ČR: GIGABYTE uvádza nové základné dosky série HD

Spo­leč­nost GI­GA­BY­TE TECH­NO­LO­GY Co. Ltd., před­ní vý­rob­ce zá­klad­ních de­sek a gra­fic­kých ka­ret, uvedl svou nej­novější řadu zá­klad­ních de­sek - sé­rii HD. Ta přiná­ší pod­po­ru dvou mo­ni­torů s di­gi­tál­ním vstu­pem zá­ro­veň přes HDMI a DVI do seg­men­tu lev­ných zá­klad­ních de­sek pro ne­ná­roč­né uži­va­te­le.

No­vé zá­klad­ní des­ky GI­GA­BY­TE sé­rie HD vzdo­ru­jí za­ži­tým před­sta­vám, že je ví­ce di­gi­tál­ních vý­stupů dos­tup­ných pou­ze u vy­šších mo­delů de­sek. Jak port HDMI, tak i DVI naj­de­te na ce­lé řadě at­rak­tiv­ních a ce­nově dos­tup­ných mo­delů. Všich­ni, kdo rá­di sta­ví po­čí­ta­če, se mo­hou těšit na to, že dí­ky in­teg­ra­ci nej­častěji pou­ží­va­ných di­gi­tál­ních vý­stupů již plně vy­uži­jí po­ten­ciál dneš­ních HD dis­plejů a te­le­vi­zorů.

„No­vou sé­rií zá­klad­ních de­sek GI­GA­BY­TE HD chce­me uká­zat, že na­ši zá­kaz­ní­ci mo­hou dos­tat za stej­né pe­ní­ze mno­hem ví­ce mu­zi­ky," ko­men­to­val Hen­ry Kao, vice­pre­zi­dent GI­GA­BY­TE Mot­her­board Bu­si­ness Unit. „Přidá­ním dvou di­gi­tál­ních vý­stupů do to­ho­to seg­men­tu zís­ká GI­GA­BY­TE vel­ký nás­kok před kon­ku­ren­cí a značně zvý­ší lať­ku u lev­ných zá­klad­ních de­sek."

Pod­po­ra di­gi­tál­ních dis­plejů bu­de stan­dar­dní fun­kcí

Di­gi­tál­ní gra­fic­ké vý­stu­py ja­ko je HDMI a DVI, se stá­va­jí stan­dar­dem a set­ká­te se s ni­mi u větši­ny HD te­le­vi­zorů a po­čí­ta­čo­vých mo­ni­torů. HDMI na­víc umož­ňu­je přes je­di­ný ka­bel přená­šet ne­jen di­gi­tál­ní ob­raz, ale ta­ké zvuk - obo­jí v HD kva­litě. Di­gi­tál­ní vý­stu­py na des­ce na­bí­zí vy­šší roz­li­še­ní ob­ra­zu než star­ší ana­lo­go­vé vý­stu­py a ne­chy­bí jim ani pod­po­ra 3D ob­ra­zu. Stejně tak zpřís­tup­ní i chráně­ný ob­sah přes HDCP (High-bandwidth Di­gi­tal Con­tent Pro­tec­tion).

Pro­vo­zo­vá­ní dvou di­gi­tál­ních mo­ni­torů ved­le se­be je ta­ké skvě­lý způsob, jak zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu prá­ce. S des­ka­mi GI­GA­BY­TE HD tak bu­de­te mít mož­nost zob­ra­zit v jed­nu chví­li mno­hem ví­ce in­for­ma­cí, než u ji­ných de­sek v po­dob­né ce­no­vé ka­te­go­rii. Sé­rie GI­GA­BY­TE HD je ideál­ní pro ce­lou řadu ob­chod­ních, kan­ce­lář­ských a vzdělá­va­cích ap­li­ka­cí, kde je přidá­ní dru­hé­ho dis­ple­je či pro­jek­to­ru vel­mi ví­tá­no.

Tech­no­lo­gie GI­GA­BY­TE Ultra Du­rab­le 4 Clas­sic

Zá­klad­ní des­ky GI­GA­BY­TE sé­rie HD in­teg­ru­jí tech­no­lo­gii GI­GA­BY­TE Ultra Du­rab­le 4 Clas­sic s ves­tavěný­mi fun­kce­mi, kte­ré za­bra­ňu­jí běžným po­ru­chám. Ochra­ny pro­ti vl­hkos­ti, pro­ti elek­tros­ta­tic­ké­mu ná­bo­ji, vý­pad­ku elek­tric­ké ener­gie a vy­so­kým tep­lo­tám je do­sa­že­no po­mo­cí ce­lé řady dí­lčích tech­no­lo­gií a fun­kcí. Patří zde tech­no­lo­gie PCB se skleněnou struk­tu­rou, MOS­FE­Ty se sní­že­ným RDS(on), či­py pro­ti přepě­tí, kva­lit­ní kon­den­zá­to­ry s pev­ným di­elek­tri­kem ne­bo GI­GA­BY­TE Dual­BIOS.

Zdroj: GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter