­tne­rom je agen­tú­ra PRi­me ti­me.

Zdroj: Open Society FoundationOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter