ANTIK rozbieha prvú optiku v Humennom

Hu­men­ča­nia už mô­žu vy­uží­vať pr­vé op­tic­ké trip­le play služ­by. Ope­rá­tor ANTIK Te­le­com pri­po­jil v tých­to dňoch pr­vé by­to­vé do­my na Síd­lis­ku III. Ide o his­to­ric­ky naj­väč­šiu in­ves­tí­ciu ANTI­Ku do vý­stav­by op­tic­kej sie­te v pos­led­ných ro­koch.

V Hu­men­nom spus­ti­li pr­vú op­ti­ku. Vý­stav­bu op­tic­kej sie­te reali­zo­val ope­rá­tor ANTIK Te­le­com, pri­čom ide o his­to­ric­ky naj­väč­šiu in­ves­tí­ciu spo­loč­nos­ti do vý­stav­by op­tic­kej sie­te v pos­led­ných ro­koch. V pr­vej eta­pe vý­stav­by za­čal ope­rá­tor pri­pá­jať k op­tic­kým služ­bám by­to­vé do­my na Síd­lis­ku III. Po úpl­nom do­kon­če­ní vý­stav­by pok­ry­je no­vá op­ti­ka viac ako 7000 do­mác­nos­tí.

„Spus­ti­li sme pri­pá­ja­nie by­to­vých do­mov na Síd­lis­ku III. In­ves­tí­cia do vý­stav­by op­tic­kej sie­te v Hu­men­nom je na­šou naj­väč­šou v pos­led­ných ro­koch. Oby­va­te­ľom pri­ne­sie vy­so­ko­rý­chlost­ný inter­net, di­gi­tál­nu te­le­ví­ziu s viac ako 190 TV prog­ra­ma­mi a vý­hod­né te­le­fo­no­va­nie," vy­svet­ľu­je si­tuáciu v Hu­men­nom Igor Kol­la, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti ANTIK Te­le­com. „Sna­ží­me sa pri­ná­šať kva­lit­ný a rých­ly inter­net aj do miest, kto­ré nie sú in­ves­tič­ne za­ují­ma­vé pre veľ­ké spo­loč­nos­ti. Vďa­ka no­vej op­ti­ke bu­de v Hu­men­nom vy­so­ko­rý­chlost­ný inter­net ako vo veľ­ko­mes­tách," do­dá­va Kol­la.

ANTIK ot­vo­rí v mes­te za­čiat­kom ro­ka 2013 aj ob­chod­no-pre­zen­tač­nú kan­ce­lá­riu svo­jich slu­žieb inter­ne­tu, te­le­ví­zie aj te­le­fo­no­va­nia v OC Triá­da na Ná­mes­tí Slo­bo­dy. Sú­čas­ťou ba­lí­ka op­tic­kých trip­le play slu­žieb bu­de inter­net s rých­los­ťou až 70 Mbit/s, di­gi­tál­na te­le­ví­zia s viac ako 190 TV prog­ra­ma­mi i di­gi­tál­ny­mi rá­dia­mi a vý­hod­né te­le­fo­no­va­nie. Bliž­šie in­for­má­cie zís­ka­jú zá­ujem­co­via na non-stop tel. čís­le 055/3012345 ale­bo na http://www.hu­men­ne.antik.sk/.


Zdroj: ANTIKOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter