Kežmarčania získali nový internet cez káblovku

Kež­ma­rok je ďal­ším mes­tom s mo­der­ni­zo­va­nou sie­ťou káb­lo­vej te­le­ví­zie, roz­ší­re­nou naj­nov­šie aj o vy­so­ko­rý­chlost­ný inter­net. Te­le­ko­mu­ni­kač­ná spo­loč­nosť Slo­va­net po tech­no­lo­gic­kej re­konštruk­cii a di­gi­ta­li­zá­cii mies­tnej káb­lov­ky spúš­ťa v Kež­mar­ku inter­net s rých­los­ťou až 100 Mbit/s a pre kež­mar­ských zá­kaz­ní­kov ot­vo­ril no­vú po­boč­ku v cen­tre mes­ta.

Už aj kež­mar­ská káb­lov­ka umož­ňu­je oby­va­te­ľom mes­ta prí­jem di­gi­tál­ne­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia a mo­der­né vy­so­ko­rý­chlos­tné inter­ne­to­vé pri­po­je­nie. Po nie­koľ­ko­me­sač­nej tech­no­lo­gic­kej re­konštruk­cii sie­te v nej v tých­to dňoch ope­rá­tor Slo­va­net spúš­ťa pre­vádz­ku vy­so­ko­rý­chlos­tné­ho inter­ne­tu s rých­los­ťou až 100 Mbit/s. Abo­nen­tom káb­lov­ky tiež bez­plat­ne pri­bu­dol prí­jem viac ako 20 te­le­víz­nych sta­níc v di­gi­tál­nej kva­li­te DVB-T, niek­to­ré z nich aj vo vy­so­kom roz­lí­še­ní (HD).

„Te­ší nás, že mô­že­me pri­niesť aj kež­mar­ča­nom te­le­ví­ziu, inter­net a ďal­šie služ­by naj­vyš­šej úrov­ne a pris­pieť tak k ich kom­for­tu a k mož­nos­tiam vý­be­ru", ko­men­tu­je no­vin­ky Du­šan Kri­žan, ve­dú­ci re­tai­lo­vé­ho ob­chod­né­ho od­de­le­nia Slo­va­ne­tu. „Skva­lit­ne­nie a di­gi­ta­li­zá­ciu te­le­ví­zie sa nám po­da­ri­lo pri­niesť bez vply­vu na ce­nu slu­žieb a vy­so­ko­rý­chlost­ný inter­net na­vy­še zís­ka­jú zá­kaz­ní­ci Slo­va­ne­tu v Kež­mar­ku na pr­vých 6 me­sia­cov za­dar­mo", do­dá­va.

Pr­vou lo­ka­li­tou s mo­der­ni­zo­va­nou te­le­ko­mu­ni­kač­nou infra­štruk­tú­rou a no­vým inter­ne­to­vým pri­po­je­ním je síd­lis­ko Se­ver, v naj­bliž­ších týž­dňoch pri­bud­ne Juh a v prie­be­hu ďal­ších me­sia­cov aj zvyš­né čas­ti mes­ta. Slo­va­net zá­ro­veň v cen­tre Kež­mar­ku ot­vo­ril aj no­vú po­boč­ku. Kež­ma­rok je tak už sied­mym mes­tom, v kto­rom Slo­va­net pos­ky­tu­je inter­net s rých­los­ťou až 100 Mbit/s. Ok­rem to­ho Slo­va­net plá­nu­je prá­ve v Kež­mar­ku ako v pr­vej káb­lo­vej sie­ti na Slo­ven­sku v bu­dúc­nos­ti na­sa­diť naj­mo­der­nej­šie inter­ak­tív­ne fun­kcie, ako nap­rík­lad ar­chív vy­sie­la­nia ale­bo prís­tup k sys­té­mu Voyo spo­loč­nos­ti TV Mar­kí­za.

Viac in­for­má­cií:

Zdroj: SlovanetOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter