Zakladateľa spoločnosti McAfee Antivirus hľadá polícia pre podozrenie z vraždy

john_mcafee.jpg Po­lí­cia v stre­doa­me­ric­kom štá­te Be­li­ze pát­ra po Joh­no­vi McA­feem, za­kla­da­te­ľo­vi anti­ví­ru­so­vej fir­my McA­fee, kto­rý je po­doz­ri­vý z vraž­dy. Je­ho su­se­da Gre­go­ry­ho Vian­ta Faul­la, sta­veb­né­ho in­ži­nie­ra z USA, naš­li za­stre­le­né­ho pri je­ho ba­zé­ne po tom, čo sa po­há­dal s McA­feem. Zlo­čin sa stal v no­ci zo so­bo­ty na ne­de­ľu.

John McA­fee v ro­ku 1989 za­lo­žil spo­loč­nosť McA­fee Anti­vi­rus, za­čiat­kom de­väť­de­sia­tych ro­kov však pre­dal svoj po­diel v nej. V ro­ku 1992 sa fir­ma sta­la ve­rej­nou ob­chod­nou spo­loč­nos­ťou a v ro­ku 2011 ju kú­pil In­tel za 7,68 mld. do­lá­rov. John McA­fee sa pred tro­mi rok­mi pres­ťa­ho­val do Be­li­ze, kde pod­ni­kal, vlas­tnil bez­peč­nos­tnú agen­tú­ru a nie­koľ­ko neh­nu­teľ­nos­tí. Do roz­po­ru so zá­ko­nom sa dos­tal už v ap­rí­li toh­to ro­ka, keď ho po­lí­cia za­dr­ža­la a preh­ľa­da­la je­ho dom. Bol ob­vi­ne­ný z ne­le­gál­nej dr­žby zbra­ne a vý­ro­by drog, no nes­kôr bo­lo ob­vi­ne­nie zru­še­né.

Zdroj: ab­cnews.go.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter