Pre nových i verných záakazníkov až 50 € bonus či kupón do Telekom Benefitu

Te­le­kom roz­ši­ru­je via­noč­nú po­nu­ku pre zá­kaz­ní­kov a zvý­hod­ní pod­mien­ky pri zís­ka­ní ďal­šie­ho be­ne­fi­tu - ku­pó­nu s kre­di­tom do Te­le­kom Be­ne­fi­tu. Tá­to po­nu­ka s vý­škou be­ne­fi­tu až do 50 € pla­tí od­dnes až do 23. de­cem­bra 2012. Na­ďa­lej pla­tí ak­cia aj pre no­vých zá­kaz­ní­kov, kto­rí mô­žu zís­kať bo­nus až vo vý­ške 50 € pri pre­no­se čís­la.

50 € pre ver­ných zá­kaz­ní­kov do Te­le­kom Be­ne­fi­tu
Pod­ľa prog­ra­mu, do kto­ré­ho si zá­kaz­ník predĺži svo­ju zmlu­vu v Te­le­ko­me, zís­ka ur­či­tú vý­šku kre­di­tu. Ten si mô­že up­lat­niť pri ná­ku­pe na por­tá­li www.te­le­kom­be­ne­fit.sk. Po­nu­ka pla­tí pri pro­lon­gá­cii mo­bil­né­ho hla­so­vé­ho pau­šá­lu i inter­ne­to­vé­ho prog­ra­mu.

Vý­ška ku­pó­nu pre hla­so­vé prog­ra­my je nas­le­dov­ná:
- 50 € pre Hap­py XL
- 25 € pre Hap­py M a L, Pod­ľa se­ba 5 a 7
- 15 € pre Hap­py XS a S, Pod­ľa se­ba 1 a 3

Vý­ška ku­pó­nu pre prog­ra­my mo­bil­né­ho inter­ne­tu je od­vo­de­ná tak­to:
- 25 € pre Neob­me­dze­ný mo­bil­ný inter­net 3, Mo­bil­ný inter­net 10 000 a 20 000
- 15 € pre Neob­me­dze­ný mo­bil­ný inter­net 1 a 2 resp. Mo­bil­ný inter­net Štart, 500, 2 000 a 5 000

Bo­nus 50 € pre no­vých zá­kaz­ní­kov
Te­le­kom na­ďa­lej po­nú­ka aj bo­nus 50 € pri pre­no­se čís­la pre no­vých zá­kaz­ní­kov. Pre všet­ky prog­ra­my Hap­py a Pod­ľa se­ba zís­ka zá­kaz­ník kre­dit až vo vý­ške 50 € a ten mu bu­de pri­pí­sa­ný 10-krát do me­sač­nej fak­tú­ry po 5 €.

Zdroj: TelekomOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter