Veda: Geneticky modifikovaných potravín sa báť netreba, tvrdí vedkyňa

Ge­ne­tic­ky mo­di­fi­ko­va­ných pot­ra­vín sa báť net­re­ba a bio­pot­ra­vi­ny sú, nao­pak, pre­ce­ňo­va­né. Tvr­dí to ved­ky­ňa An­drea Hri­co­vá z Ústa­vu ge­ne­ti­ky a bio­tech­no­ló­gie ras­tlín SAV v Nit­re. O ge­ne­tic­ky mo­di­fi­ko­va­ných pot­ra­vi­nách sa ho­vo­rí, že sa z nich pri­be­rá a že z nich do­kon­ca mô­že vznik­núť ra­ko­vi­na. Nap­rík­lad v USA, kde sú ta­ké­to pot­ra­vi­ny po­vo­le­né, má ve­ľa ľu­dí prob­lém s nad­vá­hou, čím vznik­li dom­nien­ky, že pri­be­ra­jú prá­ve z nich. Hri­co­vá ho­vo­rí, že sú to mý­ty, kto­ré vzni­ka­jú zrej­me z ne­ve­do­mos­ti, pre­to­že na to neexis­tu­je žiad­ny pria­my ve­dec­ký dô­kaz. „Do­te­raz ne­bo­la nik­dy pub­li­ko­va­ná žiad­na se­rióz­na, dl­ho­do­bá štú­dia, kto­rá by potvr­dzo­va­la ne­ja­ký ved­ľaj­ší efekt ge­ne­tic­ky mo­di­fi­ko­va­ných pot­ra­vín na člo­ve­ka ale­bo naš­la sú­vis s pri­be­ra­ním. Ame­ri­ča­nia zrej­me pri­be­ra­jú z nad­mer­nej kon­zu­má­cie co­ly a fast foo­du," po­ve­da­la.

Ako vy­svet­li­la, pri ge­ne­tic­kej mo­di­fi­ká­cii ide o to, že z ras­tli­ny, kto­rá pro­du­ku­je ne­ja­kú, pre náš or­gan­izmus, pros­peš­nú lát­ku sa izo­lu­je gén, kto­rý je zod­po­ved­ný za jej tvor­bu a pre­ne­sie sa do inej, aby aj ona ma­la schop­nosť pro­du­ko­vať tú­to lát­ku. Tak­to sa mô­že nap­rík­lad zvy­šo­vať od­ol­nosť ras­tli­ny vo­či rôz­nym pa­to­gé­nom. Hri­co­vá zdô­raz­ni­la, že is­tá ge­ne­tic­ká mo­di­fi­ká­cia pre­bie­ha bež­ne v prí­ro­de už od ne­pa­mä­ti, pre­to­že ras­tli­ny sa spon­tán­ne krí­žia, peľ lie­ta v ov­zdu­ší a gé­ny sa tak­to pre­ná­ša­jú z jed­né­ho dru­hu na ďal­ší.

Ved­ky­ňa zá­ro­veň pou­ka­zu­je na to, že bio­pot­ra­vi­ny ne­mu­sia byť pre člo­ve­ka to úpl­ne naj­lep­šie, pre­to­že sa v nich mô­žu na­chá­dzať rôz­ne toxic­ké lát­ky. Nap­rík­lad biop­še­ni­ca sa pri pes­to­va­ní vô­bec che­mic­ky neo­šet­ru­je. Bež­ne sa v nej vy­sky­tu­jú rôz­ne pa­to­gé­ny, nap­rík­lad ples­ne, kto­ré pro­du­ku­jú toxic­ké lát­ky. Keď sa nez­lik­vi­du­jú, tak sa dos­tá­va­jú až do mú­ky, kto­rá sa dos­ta­ne v ba­líč­ku na re­gá­le su­per­mar­ke­tu. „Keď ale ge­ne­tic­ky up­ra­ví­te tú­to pše­ni­cu a vlo­ží­te do nej gén od­ol­nos­ti vo­či ples­ni, tak tá­to pše­ni­ca sí­ce ob­sa­hu­je cu­dzí gén, ale vďa­ka ne­mu je od­ol­nej­šia, prí­pad­ne až úpl­ne re­zis­ten­tná vo­či ples­ni a v mú­ke už ne­má­te toľ­ko toxínov ako v bio­pot­ra­vi­ne," pod­čiark­la Hri­co­vá. Ako ďa­lej dopl­ni­la, dl­ho­do­bej­ší vý­skum jej ko­le­gy­ne z pres­tíž­ne­ho pra­co­vis­ka vo Veľ­kej Bri­tá­nii uká­zal, že bio­pot­ra­vi­ny neob­sa­hu­jú zvý­še­ný po­diel nut­rič­ne vý­znam­ných lá­tok. „Nao­pak, niek­to­rí exper­ti na vý­ži­vu tvr­dia, že ak plo­di­ny pes­to­va­né or­ga­nic­kým spô­so­bom nep­rih­no­ju­je­te tak, ako kon­ven­čne pes­to­va­né plo­di­ny, mô­žu mať niž­ší po­diel vý­živ­ných lá­tok a tým sú z vý­ži­vo­vé­ho hľa­dis­ka me­nej hod­not­né," skon­šta­to­va­la Hri­co­vá.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter