TÚ udelil Slovak Telekomu pokutu 50 tis. eur

Spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom (ST) dos­ta­la od Te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho úra­du (TÚ) SR po­ku­tu 50 tis. eur. Ako ďa­lej in­for­mo­val, ho­vor­ca TÚ Ro­man Vav­ro, re­gu­lá­tor san­kciu ude­lil pre­to, že ST len čias­toč­ne spl­nil ochran­né opat­re­nie v ob­ci Slo­ven­ské Kri­vé (ok­res Hu­men­né) so 132 oby­va­teľ­mi, keď za­bez­pe­čil pri­po­je­nia k te­le­fón­nej služ­be iba pros­tred­níc­tvom ve­rej­ných te­le­fón­nych auto­ma­tov, ale pos­ky­to­va­nie te­le­fón­nej služ­by všet­kým účas­tní­kom tej­to ob­ce neob­no­vil. Roz­hod­nu­tie však eš­te ne­na­do­bud­lo prá­vop­lat­nosť

"V ob­ci ži­jú oby­va­te­lia pre­važ­ne vo ve­ku nad 70 ro­kov, kto­rí sú čas­to od­ká­za­ní na rých­lu zdra­vot­nú služ­bu, ku kto­rej ne­ma­jú prís­tup pros­tred­níc­tvom pev­né­ho pri­po­je­nia a sig­nál mo­bil­ných ope­rá­to­rov má mi­ni­mál­ne pok­ry­tie," uvie­dol Vav­ro. Ne­pos­ky­to­va­ním te­le­fón­nej služ­by v tej­to ob­ci ope­rá­tor pod­ľa TÚ oh­ro­zil aj sys­tém ci­vil­nej ob­ra­ny. Pod­ne­ty tý­ka­jú­ce sa ukon­če­nia pos­ky­to­va­nia ve­rej­nej te­le­fón­nej služ­by Slo­vak Te­le­ko­mom dos­tal TÚ ok­rem Slo­ven­ské­ho Kri­vé­ho aj od ob­ča­nov v ob­ciach Kr­ná, (ok­res Pol­tár), Kol­ba­sov (ok­res Sni­na) a Ma­kov (ok­res Čad­ca).

Na zá­kla­de ochran­né­ho opat­re­nia, TÚ na­ria­dil ST bez­od­klad­ne za­bez­pe­čiť pos­ky­to­va­nie bez­plat­né­ho a nep­retr­ži­té­ho prís­tu­pu k čís­lam ties­ňo­vých vo­la­ní, vrá­ta­ne prís­tu­pu z ve­rej­ných te­le­fón­nych auto­ma­tov oby­va­te­ľom ob­cí Kol­ba­sov a Slo­ven­ské Kri­vé. Ope­rá­tor zá­ro­veň dos­tal na­ria­de­nie ob­no­viť zmluv­né pos­ky­to­va­nie ve­rej­nej te­le­fón­nej služ­by ľu­dom v ob­ciach Kr­ná, Slo­ven­ské Kri­vé a Prís­lop.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter