Seminár DOXEE 2012 predstavil nové trendy v komunikácii v cloude

Aké sú hlav­né vý­ho­dy clou­du a aké rie­še­nia po­nú­ka cloud pre efek­tív­nu ko­mu­ni­ká­ciu so zá­kaz­ník­mi, to bo­lo ho­rú­ca té­ma kon­fe­ren­cie Doxee, kto­rá sa ko­na­la 22. no­vem­bra 2012 v Pra­he so za­me­ra­ním na slo­ven­ské a čes­ké fir­my. Od­bor­ní­ci z rôz­nych kú­tov Euró­py na nej pre­zen­to­va­li IT rie­še­nia a me­dzi­ná­rod­né štú­die na té­mu Cus­to­mer Com­mu­ni­ca­tion Ma­na­ge­ment in the Cloud.

Spo­loč­nosť Doxee, lí­der v ob­las­ti pro­duk­tov a slu­žieb pre tvor­bu, dis­tri­bú­ciu a elek­tro­nic­kú ar­chi­vá­ciu do­ku­men­tov, us­po­ria­da­la v praž­ských Vy­so­ča­noch se­mi­nár, na kto­rom pre­zen­to­va­la naj­nov­šej poz­nat­ky z ob­las­ti cloud ma­na­ge­men­tu a ma­na­ge­men­tu ko­mu­ni­ká­cie so zá­kaz­ník­mi (Cus­to­mer Com­mu­ni­ca­tion Ma­na­ge­ment - CCM). Na prí­pa­do­vých štú­diách uká­za­la Doxee pre­chod z CCM na no­vou plat­for­mu Doxee, kto­rá pri­ro­dze­ne pod­po­ru­je na­sa­de­nie v clou­de a pre­zen­to­va­la vý­ho­dy a ús­po­ry, kto­ré rie­še­nie pre efek­tív­nu ko­mu­ni­ká­ciu so zá­kaz­ník­mi a le­gál­nu ar­chi­vá­ciu dát pri­ná­ša­jú.

„Sme ra­di, že sme ten­to rok moh­li na se­mi­ná­ri Doxee pre­zen­to­vať špič­ko­vé tech­no­ló­gie a prí­pa­do­vé štú­die, kto­ré uka­zu­jú, že sa pre ko­mu­ni­ká­ciu so zá­kaz­ník­mi ot­vá­ra­jú ši­ro­ké mož­nos­ti vy­uži­tia in­te­li­gen­tných IT sys­té­mov, akým je ja na­ša no­vá plat­for­ma Doxee," ho­vo­rí Jan Ho­lý, Bu­si­ness De­ve­lop­ment Ma­na­ger spo­loč­nos­ti DOXEE Czech s.r.o.

Na se­mi­ná­ri ta­kis­to pred­sta­vi­la spo­loč­nosť IDC vý­sled­ky svoj­ho vý­sku­mu o ko­mer­čnom vy­uži­tí clou­du. Vý­skum, kto­rý us­ku­toč­ni­la na res­pon­den­toch v re­gió­ne CEE uká­zal, že viac ako 40 % res­pon­den­tov po­va­žu­je za naj­ak­tuál­nej­šiu prio­ri­tu v ob­las­ti IT rie­še­ní schop­nosť tech­no­ló­gií adap­to­vať sa na rých­lo sa me­nia­ce pod­ni­ka­teľ­ské pros­tre­die. Za ne­me­nej dô­le­ži­té ozna­či­li od­po­ve­da­jú­ci zni­žo­va­nie nák­la­dov v tej­to ob­las­ti a zvy­šo­va­nie bez­peč­nos­ti IT ap­li­ká­cií. Z od­po­ve­dí tak­tiež vy­ply­nu­lo, že sa res­pon­den­ti v prí­pa­de svo­jich exter­ných do­dá­va­te­ľov IT slu­žieb naj­viac bo­ria s dl­ho­do­bý­mi reak­čný­mi do­ba­mi, vy­so­ký­mi ce­na­mi a nes­chop­nos­ťou tých­to do­dá­va­te­ľov dodr­žia­vať sta­no­ve­né ter­mí­ny. Pod­ľa IDC je ideál­nym rie­še­ním tých­to sla­bín prá­ve pre­chod na cloud.

Spo­loč­nosť In­foT­rends ta­kis­to in­di­ko­va­la, kam sa v bu­dúc­nos­ti bu­de ube­rať ko­mu­ni­ká­cia so zá­kaz­ník­mi a za kľú­čo­vé tren­dy ov­plyv­ňu­jú­ce ko­mu­ni­ká­ciu so zá­kaz­ník­mi ozna­či­la tech­no­lo­gic­ké, eko­no­mic­ké, kul­túr­ne a vlád­ne as­pek­ty.

Špe­cia­lis­ti z Ac­cen­tu­re sa ve­no­va­li te­ma­ti­ke Cloud ana­ly­tics a účas­tní­kom kon­fe­ren­cie uká­za­li, ako tech­no­ló­gia clou­du a dôk­lad­ná ana­lý­za umož­ňu­jú spo­loč­nos­tiam lep­šie hľa­dať a vy­uží­vať pot­reb­né in­for­má­cie zo svo­jich dát pre do­siah­nu­tie ús­por. Na prík­la­doch pre­zen­to­va­li, ako pri­ná­šať mes­sa­ge cie­ľo­vým sku­pi­nám eš­te efek­tív­nej­šie, vy­tvá­rať pre prís­luš­nú ob­lasť pod­ni­ka­nie no­vej hod­no­ty a za­bez­pe­čiť všet­ky pred­pok­la­dy pre zod­po­ved­né roz­ho­do­va­nie o kľú­čo­vých otáz­kach fir­my.

„Kon­fe­ren­cia DOXEE 2012 jed­no­du­cho zno­vu uká­za­la, že in­te­li­gen­tná eko­no­mi­ka pot­re­bu­je in­te­li­gen­tné IT, ku kto­rým tech­no­ló­gia clou­du ne­po­chyb­ne pat­rí", uzat­vá­ra Jan Ho­lý.

Zdroj: DoxeeOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter