IBM zapája študentov do biznisu

Spo­loč­nosť IBM na Slo­ven­sku po­má­ha di­plo­man­tom na vy­so­kých ško­lách pre­nik­núť do sve­ta reál­ne­ho biz­ni­su. Štu­den­ti in­ži­nierske­ho štú­dia v spo­lup­rá­ci so spo­loč­nos­ťou IBM na Slo­ven­sku rie­šia vo svo­jich di­plo­mo­vých prá­cach prak­tic­ké úlo­hy z ob­las­ti Ana­lý­zy a vý­vo­ja ap­li­ká­cie auto­ma­ti­zá­cie pro­ce­sov a pra­vi­diel roz­ho­do­va­nia.

Pr­vé­ho roč­ní­ka sú­ťaž­né­ho pro­jek­tu sa zú­čas­tňu­je 11 štu­den­tov Fa­kul­ty elek­tro­tech­ni­ky a in­for­ma­ti­ky Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty (FEI STU) a Fa­kul­ty ria­de­nia a in­for­ma­ti­ky Ži­lin­skej uni­ver­zi­ty (FRI ZU). Na di­plo­mo­vých prá­cach úz­ko spo­lup­ra­cu­jú ok­rem ško­li­te­ľov aj s exper­ta­mi z IBM. Pri rie­še­ní za­da­nia vy­uží­va­jú naj­nov­šie tech­no­ló­gie IBM, ako nap­rík­lad IBM Bu­si­ness Pro­cess Ma­na­ger 8.0 a in­teg­rač­né pro­duk­ty sku­pi­ny Web­Sphe­re. „Štu­den­ti kto­rých prá­ce bu­dú vy­hod­no­te­né ako naj­ús­peš­nej­šie bu­dú ne­po­chyb­ne jed­ný­mi z naj­zau­ji­ma­vej­ších kan­di­dá­tov na za­mes­tna­nie na tr­hu prá­ce," ho­vo­rí Ma­túš Ko­ši­na ma­na­žér IBM Ino­vač­né­ho cen­tra v Bra­tis­la­ve.

Spo­loč­nosť IBM na Slo­ven­sku pros­tred­níc­tvom toh­to pro­jek­tu zin­ten­zív­ňu­je spo­lup­rá­cu s uni­ver­zi­ta­mi a pos­ky­tu­je bu­dú­cim ab­sol­ven­tom mož­nosť up­lat­niť sa pri rie­še­ní prak­tic­kých úloh. „Di­plo­mo­vé prá­ce do­ko­na­le pre­ve­ria up­lat­ne­nie teo­re­tic­kých zna­los­tí štu­den­tov v praxi pri návr­hu kon­krét­ne­ho sys­té­mu," pri­po­mí­na od­bor­ný ga­rant a ve­dú­ci pro­jek­tu­Ján Hro­mád­ka, IT ar­chi­tekt IBM Slo­ven­sko. Ok­rem tech­nic­kých zna­los­tí zís­ka­jú na rok a pol pro­fe­sio­nál­ny kou­čing, ako aj cer­ti­fi­kát pre Web­Sphe­re pro­duk­ty IBM, kto­ré im po­mô­žu pri štar­te ka­rié­ry. V rám­ci pro­jek­tu sa hod­no­tia do­siah­nu­té vý­sled­ky pri rie­še­ní za­da­nej úlo­hy, ako aj pre­zen­tač­né schop­nos­ti sú­ťa­žia­cich.

„Zá­ujem slo­ven­ských fi­riem o od­bor­ní­kov na rie­še­nia a sof­tvé­ro­vé pro­duk­ty spo­loč­nos­ti IBM neus­tá­le stú­pa a bez prob­lé­mov sa up­lat­nia na tr­hu prá­ce," do­dá­va Ján Hro­mád­ka. IBM dl­ho­do­bo pod­po­ru­je ta­len­to­va­ných štu­den­tov pros­tred­níc­tvom sú­ťa­ží a kon­fe­ren­cií. Naj­ta­len­to­va­nej­ší z nich mô­žu v rám­ci pro­jek­tu IBM Great Minds ab­sol­vo­vať 3 až 6 me­sač­nú stáž vo vý­skum­ných la­bo­ra­tó­riách IBM vo švaj­čiarskom Züri­chu ale­bo iz­rael­skom mes­te Hai­fa. Zo Slo­ven­ska sa na ta­kej­to stá­ži zú­čas­tni­li do­te­raz tra­ja štu­den­ti vy­so­kých škôl.

Zdroj: IBMOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter