NETGEAR A6200, první USB adaptér podporující Wi-Fi standard 802.11ac, vstoupil na slovenský trh

Spo­leč­nost NET­GEAR, Inc. (NAS­DAQGM: NTGR), ce­losvěto­vý do­da­va­tel tech­no­lo­gic­ky pok­ro­či­lých znač­ko­vých sí­ťo­vých řeše­ní pro do­má­cí uži­va­te­le, fi­rem­ní sítě a pos­ky­to­va­te­le slu­žeb, dnes ozná­mi­la dos­tup­nost dvou­pás­mo­vé­ho USB Wi-Fi adap­té­ru A6200 na slo­ven­ském tr­hu. Dí­ky vy­uži­tí to­ho­to adap­té­ru si mo­hou zá­kaz­ní­ci kromě nej­vyš­ší mož­né rych­los­ti vy­chut­nat i vy­lep­še­ný do­sah a vý­razně sní­že­nou spotřebu ener­gie. Spo­leč­nost NET­GEAR by­la ce­losvětově pr­vním vý­rob­cem, kte­rý před­sta­vil přís­tro­je stan­dar­du 802.11ac, a ny­ní je ja­ko pr­vní ta­ké uvá­dí do pro­de­je.

Wi-Fi adap­tér NET­GEAR A6200 lze pou­žít s ja­kým­ko­li Wi-Fi rou­te­rem stan­dar­du 802.11ac od kte­ré­ho­ko­li vý­rob­ce, stejně ja­ko s „vlas­tním" rou­te­rem NET­GEAR R6200. Po­kud zá­kaz­ní­ci vy­tvoří Wi-Fi síť z 802.11ac rou­te­ru a adap­té­ru, dos­ta­nou mož­nost vy­uží­vat ob­rov­ský vý­kon­nos­tní po­ten­ciál nej­novější­ho Wi-Fi stan­dar­du 802.11ac, kte­rý kromě nej­vyš­ších rych­los­tí a lep­ší­ho pok­ry­tí přiná­ší i vý­raz­né sní­že­ní spotřeby ener­gie.

Tech­no­lo­gie Wi-Fi 802.11ac před­sta­vu­je evo­lu­ci sou­čas­ných Wi-Fi stan­dardů a dí­ky gi­ga­bi­to­vým rych­los­tem na­bí­zí ne­kom­pro­mis­ní vý­kon zej­mé­na pro ob­last ná­roč­ných mul­ti­me­diál­ních ap­li­ka­cí. Nej­vyš­ší rych­lost tech­no­lo­gie 802.11ac vý­razně roz­šiřuje mož­nos­ti všech bez­drá­to­vých za­říze­ní, ja­ko jsou např. po­čí­ta­če, smar­tpho­ny či tab­le­ty, pro­to­že na­bí­zí až třik­rát vy­šší vý­kon při takřka stej­ných ener­ge­tic­kých ná­ro­cích ja­ko Wi-Fi či­py stan­dar­du 802.11n. Sa­mozřej­mos­tí je zpětná kom­pa­ti­bi­li­ta se star­ší­mi Wi-Fi stan­dar­dy 802.11a/ b/g/n.

Dvou­pás­mo­vý Wi-Fi adap­tér NET­GEAR A6200 na­bí­zí mož­nost vy­uží­vat vý­kon­nost 802.11ac Wi-Fi sí­tí i ve star­ších mo­de­lech po­čí­tačů, no­te­booků, tab­letů, smar­tphonů či třeba her­ních kon­zol. Ve frek­ven­čním pás­mu 2,4 GHz pod­po­ru­je rych­lost až 300 Mb/s (802.11n), ve frek­ven­čním pás­mu 5 GHz pak rych­lost 900 Mb/s (802.11ac).(1) Dí­ky otoč­ným kloubům umož­ňu­je nas­ta­vit nej­vhodnější po­lo­hu an­té­ny pro maximál­ní vý­kon. Na­bí­zí vy­so­ce flexibil­ní mož­nos­ti umístění včetně do­ko­va­cí zá­klad­ny.

Wi-Fi rou­ter NET­GEAR R6200, vy­uží­va­jí­cí či­py Broad­com 5G Wi-Fi IEEE 802.11ac, na­bí­zí až třik­rát vy­šší rych­lost ve srov­ná­ní se sou­čas­ný­mi 802.11n rou­te­ry. Pod­po­ru­je Wi-Fi sítě pá­té ge­ne­ra­ce (5G Wi-Fi) s kom­bi­no­va­nou maximál­ní lin­ko­vou rych­los­tí 1,2 Gb/s při rych­los­tech 300 Mb/s ve frek­ven­čním pás­mu 2,4 GHz (802.11n), resp. 900 Mb/s ve frek­ven­čním pás­mu 5 GHz (802.11ac). Uži­va­telům zpřís­tup­ňu­je webo­vý ob­sah na kte­rém­ko­li připo­je­ném za­říze­ní během mno­hem krat­ší­ho ča­su, než by si vy­žá­da­lo pou­ži­tí rou­te­ru pra­cu­jí­cí­ho se star­ší­mi Wi-Fi stan­dar­dy. Rou­ter ob­sa­hu­je i je­den USB 2.0 port, vhod­ný např. pro sdí­le­ní ob­sa­hu exter­ní­ho da­to­vé­ho USB úlo­žiště ne­bo vy­uží­vá­ní fun­kce sí­ťo­vé­ho tis­ku.

V na­bíd­ce spo­leč­nos­ti NET­GEAR lze rovněž naj­ít Wi-Fi rou­ter R6300, kte­rý pod­po­ru­je bez­drá­to­vou přeno­so­vou rych­lost až 1,75 Gb/s. Pro ten­to rou­ter bu­de před­sta­ven no­vý USB Wi-Fi adap­tér na za­čát­ku příš­tí­ho ro­ku.

Adap­tér NET­GEAR A6200 lze kou­pit za do­po­ru­če­nou kon­co­vou ce­nu 89 €. Rou­ter NET­GEAR R6200 je na slo­ven­ském tr­hu dos­tup­ný za do­po­ru­če­nou ce­nu 199 €.

Pod­rob­nos­ti o obou pro­duk­tech lze naj­ít na těchto webo­vých strán­kách:

- www.net­gear.cz/ho­me/pro­ducts/sdi­le­ni/ul­ti­mat­ni/A6200.aspx (NET­GEAR A6200)

- www.net­gear.cz/ho­me/pro­ducts/sdi­le­ni/ul­ti­mat­ni/R6200.aspx (NET­GEAR R6200)

Dal­ší za­jí­ma­vos­ti jsou k dis­po­zi­ci na webu www.net­gearcz.cz/cs/pod­po­ra/stan­dard-802-11ac.html či www.net­gear.com/fas­testwifi, in­for­ma­ce o tech­no­lo­gii 802.11ac a 5G ge­ne­ra­ci Wi-Fi lze naj­ít na webu www.net­gear.com/80211ac a www.5GWiFi.org, PDF do­ku­ment s po­pi­sem tech­no­lo­gie 802.11ac je mož­né stáh­nout z od­ka­zu www.net­gear.cz/ima­ges/80211ac­Fi­nal66-54105.pdf.

Zdroj: NETGEAROhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter