Samsung získal 27 ocenení za inovácie na veľtrhu CES 2013

Sam­sung vy­hral na me­dzi­ná­rod­nom veľtr­hu spot­reb­nej elek­tro­ni­ky CES 2013 cel­kom 27 pres­tíž­nych oce­ne­ní za ino­vá­cie. Me­dzi ví­ťaz­né pro­duk­ty pa­tria vý­rob­ky z ka­te­gó­rií TV, do­má­ce ki­no, mo­bil­ný te­le­fón, tab­let, do­má­ce spot­re­bi­če, server, sof­tvér a po­čí­ta­čo­vý kom­po­nent.

Pro­duk­ty bo­li po­su­dzo­va­né pa­ne­lom pop­red­ných ne­zá­vis­lých prie­my­sel­ných di­zaj­né­rov, in­ži­nie­rov, a zá­stup­cov mé­dií, kto­rí oce­ňu­jú vý­ni­moč­ný di­zajn a tech­no­ló­gie špič­ko­vých pro­duk­tov spot­reb­nej elek­tro­ni­ky z 29 kra­jín.

CES je naj­väč­ší veľtrh spot­reb­nej elek­tro­ni­ky na sve­te, kto­rý kaž­do­roč­ne or­ga­ni­zu­je Aso­ciá­cia spot­reb­nej elek­tro­ni­ky (CEA - Con­su­mer Elec­tro­nics As­so­cia­tion), a kto­rý za pos­led­né šty­ri ro­ky ude­lil spo­loč­nos­ti Sam­sung 117 oce­ne­ní.

„Sam­sung sa neus­tá­le sna­ží vy­tvá­rať pr­vo­tried­ne a ino­va­tív­ne pro­duk­ty, ob­sah a služ­by. Pre­to nás veľ­mi te­ší, že nás od­bor­ní­ci tak­to oce­ni­li," po­ve­dal YK Kim, pre­zi­dent a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics Ame­ri­ca, Inc.

Sam­sung zís­kal dve vý­znam­né oce­ne­nia - Naj­lep­šia ino­vá­cia za Sam­sung te­le­ví­zor s uh­lo­prieč­kou 85 pal­cov a za Sam­sung Smart TV ka­me­ru.

Sam­sung UHD te­le­ví­zor s uh­lo­prieč­kou 85 pal­cov pat­rí me­dzi naj­väč­ší pre­dá­va­ný UHD (Ultra High De­fi­ni­tion) LED te­le­ví­zor na sve­te. UHD TV od spo­loč­nos­ti Sam­sung vy­uží­va ino­vo­va­nú tech­no­ló­giu stmie­va­nia LED pod­svie­te­nia (di­mming) a veľ­mi vy­so­ký kon­trast, aby za­bez­pe­čil hl­bo­ké, sku­toč­né čier­ne a čis­té bie­le far­by pre lep­ší de­tail a bez­kon­ku­ren­čnú čis­to­tu ob­ra­zu. Ten­to te­le­ví­zor tiež po­nú­ka sil­ný a dy­na­mic­ký roz­sah zvu­ku.

Sam­sung Smart TV ka­me­ra pod­po­ru­je Full HD roz­lí­še­nie a umož­ňu­je vy­uží­va­nie fun­kcií Smart Inter­ac­tion, ako je ov­lá­da­nie ges­ta­mi a roz­poz­na­nie tvá­rí. Slú­ži pre Sam­sung Smart TV bez vsta­va­nej ka­me­ry.

Me­dzi ďal­šie oce­ne­né pro­duk­ty pa­tria:

Sam­sung Ga­laxy No­te 10.1, kto­rý me­ní vní­ma­nie tab­le­tov tým, že po­nú­ka je­di­neč­né mož­nos­ti vy­tvá­ra­nia ob­sa­hu po­mo­cou sty­lu­su, umož­ňu­je vy­uží­va­nie mul­ti­tas­kin­gu s roz­ší­re­ný­mi mož­nos­ťa­mi mul­tis­krí­nin­gu a má bez­kon­ku­renč­ný vý­kon s 1,4 GHz štvor­jad­ro­vým pro­ce­so­rom.

Sam­sung Pre­mium Ultra­book sé­rie 9 vo svo­jom ten­kom a ľah­kom te­le snú­bi vý­kon­nosť a rých­losť spo­lu s oh­ro­mu­jú­cim dis­ple­jom a ori­gi­nál­nym di­zaj­nom.

  • Sam­sung 2013 Smart LED TV sé­rie 7500 a 8000, rov­na­ko tak, ako OLED TV - oce­ne­nie za Di­zajn a in­ži­nier­stvo 2013
  • Sam­sung EX2F SMART kom­pakt­ný fo­toa­pa­rát
  • Sam­sung In­dukč­ný spo­rák s flexibil­nou var­nou plo­chou
  • Sam­sung Ga­laxy S III
  • Sam­sung Tec­Ti­les
  • Sam­sung NL22B LCD Tran­spa­rent­ný dis­plej
  • Sam­sung 2GB LPDDR3 Mo­bil­ný DRAM čip
  • Sam­sung 64GB Mic­roSD Pa­mä­ťo­vá kar­ta
  • Sam­sung Exynos 5 Dual
  • Sam­sung Green DDR3 64GB LRDIMM - oce­ne­nie Eco-di­zajn. Veľ­mi mo­der­ný pa­mä­ťo­vý mo­dul navr­hnu­tý pre server­ov­é sys­té­my pou­ží­va­né na pod­po­ru infra­štruk­tú­ry ši­ro­ké­ho spek­tra vy­uži­tia server­a.

Všet­ky pro­duk­ty spo­loč­nos­ti Sam­sung, kto­ré zís­ka­li oce­ne­nie, bu­dú vy­sta­ve­né po­čas me­dzi­ná­rod­né­ho veľtr­hu CES 2013, kto­rý sa ko­ná od 8. do 11. ja­nuá­ra 2013. Zá­ujem­co­via si ich bu­dú môcť po­zrieť v pre­daj­nom stán­ku Sam­sung č 12004 v cen­trál­nej ha­le Kon­gre­so­vé­ho cen­tra Las Ve­gas. Vy­sta­ve­né bu­dú tiež na od­ha­le­ní CES Un­vei­led: Ofi­ciál­nej tla­čo­vej kon­fe­ren­cii me­dzi­ná­rod­né­ho fes­ti­va­lu CES, v ne­de­ľu 6. ja­nuá­ra od 16 do 19 ho­di­ny v ta­neč­nej sá­le Juž­ných mo­rí C (South Seas Ballroom C) v Man­da­lay Bay.

Viac in­for­má­cií náj­de­te na http://cesweb.org/Awards/CES-In­no­va­tions-Awards.aspx.

Zdroj: SamsungOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter