Nové lokalizačné technológie umožňujú zasielanie reklamných správ, ako aj hromadných varovných správ na záchranu života

Mo­bil­ný te­le­fón je v dneš­nej mo­der­nej a zá­ro­veň hek­tic­kej do­be ne­vyh­nut­nos­ťou kaž­dé­ho z nás. Vy­uží­va­me ho nie len na te­le­fo­no­va­nie, smsko­va­nie, ale aj na sur­fo­va­nie a cel­ko­vé zís­ka­va­nie rôz­nych dru­hov in­for­má­cii. V ča­soch, keď sa fir­my sna­žia prísť s čo naj­efek­tív­nej­šou for­mou ko­mu­ni­ká­cie na svo­jich zá­kaz­ní­kov, pri­ná­ša spo­loč­nosť Eric­sson, pop­red­ný me­dzi­ná­rod­ný do­dá­va­teľ te­le­ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií a slu­žieb, in­for­má­cie o ďal­šej mož­nos­ti vy­uži­tia lo­ka­li­zá­cie v rám­ci mo­bil­ných sie­tí. To­to tech­no­lo­gic­ké rie­še­nie pri­ná­ša mož­nosť rek­la­my cie­le­nej pria­mo na kon­krét­nu sku­pi­nu ľu­dí na­chá­dza­jú­cich sa v ob­las­ti, kde sa ko­ná ak­cia, na kto­rú chce­me upo­zor­niť, for­mou krát­kej SMS.

Pred­stav­te si, že ob­chod­né cen­trum (OC) prip­ra­vi­lo ak­ciu pre svo­jim zá­kaz­ní­kov, na kto­rú by ich ra­do upo­zor­ni­lo. Veľ­mi efek­tív­na for­ma mô­že byť prá­ve za­sla­nie krát­kej sprá­vy s upo­zor­ne­ním na ak­ciu na všet­kých uží­va­te­ľov mo­bil­ných te­le­fó­nov, kto­rých da­ný ope­rá­tor lo­ka­li­zo­val pre vy­špe­ci­fi­ko­va­nú ob­lasť, v tom­to prí­pa­de kon­krét­ne ná­kup­né cen­trum. Sa­moz­rej­me, spo­mí­na­ná ob­lasť na os­lo­ve­nie a za­sla­nie sms sa mô­že roz­ší­riť na akú­koľ­vek za­de­fi­no­va­nú ob­lasť.„ Mo­men­tál­ne to­to rie­še­nie nie je na Slo­ven­sku im­ple­men­to­va­né. Mo­bil­ní ope­rá­to­ri pou­ží­va­jú GSM lo­ka­li­zá­ciu len na zis­te­nie ak­tuál­nej po­lo­hy kon­krét­ne­ho te­le­fón­ne­ho čís­la," vy­hlá­sil Ma­rián Bez­ák, pre­zi­dent spo­loč­nos­ti Eric­sson na Slo­ven­sku. „ Pre vy­uží­va­nie ta­kých­to slu­žieb je roz­ho­du­jú­ci správ­ne nas­ta­ve­ný mo­del me­dzi ope­rá­tor­mi, ich zá­kaz­ník­mi a za­dá­va­teľ­mi rek­la­my. Prij­my z tak­to pos­ky­to­va­nej služ­by pre jed­not­li­vé znač­ky, kto­ré chcú cie­le­ne ko­mu­ni­ko­vať na svo­jich exis­tu­jú­cich ako aj po­ten­ciál­nych zá­kaz­ní­kov, mô­žu po­môcť zlep­šiť biz­nis ca­se mo­bil­ných ope­rá­to­rov pri za­vá­dza­ní ino­va­tív­nych slu­žieb." Tech­no­ló­gia, kto­rá to umož­ňu­je, je za­lo­že­ná na tom, že sieť ak­tív­ne in­for­mu­je lo­ka­li­zač­nú plat­for­mu o kaž­dej zme­ne po­lo­hy zá­kaz­ní­ka a tá vy­hod­no­cu­je, či zme­na po­lo­hy jed­not­li­vých čí­sel je za­ují­ma­vá z hľa­dis­ka bež­iacej rek­lam­nej kam­pa­ne v ur­či­tej cie­ľo­vej ob­las­ti - nap­rík­lad v ná­kup­nom cen­tre. Ak áno, od­oš­le sa zá­kaz­ní­ko­vi rek­lam­ný oznam. Pre za­dá­va­te­ľa rek­la­my je hod­no­ta in­for­má­cie o lo­ka­li­zá­cii zá­kaz­ní­kov v da­nej ob­las­ti veľ­mi veľ­ká. Exis­tu­je veľ­ký do­pyt po ta­kej­to in­for­má­cii, na­koľ­ko na zá­kla­de do­sup­ných in­for­má­cii vie byť rek­la­ma eš­te cie­le­nej­šia a hod­no­tej­šia pre za­dá­va­te­ľa, le­bo je ur­če­ná len ľu­ďom na­chá­dza­jú­cim sa na kon­két­nom mies­te a v kon­krét­nom ča­se a nes­pa­mu­je zá­kaz­ní­kov nez­mys­lupl­ne, či­že pros­tried­ky na ta­kú­to rek­la­mu sú vy­na­lo­že­né efek­tív­ne. Úspeš­ným prík­la­dom ta­kej­to im­ple­men­tá­cie je Te­le­fo­ni­ca v Čes­kej re­pub­li­ke, kto­rá od mi­nu­lé­ho ro­ku po­nú­ka pres­né cie­le­nie rek­la­my na svo­jich zá­kaz­ní­kov aj na zá­kla­de ich lo­ka­li­zá­cie.

Tak, ako je mož­né vy­užiť tú­to tech­no­ló­giu pre rek­lam­né úče­ly, je to mož­né pou­žiť aj na za­sla­nie sprá­vy v prí­pa­de ne­ja­kej ka­tas­tro­fy, ke­dy je zá­kaz­ník v oh­roz­nej ob­las­ti in­for­mo­va­ný pros­tred­níc­tvom hro­mad­nej va­rov­nej sprá­vy. Do bu­dúc­nos­ti by bo­lo mož­no za­ují­ma­vé vy­uží­vať tú­to for­mu na in­for­mo­va­nie účas­tní­kov ces­tnej pre­máv­ky v prí­pa­de hro­mad­nej ha­vá­rie na ďi­al­ni­ci ale­bo v prí­pa­de dl­hé­ho ča­ka­nia na hra­nič­ných prie­cho­doch.

Zdroj: EricssonOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter