MasterCard vyhlasuje súťaž o najlepšiu aplikáciu mobilného nakupovania

Mas­ter­Card od­štar­to­va­la no­vú sú­ťaž Mas­ter­Card Mo­bi­le Shop­ping Ap­pli­ca­tion Awards, kto­rá má oce­niť naj­lep­šie dos­tup­né ap­li­ká­cie mo­bil­né­ho na­ku­po­va­nia v de­via­tich kra­ji­nách stred­nej a vý­chod­nej Euró­py vrá­ta­ne Slo­ven­ska. Tá­to uni­kát­na ini­cia­tí­va chce po­môcť náj­sť naj­lep­šie ap­li­ká­cie, kto­ré pri­ná­ša­jú ino­vá­cie v mo­bil­nom na­ku­po­va­ní.

Pr­vý roč­ník sú­ťa­že Mas­ter­Card Mo­bi­le Shop­ping Ap­pli­ca­tion Awards sa od­oh­rá v de­via­tich kra­ji­nách: v Čes­kej re­pub­li­ke, Chor­vát­sku, Ma­ďar­sku, Poľ­sku, Slo­ven­sku, Slo­vin­sku, Ru­mun­sku, Rus­ku a Tu­rec­ku. Oce­ne­nie bu­de ude­le­né naj­lep­ším mo­bil­ným ap­li­ká­ciám, kto­ré uží­va­te­ľom umož­ňu­jú pre­hlia­dať a v prí­pa­de zá­uj­mu aj kú­piť rôz­ne pro­duk­ty a služ­by. Do sú­ťa­že mô­žu byť prih­lá­se­né tie mo­bil­né ap­li­ká­cie, kto­ré sú už ve­rej­ne dos­tup­né v ofi­ciál­nych ja­zy­koch as­poň jed­nej z de­via­tich sú­ťa­žia­cich kra­jín a zá­ro­veň sú k dis­po­zí­cii as­poň pre jed­nu z tých­to plat­fo­riem: iOs, An­droid, Win­dows Pho­ne.

Od 5. de­cem­bra 2012 do 10. ja­nuá­ra 2013 mô­žu ma­ji­te­lia ap­li­ká­cií po­sie­lať na e-mai­lo­vú ad­re­su or­ga­ni­zá­to­rov sú­ťa­že mmsaa@lo­cal­ti­me.hu vy­pl­ne­ný prih­la­so­va­cí for­mu­lár. Viac in­for­má­cií a ce­lé zne­nie pod­mie­nok sú­ťa­že náj­du na inter­ne­to­vej strán­ke sú­ťa­že: http://mmsaa.mas­ter­card.com/.

Uchá­dza­či bu­dú po­su­dzo­va­ní a hod­no­te­ní ne­zá­vis­lou me­dzi­ná­rod­nou po­ro­tou uz­ná­va­ných tech­no­lo­gic­kých exper­tov zo zú­čas­tne­ných kra­jín. Čes­kú re­pub­li­ku a Slo­ven­sko za­stu­pu­jú v po­ro­te Jan Lás­ka z Mo­bil­Ma­nia.cz, Jan Ma­tu­ra z Mo­bil.cz a Lu­boš Srb z Mo­bi­li­zu­je­me.cz.

Tri naj­lep­šie ap­li­ká­cie zo všet­kých de­via­tich zú­čas­tne­ných kra­jín a tri naj­lep­šie z kaž­dej kra­ji­ny zís­ka­jú ti­tul „Ví­ťaz oce­ne­nia Mas­ter­Card - Naj­lep­šia ap­li­ká­cia mo­bil­né­ho na­ku­po­va­nia 2013". Ví­ťa­zi bu­dú vy­hlá­se­ní v pr­vom štvrťro­ku 2013.

Tr­hy stred­nej a vý­chod­nej Euró­py vy­ni­ka­jú v za­vá­dza­ní no­vých tech­no­ló­gií a ino­vá­cií. Oce­ne­nie Mas­ter­Card Mo­bi­le Shop­ping Ap­pli­ca­tion Awards je vý­bor­ný spô­sob, akým Mas­ter­Card mô­že oce­niť prá­cu, kto­rá po­má­ha uľah­čiť mo­bil­né na­ku­po­va­nie. Te­ší ma, že sa v ro­ku 2013 bu­de sú­ťaž ko­nať v de­via­tich za­ují­ma­vých a rôz­no­ro­dých kra­ji­nách, a ra­da by som vy­zva­la všet­kých auto­rov ap­li­ká­cií, aby sa zú­čas­tni­li tej­to sú­ťa­že, kto­rá pos­kyt­ne uni­kát­ny poh­ľad ako pre spot­re­bi­te­ľov, tak aj od­vet­viu pla­tieb a ob­cho­du," uvied­la Bel­la Stav­chan­sky, pre­zi­den­tka pre rých­le ras­tú­ce európ­ske tr­hy, Mas­ter­Card Euro­pe.

Viac pod­rob­nos­tí o sú­ťa­ži náj­de­te na inter­ne­to­vej strán­ke http://mmsaa.mas­ter­card.com/.

Zdroj: MasterCardOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter