Aplikácia Orange TV je dostupná aj pre zariadenia so sytémom iOS

Ap­li­ká­cia Oran­ge TV pre smar­tfó­ny a tab­le­ty je dos­tup­ná už aj v App Sto­re. Mo­der­né te­le­víz­ne služ­by od Oran­geu tak vďa­ka nej mô­žu vy­uží­vať aj ma­ji­te­lia za­ria­de­ní s ope­rač­ným sys­té­mom iOS.

Ap­li­ká­cia Oran­ge TV, kto­rú Oran­ge vy­tvo­ril špe­ciál­ne k svo­jej no­vej služ­be Mo­bil­ná TV, slú­ži na sle­do­va­nie te­le­ví­zie a vy­uží­va­nie ďal­ších TV fun­kcio­na­lít ako nap­rík­lad ar­chív či po­ži­čov­ňa fil­mov v tab­le­toch a smar­tfó­noch, a tiež ako mo­der­ný di­aľ­ko­vý ov­lá­dač v do­mác­nos­tiach zá­kaz­ní­kov. Ap­li­ká­cia bo­la do­te­raz k dis­po­zí­cii iba pre za­ria­de­nia s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid, od 15. no­vem­bra si Oran­ge TV mô­žu bez­plat­ne stiah­nuť a pou­ží­vať aj ma­ji­te­lia iP­ho­nov či iPa­dov.

Cez ap­li­ká­ciu je mož­né sle­do­vať vy­bra­né te­le­víz­ne služ­by, kto­ré má zá­kaz­ník ak­tív­ne v rám­ci te­le­víz­ne­ho ba­lí­ka TV Extra, SatTV Extra ale­bo aj sa­mos­tat­ne. Ži­vé vy­sie­la­nie, 7-dňo­vý ar­chív pre vy­bra­ných 14 TV sta­níc, fil­my vy­bra­né z Fil­mo­té­ky Top­Fun Štart ale­bo ďal­šie ti­tu­ly vo Fil­mo­té­ke+ (dos­tup­né len v mo­bil­nom za­ria­de­ní s OS An­droid) a ďal­šie inter­ak­tív­ne fun­kcie má tak zá­kaz­ník k dis­po­zí­cii kde­koľ­vek do­ma aj na ces­tách.

Oran­ge TV
Di­gi­tál­na te­le­ví­zia od Oran­geu je dos­tup­ná pre zá­kaz­ní­kov už na ce­lom úze­mí Slo­ven­ska. Pros­tred­níc­tvom op­tic­kej sie­te FTTH, kto­rá je dos­tup­ná v 17 mes­tách Slo­ven­ska pre tak­mer 320-ti­síc do­mác­nos­tí, mô­žu zá­kaz­ní­ci so služ­bou Fi­ber TV vy­uží­vať vý­ho­dy naj­mo­der­nej­šej di­gi­tál­nej te­le­ví­zie s bo­ha­tou po­nu­kou prog­ra­mov a inter­ak­tív­ny­mi fun­kcia­mi. Na ce­lom úze­mí Slo­ven­ska je od Oran­geu dos­tup­ná tak­tiež di­gi­tál­na te­le­ví­zia, kto­rá kom­bi­nu­je vý­ho­dy sa­te­lit­nej te­le­ví­zie s inter­ak­tív­ny­mi fun­kcia­mi.

- Fi­berTV - di­gi­tál­na TV pos­ky­to­va­ná zá­kaz­ní­kom v pok­ry­tí op­tic­kou sie­ťou Oran­geu.
Ak­tuál­ne je dos­tup­ná pre tak­mer 317-ti­síc do­mác­nos­tí v 17 mes­tách na Slo­ven­sku. Fi­berTV od Oran­geu ak­tuál­ne po­nú­ka spo­lu 132 TV sta­níc. V zá­klad­nom ba­lí­ku má pri­tom zá­kaz­ník spo­lu so Slo­vak špor­tom 59 sta­níc, pri­čom 14 z nich mô­že sle­do­vať v HD kva­li­te a dve sta­ni­ce v 3D. Fi­berTV v ba­lí­ku spo­lu so su­per rých­lym op­tic­kým inter­ne­tom Fi­ber­Net a pev­nou lin­kou Fi­ber­Tel za 19,99 € me­sač­ne na­vy­še dá­va zá­kaz­ní­kom aj ďal­šie be­ne­fi­ty - služ­bu TV ar­chív a Fil­mo­té­ku Top­Fun Štart zá­kaz­ník zís­ka­va na 2 ro­ky bez me­sač­né­ho pop­lat­ku. TV ar­chív umož­ňu­je prís­tup ku všet­ké­mu, čo bo­lo od­vy­sie­la­né na vy­bra­ných 17-ich te­le­víz­nych sta­ni­ciach za pos­led­ných 7 dní.

- TV Extra - ob­ľú­be­né fun­kcie di­gi­tál­nej te­le­ví­zie pre kaž­dé­ho.
S ba­lí­kom te­le­víz­nych slu­žieb TV Extra si mô­že jed­no­du­cho vy­lep­šiť svo­ju exis­tu­jú­cu kla­sic­kú, káb­lo­vú či sa­te­lit­nú te­le­ví­ziu kaž­dý, kto má do­ma aké­koľ­vek inter­ne­to­vé pri­po­je­nie s rých­los­ťou as­poň 2 Mbit/s. Ne­mu­sí pri­tom me­niť svoj­ho pos­ky­to­va­te­ľa te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia ani inter­ne­tu. S ba­lí­kom TV Extra si zá­ujem­ca k svo­jej sú­čas­nej te­le­ví­zii od aké­ho­koľ­vek pos­ky­to­va­te­ľa jed­no­du­cho do­kú­pi inter­ak­tív­ne dopl­nko­vé služ­by. Za me­sač­ný pop­la­tok 6,99 € zís­ka­va množ­stvo mo­der­ných fun­kcií: Ar­chív, kto­rý umož­ňu­je prís­tup k vy­sie­la­niu 14 TV sta­níc až 7 dní do­za­du, Mo­zai­ku pre rých­ly preh­ľad vy­sie­la­nia na jed­not­li­vých sta­ni­ciach, Elek­tro­nic­ké­ho prog­ra­mo­vé­ho sprie­vod­cu s TV prog­ra­mom na nas­le­du­jú­cich 14 dní, Fil­mo­té­ku Top­Fun Štart s prís­tu­pom k 50 fil­mom v rám­ci me­sač­né­ho pop­lat­ku. Sú­čas­ťou služ­by je tiež pla­te­ný prís­tup k stov­kám ďal­ších ti­tu­lov cez Fil­mo­té­ku+ a v prí­pa­de via­za­nos­ti bez­plat­ne aj dopl­nko­vá služ­ba Mo­bil­ná TV.

- SatTV Extra - sa­te­lit­ná a inter­ne­to­vá te­le­ví­zia v jed­nom.
SatTV Extra kom­bi­nu­je vý­ho­dy sa­te­lit­nej te­le­ví­zie s ob­ľú­be­ný­mi fun­kcia­mi di­gi­tál­nej te­le­ví­zie. Služ­by SatTV Extra sú dos­tup­né prak­tic­ky na ce­lom Slo­ven­sku pre kaž­dé­ho, kto má do­ma inter­ne­to­vé pri­po­je­nie s rých­los­ťou as­poň 2 Mbit/s. Za me­sač­ný pop­la­tok 10,99 € umož­ní SatTV Extra sle­do­vať 24 sa­te­lit­ných prog­ra­mov služ­by Sky­link, ďal­ších tak­mer 90 voľ­ne ší­re­ných prog­ra­mov zo sa­te­li­tu, pou­ží­vať služ­bu Ar­chív, vy­be­rať si z po­nu­ky 50 fil­mo­vých ti­tu­lov Fil­mo­té­ky Top­FunŠtart v rám­ci me­sač­né­ho pop­plat­ku i z Fil­mo­té­ky+, k dis­po­zí­cii je tiež Mo­zai­ka ak­tuál­ne­ho vy­sie­la­nia, Elek­tro­nic­ký prog­ra­mo­vý sprie­vod­ca a v prí­pa­de via­za­nos­ti bez­plat­ne aj dopl­nko­vá služ­ba Mo­bil­ná TV.

- Mo­bil­ná TV - te­le­ví­zia ke­dy­koľ­vek aj mi­mo do­mo­va.
Dopl­nko­vá s
luž­ba Mo­bil­ná TV umož­ňu­je sle­do­vať te­le­ví­ziu aj v po­čí­ta­či, no­te­boo­ku, v tab­le­toch či smar­tfó­noch. Zá­kaz­ník mô­že služ­bu vy­uží­vať s inter­ne­to­vým pri­po­je­ním od aké­ho­koľ­vek pos­ky­to­va­te­ľa, a to nie­len pros­tred­níc­tvom Wi-Fi pri­po­je­nia, ale aj mo­bil­nej dá­to­vej 3G sie­te. Služ­ba je tak dos­tup­ná aj mi­mo do­mác­nos­ti zá­kaz­ní­ka, kto­rý mô­že sle­do­vať te­le­ví­ziu, pou­ží­vať ar­chív či vy­be­rať si a sle­do­vať fil­my z Fil­mo­té­ky kde­koľ­vek a ke­dy­koľ­vek. Mo­bil­ná TV je dos­tup­ná sa­mos­tat­ne ale­bo k ba­lí­kom TV Extra a SatTV Extra, ku kto­rým ju zá­kaz­ník v prí­pa­de via­za­nos­ti zís­ka­va auto­ma­tic­ky a bez­plat­ne. Na pou­ží­va­nie služ­by v tab­le­toch a smar­tfó­noch si sta­čí stiah­nuť ap­li­ká­ciu Oran­ge TV. V prí­pa­de pou­ží­va­nia v po­čí­ta­či či no­te­boo­ku je pot­reb­né sa prih­lá­siť na por­tá­le www.ofil­me.sk.

Viac in­for­má­cií o ak­tuál­nej po­nu­ke te­le­víz­nych slu­žieb Oran­geu náj­de­te aj na www.oran­ge­do­ma.sk.

Zdroj: OrangeOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter