ST chce odpojiť telefóny v Krnej nezákonne, tvrdí TÚ SR

Te­le­ko­mu­ni­kač­ný úrad (TÚ) SR po­va­žu­je plá­no­va­né ukon­če­nie pos­ky­to­va­nia te­le­fón­nej služ­by spo­loč­nos­ťou Slo­vak Te­le­kom (ST) oby­va­te­ľom ob­ce Kr­ná (ok­res Pol­tár) za ne­zá­kon­né. Ako ďa­lej in­for­mu­je ho­vor­ca TÚ Ro­man Vav­ro, úrad dos­tal v stre­du na ve­do­mie list sta­ros­tky ad­re­so­va­ný ST, v kto­rom ope­rá­to­ra žia­da, aby ľu­dí od te­le­fó­nov za­čiat­kom ro­ka 2013 neod­pá­jal. Re­gu­lá­tor chce na zá­kla­de lis­tu vznik­nu­tú si­tuáciu pre­ve­ro­vať. "Nik­to z ope­rá­to­rov ne­mô­že bez zá­kon­né­ho dô­vo­du vy­po­ve­dať zmlu­vu o pos­ky­to­va­ní ve­rej­ných slu­žieb," uvá­dza ho­vor­ca TÚ Ro­man Vav­ro. ST by mu­sel pod­ľa TÚ naj­prv preu­ká­zať, že pos­ky­to­va­nie te­le­fón­nej služ­by v ob­ci je tech­no­lo­gic­ky neus­ku­toč­ni­teľ­né. "Slo­vak Te­le­kom má v ob­ci pot­reb­nú tech­no­ló­giu a po­kiaľ po­žia­da, tak TÚ predĺži plat­nosť po­vo­le­ní, aby tú­to tech­no­ló­giu moh­la na­ďa­lej vy­uží­vať," uvie­dol Vav­ro. Plat­nosť po­vo­le­ní na uží­va­nie pred­met­né­ho frek­ven­čné­ho pás­ma to­tiž ku kon­cu toh­to ro­ka vy­pr­ší.

ST do­te­raz pos­ky­to­val služ­by pev­nej sie­te v Kr­nej bez­drô­to­vo, na zá­kla­de po­vo­le­nia re­gu­lá­to­ra. Svoj pos­tup ope­rá­tor ob­ha­ju­je tým, že pás­mo, kto­ré na to vy­uží­val, je pod­ľa plá­nu frek­ven­čné­ho spek­tra vy­hra­de­né na pos­ky­to­va­nie iných ty­pov slu­žieb, a pre­to ďal­šie pri­de­ľo­va­nie frek­ven­cií Te­le­ko­mu­ni­kač­ným úra­dom nie je mož­né. "V sú­čas­nos­ti v tej­to ob­ci ne­do­ká­že­me pos­kyt­núť služ­by iným tech­nic­kým rie­še­ním, pros­tred­níc­tvom pev­nej ani mo­bil­nej sie­te," in­for­mo­val Mar­tin Vi­dan, ho­vor­ca pre kor­po­rát­ne zá­le­ži­tos­ti ST. K po­dob­ným kro­kom ako v Kr­nej, ST pris­tú­pil aj v prí­pa­de ďal­ších ma­lých ob­cí v ok­re­soch Hu­men­né, Čad­ca a Sni­na, kde však oby­va­te­ľom do­ká­zal za­bez­pe­čiť te­le­fón­ne služ­by inou tech­no­ló­giou.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter