ČR: TP-LINK prináša sadu powerline adaptérov TL-PA2010KIT s rozmermi kreditnej karty

Spo­leč­nost TP-LINK, ce­losvěto­vý do­da­va­tel do­má­cích a SO­HO sí­ťo­vých pro­duktů, uvá­dí na čes­ký trh sa­du mi­nia­tur­ních powerli­ne adap­térů TL-PA2010KIT. Pro přenos dat vy­uží­vá dvo­ji­ce adap­térů TL-PA2010 do­má­cí elek­tric­ké roz­vo­dy, tak­že uži­va­te­li sta­čí adap­té­ry pou­ze za­po­jit do běžných elek­tric­kých zá­su­vek a ne­mu­sí se již dá­le obtěžo­vat s ka­be­lá­ží. Po připo­je­ní do zá­suv­ky adap­té­ry auto­ma­tic­ky na­va­zu­jí spo­je­ní a jsou přip­ra­ve­ny pro přenos va­šich dat.

Inter­net ja­ko po drát­ku
Dí­ky adap­térům od­pa­dá uži­va­telům sta­rost s in­sta­la­cí et­her­ne­to­vé ka­be­lá­že či pořizo­vá­ním Wi-Fi směro­va­če, ne­boť je pro přenos da­to­vých pa­ketů vy­uži­ta stá­va­jí­cí elek­tric­ká síť. Op­ro­ti bez­drá­to­vým sí­tím ma­jí na­víc powerli­ne adap­té­ry tu vý­ho­du, že do­ve­dou přivést inter­ne­to­vé připo­je­ní i do míst s kom­pli­ko­va­nou dos­tup­nos­tí Wi-Fi sig­ná­lu.

Vzhled­ný a kom­pak­tní de­sign
Dí­ky kom­pak­tní­mu konstruk­ční­mu pro­ve­de­ní a de­sig­nér­ské­mu zpra­co­vá­ní s vy­uži­tím lesk­le bí­lé­ho povr­chu adap­té­ry v zá­suv­ce nepřeká­ží a půso­bí ele­gantně. Svou ve­li­kos­tí ne­do­sa­hu­jí ani ve­li­kos­ti kre­dit­ní kar­ty, tlouš­ťka je pak srov­na­tel­ná s průměrem běžné min­ce.

Rych­le a da­le­ko
Dí­ky tech­no­lo­gii Ho­meP­lug AV mo­hou uži­va­te­lé po­čí­tat da­to­vou pro­pus­tnos­tí až 200 Mbit/s, a to do vzdá­le­nos­ti až 300 metrů. Spo­lečně s hardwaro­vou pod­po­rou AES šif­ro­vá­ní před­sta­vu­jí adap­té­ry TL-PA2010KIT vhod­né řeše­ní pro do­má­cí sítě pro­po­ju­jí­cí množ­ství za­říze­ní, ať už se jed­ná o kla­sic­ké po­čí­ta­če, no­te­boo­ky a sí­ťo­vé dis­ky či her­ní kon­zo­le a Smart te­le­vi­zo­ry.

Níz­ká spotřeba
Adap­té­ry TL-PA2010KIT umož­ňu­jí pra­co­vat v re­ži­mu Power-Sa­ving Mo­de, kte­rý ve srov­ná­ní s běžný­mi powerli­ne adap­té­ry za­jiš­ťu­je vý­razně niž­ší spotřebu elek­tric­ké ener­gie. Ve chví­li, kdy adap­té­ry za­zna­me­na­jí ne­čin­nost připo­je­ných sí­ťo­vých za­říze­ní, se auto­ma­tic­ky přep­nou z běžné­ho pra­cov­ní­ho re­ži­mu do ús­por­né­ho, kte­rý v zá­vis­los­ti na pod­mín­kách sítě za­jis­tí re­duk­ci spotřeby až o 75 %.

Pá­ro­vá­ní jed­ním tla­čít­kem
Pro­po­je­ní adap­térů je zjed­no­du­še­no na maximum, sta­čí te­dy stisk jed­no­ho tla­čít­ka. Uži­va­tel je tak zba­ven nut­nos­ti ma­nuál­ní­ho nas­ta­vo­vá­ní adap­térů a za­bez­pe­če­ní přeno­su. Jak­mi­le jsou adap­té­ry připo­je­ny do elek­tric­kých zá­su­vek a uži­va­tel stis­kne tla­čít­ko pro pá­ro­vá­ní, během okam­ži­ku se auto­ma­tic­ky us­ta­ví ko­mu­ni­ka­ce za­bez­pe­če­ná 128bi­to­vým AES šif­ro­vá­ním.

Sa­du mi­nia­tur­ních powerli­ne adap­térů TP-LINK TL-PA2010KIT lze za­kou­pit v sí­ti auto­ri­zo­va­ných dis­tri­bu­torů a pro­dejců spo­leč­nos­ti TP-LINK za do­po­ru­če­nou ma­loob­chod­ní ce­nu 1089 Kč včetně DPH.

Klí­čo­vé vlas­tnos­ti:

  • Pod­po­ra stan­dar­du Ho­meP­lug AV, vy­so­ko­ry­chlos­tní da­to­vé přeno­sy (až 200 Mbit/s) vhod­né pro strea­mo­vá­ní HD vi­dea, 3D vi­dea a hra­ní on­li­ne her.
  • Kom­pak­tní konstruk­ční zpra­co­vá­ní o ve­li­kos­ti přib­ližně kre­dit­ní kar­ty a tlouš­ťce srov­na­tel­né s průměrem běžné min­ce.
  • Mož­nost vy­uži­tí stá­va­jí­cích elek­tric­kých roz­vodů pro da­to­vé spo­je­ní.
  • Do­sah sig­ná­lu přes elek­tric­ké ve­de­ní do vzdá­le­nos­ti až 300 metrů.
  • Dí­ky fun­kci Plug and Play ne­ní nut­né za­říze­ní kon­fi­gu­ro­vat.
  • Pa­ten­to­va­ný re­žim Power-Sa­ving Mo­de re­du­ku­je spotřebu elek­tric­ké ener­gie až o 75 %.
  • 128bi­to­vé AES šif­ro­vá­ní za­jiš­ťu­je bez­peč­nost přená­še­ných dat.
  • Za­bez­pe­če­ní pou­hým stis­kem tla­čít­ka pro pá­ro­vá­ní.
  • Pod­po­ra pro­to­ko­lu IGMP pro mul­ti­cas­to­vé přeno­sy.


Tech­nic­ké spe­ci­fi­ka­ce

Hardwaro­vé spe­ci­fi­ka­ce

Stan­dar­dy a pro­to­ko­ly

Ho­meP­lug AV, IEEE802.3, IEEE802.3u

Roz­hra­ní

1 * 10M/100M et­her­ne­to­vý port

Typ přípoj­ky

EU

Tla­čít­ka

Tla­čít­ko pro pá­ro­vá­ní

LED in­di­ka­ce

PWR (na­pá­je­ní), PLC (PowerLi­ne ko­mu­ni­ka­ce), ETH (et­her­net)

Rozměry (š x h x v)

65 × 52 × 28,5 mm

Spotřeba

< 2,0 W

Do­sah

300 metrů přes elek­tric­kou ka­be­láž

Softwaro­vé fun­kce

Mo­du­lač­ní tech­no­lo­gie

OFDM

Šif­ro­vá­ní

pod­po­ra 128bi­to­vé­ho AES šif­ro­vá­ní

Os­tat­ní

Cer­ti­fi­ka­ce

CE, FCC, RoHS

Ob­sah ba­le­ní

Sa­da 2 powerli­ne et­her­ne­to­vých adap­térů TL-PA2010

Et­her­ne­to­vý ka­bel (RJ45)

Disk CD s prostřed­ky
Příruč­ka pro rych­lou in­sta­la­ci

Sys­té­mo­vé po­ža­dav­ky

Win­dows 2000/XP/2003/Vista, Win­dows 7, Mac, Li­nux

Ná­ro­ky na prostředí

Pro­voz­ní tep­lo­ta: 0℃ - 40 ℃
Tep­lo­ta pro us­kladnění: -40℃ - 70 ℃
Pro­voz­ní vl­hkost: 10 % - 90 % ne­kon­den­zu­jí­cí
Vl­hkost při us­kladnění: 5 % - 90% ne­kon­den­zu­jí­cí

Zdroj: TP-LINKOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter