EUROPAPIER – SLOVAKIA spol. s r. o. – nový distribútor papiera a iných tlačových médií Xerox

Xerox roz­ši­ru­je dis­tri­buč­nú sieť. Spo­loč­nosť EURO­PA­PIER SLO­VA­KIA je ďal­ším auto­ri­zo­va­ným dis­tri­bú­to­rom pa­pie­ra a iných tla­čo­vých mé­dií Xerox.

„Roz­ší­re­ním dis­tri­buč­ných ka­ná­lov sa dos­ta­ne­me bliž­šie k zá­kaz­ní­ko­vi. Po­čas mi­nu­lé­ho me­sia­ca sme sa do­hod­li na ob­chod­nej spo­lup­rá­ci so spo­loč­nos­ťou EURO­PA­PIER SLO­VA­KIA. Tak, ako v prí­pa­de SCP PA­PIER, jed­ná sa o spo­loč­nosť s dl­ho­roč­nou tra­dí­ciou na slo­ven­skom tr­hu v seg­men­te pre­da­ja a dis­tri­bú­cie pa­pie­ra a iných mé­dií," kon­šta­tu­je Vla­di­mír Ko­len­čiak, Par­tner Bu­si­ness Ma­na­ger spo­loč­nos­ti Xerox.

„Dneš­ným dňom je dos­tup­ná väč­ši­na mé­dií znač­ky Xerox aj od na­šej spo­loč­nos­ti, kto­rá tým­to kro­kom roz­ši­ru­je svo­je pro­duk­to­vé por­tfó­lio a zlep­šu­je služ­by pre svo­jich zá­kaz­ní­kov," do­dá­va Bra­nis­lav Bo­rov­ský, Of­fi­ce Unit Ma­na­ger spo­loč­nos­ti EURO­PA­PIER SLO­VA­KIA.

V prí­pa­de zá­uj­mu pro­sím kon­tak­tuj­te dis­tri­bú­to­rov na ich zá­kaz­níc­kych lin­kách, ale­bo e-mai­lom.

Zdroj: XeroxOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter