Roman Knap bol menovaný generálnym riaditeľom SAP Slovensko

Ro­man Knap sa stal ge­ne­rál­nym ria­di­te­ľom SAP Slo­ven­sko. Na če­le spo­loč­nos­ti však sto­jí už od má­ja 2012, ke­dy bol do­čas­ne po­ve­re­ný jej ve­de­ním.

„Po­čas viac ako šies­tich me­sia­cov pô­so­be­nia v SAP Slo­ven­sko som mal česť pra­co­vať s tí­mom vy­ni­ka­jú­cich od­bor­ní­kov a rov­na­ko tak nad­via­zať na ús­peš­nú spo­lup­rá­cu s na­ši­mi par­tner­mi a zá­kaz­ník­mi. Te­ším sa na jej ďal­šie pok­ra­čo­va­nie," po­ve­dal pri tej­to príl­eži­tos­ti Ro­man Knap.

Ro­man Knap pô­so­bí v spo­loč­nos­ti SAP od ro­ku 2008 ako člen CEE ma­naž­ment tí­mu zod­po­ved­ný za par­tner­skú stra­té­giu. Pred nás­tu­pom do SAP pô­so­bil na ma­na­žér­skych po­zí­ciách v spo­loč­nos­tiach Orac­le a KPMG Con­sul­ting. Vy­štu­do­val Vy­so­kú ško­lu eko­no­mic­kú v Pra­he. Je že­na­tý a má troch syn­ov.

Zdroj: SAP SlovenskoOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter