ČR: Softvér Eco Track pomôže firmám zvládnuť energetické audity

Spo­leč­nost Fu­jit­su před­sta­vu­je clou­do­vé řeše­ní, kte­ré ev­rop­ským fir­mám pomůže pl­nit no­vé po­ža­dav­ky na ener­ge­tic­ké audi­ty. Software Fu­jit­su Eco Track ev­rop­ským pod­nikům umož­ní jed­no­du­še, eko­no­mic­ky a efek­tivně reali­zo­vat ener­ge­tic­ké audi­ty, kte­ré bu­dou již br­zy pro fir­my po­vin­né, a to v sou­vis­los­ti se vstu­pem v plat­nost Ev­rop­ské směrni­ce o ener­ge­tic­ké účin­nos­ti.

Ev­rop­ská směrni­ce o ener­ge­tic­ké účin­nos­ti by­la Ev­rop­ským parla­men­tem přija­ta mi­nu­lý měsíc. Je­jím hlav­ním smys­lem je zvý­šit úsi­lí člen­ských států ve­dou­cí k efek­tivnější­mu vy­uží­vá­ní a hos­po­daření s ener­gií ve všech člán­cích ener­ge­tic­ké­ho řetězce. Ve fir­mách s ví­ce než 250 za­městnan­ci ne­bo 50 mi­lio­ny eur roč­ní­ho ob­ra­tu bu­de pod­le no­vé směrni­ce nut­né pro­vádět pra­vi­del­né audi­ty vy­uží­vá­ní ener­gie. V ze­mích s přísnější le­gis­la­ti­vou, ja­ko Němec­ko a Spo­je­né krá­lov­ství, za­čnou být ener­ge­tic­ké audi­ty po­vin­né už v ro­ce 2013. Ve chví­li, kdy za­čnou spo­leč­nos­ti v ce­lé Ev­ropě pro­vádět stá­tem vy­ža­do­va­né ener­ge­tic­ké audi­ty, se za­čnou po­tý­kat s břeme­nem do­da­teč­ných nák­ladů na za­jištění sou­la­du auditů s ev­rop­skou le­gis­la­ti­vou - fir­my bu­dou mu­set naj­ít efek­tiv­ní řeše­ní ve­dou­cí ke splnění no­vé­ho le­gis­la­tiv­ní­ho po­ža­dav­ku.

Fu­jit­su Eco Track us­nad­ňu­je plnění le­gis­la­tiv­ních po­ža­davků a umož­ňu­je ús­po­ru nák­ladů
Software Fu­jit­su Eco Track, kte­rý sta­ví na ví­ce než de­se­ti­le­té zku­še­nos­ti se za­jiš­ťo­vá­ním ob­dob­ných po­ža­davků na ener­ge­tic­ké audi­ty u ja­pon­ských fi­rem, je pro ev­rop­ské spo­leč­nos­ti ideál­ním nás­tro­jem ke splnění to­ho­to no­vé­ho úko­lu v ob­las­ti vý­kaz­nic­tví. Ten­to software do­ká­že snad­no shro­maž­ďo­vat veš­ke­ré in­for­ma­ce nez­byt­né pro pod­po­ru pro­ce­su audi­tu a za­jiš­ťu­je sou­lad s le­gis­la­tiv­ní­mi po­ža­dav­ky. Fir­mám šetří čas i pe­ní­ze. Po­má­há sní­žit nák­la­dy na ener­gie a umož­ňu­je efek­tiv­ní plá­no­vá­ní do bu­douc­nos­ti, předev­ším dí­ky nap­ros­té tran­spa­ren­tnos­ti sou­čas­né struk­tu­ry vy­uží­vá­ní ener­gie a schop­nos­ti předem ur­čit mož­né ob­las­ti ve­dou­cí ke zlep­še­ní a ús­po­rám.

Software Fu­jit­su Eco Track, kte­rý poběží na plat­formě Fu­jit­su Glo­bal Cloud, bu­de pod­po­ro­vat různé ja­zy­ky, nor­my ISO a práv­ní před­pi­sy Ev­rop­ské unie. Fir­mám umož­ní snad­no do­lo­žit sou­lad s ev­rop­skou le­gis­la­ti­vou a vy­užít případ­ných da­ňo­vých úlev. V pr­vní ver­zi, kte­rá je bu­de uve­de­na na trh na za­čát­ku ro­ku 2013, bu­de software k dis­po­zi­ci v an­glič­tině a němčině, dal­ší ver­ze v ev­rop­ských ja­zy­cích bu­dou nás­le­do­vat.

In­di­vi­duálně přizpůso­be­ní, flexibil­ní řeše­ní
K dis­po­zi­ci bu­dou čtyři edi­ce softwaru Fu­jit­su Eco Track, kte­ré vy­ho­vu­jí různým potřebám jed­not­li­vých pod­niků - od nej­jed­no­duš­ší až po neo­me­ze­nou ver­zi, již plně vy­ba­ve­nou edi­ci En­terpri­se s neo­me­ze­ný­mi mož­nos­tmi vý­kaz­nic­tví pro spo­leč­nos­ti s ná­roč­ný­mi po­ža­dav­ky. Fu­jit­su na­bí­zí fir­mám mož­nost kdy­ko­liv přejít na vy­šší edi­ce a software up­gra­do­vat, a to s bez­plat­nou mig­ra­cí dat. Dí­ky mož­nos­ti fi­rem­ní da­ta kdy­ko­liv a snad­no expor­to­vat a im­por­to­vat, je in­teg­ra­ce služ­by Fu­jit­su Eco Track do fi­rem­ní­ho sys­té­mu zce­la bez­ri­zi­ko­vá.

Ce­ny a dos­tup­nost
Němec­ká a an­glic­ká ja­zy­ko­vá ver­ze bu­de k dis­po­zi­ci během pr­vní­ho čtvrtle­tí 2013 v ob­chodě Fu­jit­su Cloud Sto­re. Ver­ze v dal­ších ev­rop­ských ja­zy­cích bu­dou nás­le­do­vat v průběhu ro­ku 2013. Ce­ny se bu­dou li­šit pod­le edi­ce.

Pro pra­vi­del­né sle­do­vá­ní no­vi­nek si do zá­lo­žek ulož­te od­kaz na zprá­vy ze spo­leč­nos­ti Fu­jit­su: http://ts.fu­jit­su.com/ps2/nr/in­dex.aspx

Zdroj: FujitsuOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter