Vianočný balík od SWANu: Optický internet a digitálna TV ešte lacnejšie

Te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor SWAN prip­ra­vil pre no­vých a exis­tu­jú­cich zá­kaz­ní­kov bez­kon­ku­ren­čnú via­noč­nú po­nu­ku. Ba­lík Extra služ­by MAX mul­ti­me­dia, kto­rý pat­rí me­dzi naj­pre­dá­va­nej­šie pro­duk­ty, je te­raz mož­né zís­kať iba za 18,90 € me­sač­ne. Ak­cia pla­tí do 31. 1. 2013 a zá­kaz­ní­ci tak­tiež dos­ta­nú služ­bu TV ar­chív a App­le ap­li­ká­ciu na me­siac za­dar­mo.

MAX mul­ti­me­dia po­nú­ka zá­kaz­ní­kom v rám­ci ba­lí­ku Extra op­tic­ký inter­net s rých­los­ťou 40/2 Mbps a viac ako 80 te­le­víz­nych prog­ra­mov. V prog­ra­mo­vej po­nu­ke ne­chý­ba­jú ok­rem slo­ven­ských a če­ských sta­níc aj za­hra­nič­né a žá­nro­vo orien­to­va­né te­le­víz­ne sta­ni­ce - špor­to­vé (Euros­port, No­va Sport, Sport 1), hu­dob­né (Mu­sic Box, Mu­siq 1, MTV, Óčko), det­ské (Dis­ney Chan­nel, Mi­ni­max, Duck TV), fil­mo­vé (MGM, AXN, CS Film) aj do­ku­men­tár­ne (Na­tio­nal Geog­rap­hic, Dis­co­ve­ry World). Sú­čas­ťou por­tfó­lia ba­lí­ku Extra je aj de­siat­ka sta­níc v HD kva­li­te, napr. Mar­kí­za HD, TV JOJ HD, JOJ Plus HD, No­va Sport HD a ďal­šie.

Di­gi­tál­na te­le­ví­zia MAX mul­ti­me­dia po­nú­ka via­ce­ro pré­mio­vých fun­kcií a vlas­tnos­tí. Elek­tro­nic­ký prog­ra­mo­vý sprie­vod­ca pos­ky­tu­je preh­ľad te­le­víz­ne­ho prog­ra­mu na nas­le­du­jú­cich 7 dní, TV ar­chív umož­ňu­je spät­ný prís­tup k te­le­víz­ne­mu vy­sie­la­niu za pos­led­ných 7 dní a vi­deo­po­ži­čov­ňa pred­sta­vu­je rých­ly a kom­fort­ný spô­sob, ako pris­tu­po­vať k at­rak­tív­nym fil­mo­vým ti­tu­lom. Sle­do­va­né vy­sie­la­nie je tak­tiež mož­né ke­dy­koľ­vek po­zas­ta­viť, pre­to­čiť späť ale­bo do­po­ze­rať nes­kôr a TV Mo­zai­ka vám po­mô­že s vý­be­rom te­le­víz­nej sta­ni­ce - na je­di­nom ob­ra­ze mô­že­te sle­do­vať až 20 sta­níc.

Pros­tred­níc­tvom di­gi­tál­nej te­le­ví­zie mô­že­te aj sur­fo­vať inter­ne­tom, skon­tro­lo­vať si ak­tuál­ne kur­zy mien ale­bo si ke­dy­koľ­vek po­zrieť pred­po­veď po­ča­sia na naj­bliž­šie 3 dni. App­le ap­li­ká­cia MAX mul­ti­me­dia vám umož­ní sle­do­vať vy­bra­né TV sta­ni­ce na ob­ra­zov­ke iPa­du a iP­ho­nu. Pros­tred­níc­tvom Wi-Fi pri­po­je­nia je mož­né sle­do­vať ži­vé vy­sie­la­nie, ako aj pris­tu­po­vať k 7-dňo­vé­mu ar­chí­vu.

Ok­rem ba­lí­ku Extra po­nú­ka SWAN aj ďal­šie ob­ľú­be­né pro­duk­ty. Ba­lík Špe­ciál ob­sa­hu­je op­tic­ký inter­net s rých­los­ťou 20/1 Mbps a viac ako 25 te­le­víz­nych prog­ra­mov za 14,90 € me­sač­ne. K dis­po­zí­cii je aj sa­mos­tat­ný op­tic­ký inter­net s rých­los­ťa­mi 20/1 Mbps ale­bo 10/10 Mbps za naj­lep­šiu ce­nu na tr­hu - 9,90 € me­sač­ne. Viac in­for­má­cií o pro­duk­to­vej po­nu­ke náj­de­te na www.max.sk.

Zdroj: SWANOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter