ESET získal od AV-Comparatives už ôsmu známku „Advanced+“ v kategórii Výkon a taktiež ocenenie „Overený korporátny produkt“

ESET, lí­der v proak­tív­nej ochra­ne pred inter­ne­to­vý­mi hroz­ba­mi s 20-roč­nou his­tó­riou, zís­kal pre svo­je anti­ví­ru­so­vé rie­še­nia ďal­šie dve oce­ne­nia. ESET NOD 32 Anti­vi­rus bol už po ôs­my raz za se­bou oce­ne­ný vo vý­kon­nos­tnom tes­te AV-Com­pa­ra­ti­ves, rie­še­nie pre fi­rem­ných zá­kaz­ní­kov ESET En­dpoint Se­cu­ri­ty za­se zís­ka­lo od tej is­tej ne­zá­vis­lej tes­to­va­cej or­ga­ni­zá­cie oce­ne­nie "Ove­re­ný kor­po­rát­ny pro­dukt".

ESET NO­D32 Anti­vi­rus dos­tal znám­ku "veľ­mi rých­ly" v de­via­tich z de­sia­tich hod­no­te­ných ka­te­gó­rií, kto­rý­mi sú: ko­pí­ro­va­nie sú­bo­rov, sťa­ho­va­nie sú­bo­rov, spúš­ťa­nie ap­li­ká­cií, ar­chi­vá­cia/od­strá­ne­nie z ar­chi­vá­cie, in­šta­lá­cia/od­in­šta­lá­cia ap­li­ká­cií a šif­ro­va­nie/tran­skó­do­va­nie.

AV-Com­pa­ra­ti­ves má tro­jú­rov­ňo­vý sys­tém hod­no­te­nia so znám­ka­mi "Stan­dard", "Ad­van­ced" a "Ad­van­ced+". Pro­dukt zís­ka­va znám­ku "Ad­van­ced+" na zá­kla­de vzá­jom­né­ho po­rov­na­nia, kto­ré hod­no­tí je­ho zá­ťaž na sys­tém. Skó­re ESET NO­D32 Anti­vi­rus v hod­no­te 187,7 bo­dov bo­lo vy­ššie ako skó­re kon­ku­ren­čných pro­duk­tov od spo­loč­nos­tí ako Sop­hos®, Kas­per­sky Labs®, Sym­an­tec, McA­fee® a Trend Mic­ro. Pro­duk­ty moh­li v tes­te do­siah­nuť maximál­ne 200 bo­dov.

„ESET zís­kal už ôs­me po se­be nas­le­du­jú­ce oce­ne­nie Ad­van­ced+ v tes­to­va­ní vý­ko­nu," ho­vo­rí An­dreas Cle­men­ti, pred­se­da tes­to­va­cej or­ga­ni­zá­cie AV-Com­pa­ra­ti­ves. „Trend ras­tu je veľ­mi sta­bil­ný a od­zr­kad­ľu­je sil­ný vý­voj toh­to oce­ňo­va­né­ho sof­tvé­ru. V kom­bi­ná­cii s vy­so­kým vý­sled­kom v na­šom tes­te de­tek­cie a tak­tiež v „Real World" tes­te sú pro­duk­ty ESE­Tu vždy jed­ný­mi z na­šich top kan­di­dá­tov čo sa tý­ka vý­ko­nu v tes­to­va­niach."

V ok­tób­ri 2012 tes­to­va­la vo svo­jom kaž­do­roč­nom hod­no­te­ní fi­rem­ných rie­še­ní (Bu­si­ness Software Re­view) or­ga­ni­zá­cia AV-Com­pa­ra­ti­ves pro­duk­ty ESET En­dpoint Se­cu­ri­ty a ESET Mail Se­cu­ri­ty. ESET v ňom zís­kal oce­ne­nie "Ove­re­ný kor­po­rát­ny pro­dukt", vo svo­jom hod­no­te­ní or­ga­ni­zá­cia zvý­raz­ni­la čis­té a jed­no­du­ché uží­va­teľ­ské roz­hra­nie, kto­ré je ťaž­ko na­pad­nu­teľ­né. Po­čas tes­to­va­nia si or­ga­ni­zá­cia da­la za cieľ ochrá­niť ma­lú fi­rem­nú sieť, na čo vy­uži­la kon­zo­lu ESET Re­mo­te Ad­mi­nis­tra­tor, kto­rá na kon­co­vých za­ria­de­niach vzdia­le­ne nain­šta­lo­va­la a nás­led­ne aj ria­di­la bez­peč­nos­tné rie­še­nie ESET En­dpoint Se­cu­ri­ty. Na server­i bol tak­tiež nain­šta­lo­va­ný pro­dukt ESET Mail Se­cu­ri­ty.

"ESET Re­mo­te Ad­mi­nis­tra­tor je kon­zo­la bo­ha­tá na množ­stvo vlas­tnos­tí, kto­rá po­nú­ka všet­ku fun­kcio­na­li­tu pot­reb­nú vo fi­rem­nom pros­tre­dí. Jej di­zajn umož­ňu­je vy­ko­ná­vať ne­vyh­nut­né mo­ni­to­ro­va­nie i ad­mi­nis­trá­ciu jed­no­du­chým spô­so­bom, vďa­ka čo­mu ide o vhod­né rie­še­nie ako pre ma­lé tak i stred­né pod­ni­ky," do­dá­va vo svo­jej sprá­ve AV-Com­pa­ra­ti­ves.

ESET En­dpoint Se­cu­ri­ty (pre 64-bi­to­vú plat­for­mu Win­dows 7) ako aj ESET NO­D32 Anti­vi­rus Bu­si­ness Edi­tion (pre plat­for­mu Mac OS X) si do­ká­za­li za­bez­pe­čiť tak­tiež vý­ni­moč­ný vý­sle­dok v naj­nov­šom tes­te IC­SA Labs, v kto­rom do­siah­li 100-per­cen­tnú de­tek­ciu. V tes­to­va­ní sa vy­uži­la vzor­ka z or­ga­ni­zá­cie WildList Or­ga­ni­za­tion Inter­na­tio­nal z augus­ta 2012.

Pre kom­plet­ný zoz­nam bez­peč­nos­tných rie­še­ní ESE­Tu pro­sím nav­štív­te strán­ku http://www.eset.sk.

Zdroj: ESETOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter