GTS CE získala ocenenie za najlepšiu veľkoobchodnú ponuku v strednej a východnej Európe

Sku­pi­na GTS Cen­tral Euro­pe (GTS), pop­red­ný te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor s vlas­tnou sie­ťou a pos­ky­to­va­teľ slu­žieb dá­to­vých cen­tier v re­gió­ne stred­nej a vý­chod­nej Euró­py zís­ka­la pres­tíž­ne oce­ne­nie „Naj­lep­ší pos­ky­to­va­teľ veľ­koob­chod­ných te­le­ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb v stred­nej a vý­chod­nej Euró­pe v ro­ku 2012." Ce­nu ude­ľu­je ča­so­pis Ca­pa­ci­ty Ma­ga­zi­ne už osem ro­kov a sku­pi­na GTS ju zís­ka­la už po pia­tyk­rát. Pop­ri oce­ne­ní MEF 2012 je to ďal­šia pres­tíž­na ce­na, kto­rá potvr­dzu­je ve­dú­ce pos­ta­ve­nie GTS v ob­las­ti te­le­ko­mu­ni­kač­ných rie­še­ní na tr­hoch stred­nej a vý­chod­nej Euró­py.

„To­to oce­ne­nie je vý­sled­kom tvr­dej prá­ce na­šich za­mes­tnan­cov a im­ple­men­tá­cie no­vých tech­no­ló­gií i rie­še­ní, kto­ré umož­ňu­jú sku­pi­ne GTS pos­ky­to­vať služ­by s je­di­neč­nou hod­no­tou na­šim veľ­koob­chod­ným zá­kaz­ní­kom. V ro­koch 2011 a 2012 sme sa ve­no­va­li no­vým pro­jek­tom vrá­ta­ne dopl­ne­nia na­šej et­her­ne­to­vej po­nu­ky a roz­ší­re­nia op­tic­kej sie­te do vy­bra­ných kra­jín stred­nej a vý­chod­nej Euró­py. To vie­dlo nie­len k ús­pe­chu GTS, ale i k cel­ko­vé­mu roz­vo­ju te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho tr­hu v stred­nej a vý­chod­nej Euró­pe," uvie­dol Bru­ce Garri­son, vice­pre­zi­dent a ria­di­teľ pre me­dzi­ná­rod­né služ­by v sku­pi­ne GTS.

Sku­pi­na GTS zís­ka­la ce­nu pre naj­lep­šie­ho veľ­koob­chod­né­ho pos­ky­to­va­te­ľa v stred­nej a vý­chod­nej Euró­pe za rok 2012 na ce­re­mo­niá­li v Am­ster­da­me, dňa 13. no­vem­bra 2012. O ví­ťa­zo­vi roz­ho­du­je ne­zá­vis­lá po­ro­ta za­stú­pe­ná te­le­ko­mu­ni­kač­ný­mi ana­ly­tik­mi, od­bor­ník­mi a ve­dú­ci­mi re­dak­tor­mi ča­so­pi­su Ca­pa­ci­ty Ma­ga­zi­ne. „Sku­pi­na GTS Cen­tral Euro­pe zís­ka­la oce­ne­nie pre­dov­šet­kým vďa­ka vý­raz­né­mu za­me­ra­niu na kľú­čo­vé ob­las­ti ras­tu, ako sú et­her­ne­to­vé služ­by a sie­te s níz­kou la­ten­ciou. Po­ro­ta oce­ni­la prí­nos sku­pi­ny GTS pre ce­lý re­gión stred­nej a vý­chod­nej Euró­py i vy­so­kú kva­li­tu slu­žieb, kto­ré GTS po­nú­ka vo všet­kých kra­ji­nách svoj­ho pô­so­be­nia. Rád by som sku­pi­ne GTS Cen­tral Euro­pe pog­ra­tu­lo­val k zís­ka­niu ce­ny Ca­pa­ci­ty Award pre naj­lep­šiu veľ­koob­chod­nú po­nu­ku v stred­nej a vý­chod­nej Euró­pe," uvie­dol Alex Hawkes, re­dak­tor ča­so­pi­su Ca­pa­ci­ty Ma­ga­zi­ne.

Zdroj: GTS Central EuropeOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter