Občianske združenie The Spot, kreatívny priestor pre rozvoj inovácií a podnikania na Slovensku

Za­čí­na­me v uto­rok pod­ve­čer (13.11. o 18.00) ver­ni­sá­žou SOYART, kto­rá je ot­vá­ra­cím po­du­ja­tím star­tu­pu Soyart, kto­rý chce ší­riť a pod­po­ro­vať mla­dé slo­ven­ské ume­nie pros­tred­níc­tvom pre­náj­mu di­el.

Soyart sa za­me­ria­va na pod­po­ru za­čí­na­jú­cich vý­tvar­ní­kov a vý­tvar­ní­čok, kto­rých di­ela pred­sta­vu­je na mies­tach, kde ich ne­ča­ká­te - vo fir­mách, ve­rej­ných pries­to­roch či va­šej kan­ce­lá­rii. Zá­ro­veň tak za­mýš­ľa pris­pieť k zlep­še­niu fi­rem­nej kul­tú­ry a roz­vo­ja pod­po­ry mla­dých ta­len­tov. Ver­ni­sáž je mož­nos­ťou spoz­nať no­vú ume­lec­kú ge­ne­rá­ciu a uvi­dieť prak­tic­kú ukáž­ku to­ho, ako mô­že vý­tvar­né ume­nie pre­me­niť pra­cov­né pries­to­ry.

Stre­da 14.11. pat­rí aka­dé­mii Roz­beh­ni sa! Rých­lo­kurz na roz­beh­nu­tie nie­len pre štu­den­tov ale pre kaž­dé­ho, kto má po­cit, že tro­chu sto­jí na mies­te. Účas­tní­ci zís­ka­jú nie­len exklu­zív­ny ma­te­riál s know how ako roz­beh­núť svoj pro­jekt, zdra­vé se­ba­ve­do­mie, ale stret­nú aj ko­mu­ni­tu ´roz­bie­ha­čov´, kto­rí sú v rov­na­kej si­tuá­cii. Roz­bie­ha­me sa o 9.00.

Deň ukon­čí­me ce­lo­ve­čer­ným po­du­ja­tím Roz­beh­ni sa! @ The Spot, kde nám o svo­jich za­čiat­koch po­ve­dia 4 ús­peš­ní pod­ni­ka­te­lia - To­máš Bel­la - Pia­no Me­dia, Ga­bie­la Re­vic­ká - Tri­cio & E-ze­ny, Eri­ka Fe­ke­to­vá - Es­pi­ral, Zu­za­na Me­sá­ro­šo­vá - exSEE­SA­ME & co-ac-ti­ve coach.

Štvr­tok 18.00 je pra­vi­del­ne ve­no­va­ný Hot­Spo­tu - sé­rií štvr­tko­vých pred­ná­šok, wor­ksho­pov a dis­ku­sií na rôz­ne té­my s rôz­ny­mi osob­nos­ťa­mi pre rôz­ne osob­nos­ti. Ten­tok­rát na té­mu „Nik­dy ne­jedz obed sám" ale­bo krát­ky úvod do spá­ja­nia ľudí pre kaž­dé­ho s On­dre­jom So­čuv­kom, Goog­le evan­je­li­zá­to­rom inter­ne­tu za ob­lasť Pub­lic Po­li­cy.

Týž­deň ve­no­va­ný pod­ni­ka­niu za­kon­čí­me účas­ťou na Star­tup Weekend Bra­tis­la­va 2012 (16.11. - 18.11.) v pries­to­roch fa­kul­ty Mat­Fyz - 54 ho­dín ve­no­va­ných na roz­beh ná­pa­du, pro­jek­tu, pod­ni­ka­nia v spo­lup­rá­ci so skú­se­ný­mi men­tor­mi, zruč­ný­mi účas­tník­mi a extra dáv­kou ener­gie uro­biť nie­čo ino­va­tív­ne. The Spot tím sa zú­čas­tňu­je prog­ra­mu a prip­ra­vu­je pod­po­ru a prek­va­pe­nia pre účas­tní­kov.

Všet­ky po­du­ja­tia sú ot­vo­re­né a prís­tup­né za­dar­mo.

Zdroj: SoyartOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter