Petr Kheil vedie IT divíziu v spoločnosti Samsung

Spo­loč­nosť Sam­sung Elec­tro­nics Czech and Slo­vak dnes ozná­mi­la, že ria­di­te­ľom IT di­ví­zie pre Čes­kú re­pub­li­ku a Slo­ven­sko sa k 1. no­vem­bru 2012 stal Petr Kheil. Z po­zí­cie ria­di­te­ľa IT di­ví­zie bu­de za­stre­šo­vať pre­daj­né a mar­ke­tin­go­vé ak­ti­vi­ty tý­ka­jú­ce sa pro­duk­to­vých ra­dov mo­ni­to­rov, tla­čiar­ní a no­te­boo­kov.

Petr Kheil pri­chá­dza zo spo­loč­nos­ti HP, kde pô­so­bil v úlo­he Coun­try ma­na­žé­ra pre ob­lasť osob­ných po­čí­ta­čov od ro­ku 2009. Na ma­na­žér­skych po­zí­ciách rôz­nych úrov­ní v spo­loč­nos­tiach HP a Com­paq pra­co­val od ro­ku 1999. Pred­chá­dza­jú­ce skú­se­nos­ti zbie­ral z ria­dia­cich fun­kcií če­ských po­bo­čiek spo­loč­nos­tí Ci­ti­bank a Sie­mens.

Petr Kheil je ab­sol­ven­tom ČVUT, od­bor auto­ma­ti­zač­ná tech­ni­ka. Ďalej vy­štu­do­val od­bor po­čí­ta­čov na Tech­nic­kej uni­ver­zi­te Furtwan­gen v Ne­mec­ku. Ho­vo­rí ply­nu­le po an­glic­ky a ne­mec­ky. Je že­na­tý, má tri de­ti a je­ho zá­ľu­ba­mi sú ly­žo­va­nie, hor­ská cyk­lis­ti­ka, te­nis, beh a ces­to­va­nie.

Zdroj: SamsungOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter