IBM prináša najnovšie trendy v IT na univerzity

Spo­loč­nosť IBM pri­ná­ša na slo­ven­ské uni­ver­zi­ty naj­nov­šie tren­dy v in­for­mač­ných tech­no­ló­giách. Pre­čo su­per­po­čí­tač Wat­son vy­hral v Spo­je­ných štá­toch ame­ric­kých ve­do­mos­tnú sú­ťaž Jeo­par­dy a ako smar­ter pla­net ov­plyv­ní svet in­for­mač­ných tech­no­ló­gií v naj­bliž­ších ro­koch? Aj s tý­mi­to té­ma­mi sa moh­li oboz­ná­miť na po­du­ja­tí Tech­no­lo­gy Days štu­den­ti Fa­kul­ty ria­de­nia a in­for­ma­ti­ky Ži­lin­skej uni­ver­zi­ty. Pod náz­vom IT tren­dy v po­da­ní IBM od­bor­ní­ci z IBM Slo­ven­sko a IBM Inter­na­tio­nal Servic­es Cen­tre mla­dým in­for­ma­ti­kom pred­sta­vi­li naj­nov­šie rie­še­nia v ob­las­ti Biz­nis ana­ly­ti­ky a op­ti­ma­li­zá­cie či prak­tic­ké prík­la­dy vy­uži­tia cloud com­pu­tin­gu.

„Biz­nis ana­ly­ti­ka a op­ti­ma­li­zá­cia sú ne­vyh­nut­né, ak chcú pod­ni­ky v zrý­chľu­jú­com sa sve­te pre­žiť a rásť. V sú­čas­nos­ti vy­hrá­va­jú kon­ku­renč­ný boj pod­ni­ky, kto­ré sa do­ká­žu naj­lep­šie roz­hod­núť v krát­kom ča­se. A prá­ve pri tom­to roz­ho­do­va­ní Biz­nis ana­ly­ti­ka a op­ti­ma­li­zá­cia po­má­ha spo­loč­nos­tiam náj­sť po­my­sel­ný „pok­lad" v na­ras­ta­jú­com ob­je­me dát vždy, keď je to pot­reb­né. Biz­nis ana­ly­ti­ka a op­ti­ma­li­zá­cia je smer, kto­rý sa prud­ko roz­ví­ja a ras­tie. Kaž­dým dňom ras­tie do­pyt po tých­to rie­še­niach, a ak ich do­ká­žu štu­den­ti po­cho­piť a nau­čiť sa pou­ží­vať už te­raz, bu­dú mať is­to­tu pro­fi­ta­bil­né­ho up­lat­ne­nia sa na pra­cov­nom tr­hu," ho­vo­rí lí­der pre Biz­nis ana­ly­ti­ku a op­ti­ma­li­zá­ciu IBM na Slo­ven­sku Sla­vo­mír Pše­nák. Sú­čas­ťou Tech­no­lo­gy Days bo­la aj pred­náš­ka na té­mu So­cial me­dia a vy­uži­tie mo­bil­ných za­ria­de­ní v prá­ci. Pre­zen­to­va­né té­my si ako naj­zau­jí­ma­vej­šie vy­bra­li z via­ce­rých mož­nos­tí sa­mot­ní štu­den­ti Ži­lin­skej uni­ver­zi­ty.

„Spo­loč­nosť IBM dl­ho­do­bo pra­cu­je na vý­skum­ných a vzde­lá­va­cích pro­jek­toch so slo­ven­ský­mi uni­ver­zi­ta­mi. Štu­den­tom po­nú­ka­me mož­nosť ab­sol­vo­vať kur­zy na kto­rých sa naučia pra­co­vať s pro­duk­ta­mi IBM ukon­če­né cer­ti­fi­ká­tom. A ten ich po­sú­va vy­ššie v reb­ríč­ku at­rak­tív­nos­ti me­dzi za­mes­tná­va­teľ­mi. Spo­lup­ra­cu­je­me so ško­la­mi aj na di­plo­mo­vých a di­zer­tač­ných prá­cach, pri kto­rých štu­den­ti rie­šia za­da­nia pre pot­re­by praxe," zdô­raz­nil Ma­túš Ko­ši­na, ma­na­žér IBM Ino­vač­né­ho Cen­tra v Bra­tis­la­ve.

Štu­den­tom vy­so­kých škôl IBM na Slo­ven­sku po­nú­ka mož­nosť za­po­jiť sa do tzv. Inter­nship prog­ra­mu. V rám­ci toh­to prog­ra­mu ma­jú príl­eži­tosť pra­co­vať nie­koľ­ko me­sia­cov pre spo­loč­nosť IBM. Zís­ka­jú tak neo­ce­ni­teľ­né skú­se­nos­ti a kon­tak­ty, kto­ré im po­mô­žu pri vý­be­re za­mes­tna­nia. IBM dl­ho­do­bo spo­lup­ra­cu­je so slo­ven­ský­mi uni­ver­zi­ta­mi pri za­vá­dza­ní naj­nov­ších poz­nat­kov z praxe do škôl. Na Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­te v Bra­tis­la­ve sa ak­tuál­ne po­die­ľa na za­čle­ne­ní pred­me­tu BPM - Biz­nis pro­ces ma­naž­ment do štú­dij­né­ho prog­ra­mu. V rám­ci IBM Aca­de­mic Ini­tia­ti­ve spo­loč­nosť po­nú­ka vy­so­kým ško­lám a uni­ver­zi­tám nap­rík­lad bez­plat­ný prís­tup k IBM sof­tvé­ru, zľa­vy na har­dvé­ro­vé vy­ba­ve­nie, tré­nin­go­vé ma­te­riá­ly, po­moc pri vy­tvá­ra­ní os­nov a ško­le­ní. Do prog­ra­mu sa už za­po­ji­lo vy­še šesť ti­síc uni­ver­zít a 30 ti­síc čle­nov aka­de­mic­kej ob­ce na ce­lom sve­te.

Zdroj: IBMOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter