HP v spolupráci s UMG vytvorilo ojedinelý hudobný portál HP Connected Music

Ma­ji­te­lia po­čí­ta­čov a no­te­boo­kov HP s ope­rač­ným sys­té­mom Mic­ro­soft Win­dows 8 mô­žu za­dar­mo vy­uží­vať kom­plet­ný hu­dob­ný ka­ta­lóg vy­da­va­teľ­stva Uni­ver­sal Mu­sic Group

Spo­loč­nosť HP ozná­mi­la úpl­né pod­rob­nos­ti o svo­jej spo­lup­rá­ci v rám­ci ce­lé­ho re­gió­nu Euró­py, Blíz­ke­ho Vý­cho­du a Af­ri­ky (EMEA) so sve­to­vou pop­red­nou hu­dob­nou spo­loč­nos­ťou Uni­ver­sal Mu­sic Group. HP Con­nec­ted Mu­sic je no­vá hu­dob­ná služ­ba, kto­rá pri­ná­ša ne­ko­neč­nú zá­ba­vu. Mož­nosť preh­rá­vať a sťa­ho­vať ob­ľú­be­né sklad­by vo vy­so­kej kva­li­te MP3, sú­ťa­žiť a doz­ve­dieť sa viac o prip­ra­vo­va­ných al­bu­moch a no­vin­kách zo sve­ta hud­by. HP veľ­mi ori­gi­nál­nym a le­gál­nym spô­so­bom zjed­no­du­ši­lo prís­tup zá­kaz­ní­kov k ob­ľú­be­nej hud­be či inter­pre­to­vi. Hu­dob­ná kniž­ni­ca HP Con­nec­ted vznik­la v spo­lup­rá­ci s naj­väč­ším hu­dob­ným vy­da­va­teľ­stvom na sve­te - Uni­ver­sal Mu­sic Group (UMG).

Na os­lá­ve­nie spus­te­nia plat­for­my HP Con­nec­ted Mu­sic, kto­rá ob­sa­hu­je exklu­zív­ne od­me­ny a ob­sah, sa tie­to dve spo­loč­nos­ti spo­ji­li, aby zor­ga­ni­zo­va­li ce­los­ve­to­vý kon­cert No Doubt. Vče­ra sa súk­rom­ná šou No Doubt us­ku­toč­ni­la v Pa­rí­ži v La Mai­son de la Mu­tua­li­té a bo­la je­di­ným toh­to­roč­ným ži­vým vy­stú­pe­ním tej­to ka­pe­ly v Euró­pe, pri­čom ide o pr­vú ak­ciu v rám­ci par­tner­stva me­dzi spo­loč­nos­ťa­mi HP a Uni­ver­sal Mu­sic.

Plat­for­ma HP Con­nec­ted Mu­sic je dos­tup­ná na všet­kých no­vých spot­re­bi­teľ­ských sto­lo­vých po­čí­ta­čoch a no­te­boo­koch HP s ope­rač­ným sys­té­mom Mic­ro­soft® Win­dows® 8 v rám­ci re­gió­nu EMEA¹ a pri­ná­ša mi­lov­ní­kom hud­by no­vý spô­sob, ako si vy­chut­nať niek­to­rých naj­po­pu­lár­nej­ších hu­dob­ných umel­cov sve­ta.

Kon­cert ka­pe­ly No Doubt je pr­vým v sé­rii súk­rom­ných ak­cií, kto­ré spo­loč­nosť HP s ďal­ší­mi umel­ca­mi spo­loč­nos­ti Uni­ver­sal Mu­sic v rám­ci Euró­py nap­lá­no­va­la. Plat­for­ma HP Con­nec­ted Mu­sic na spot­re­bi­teľ­ských po­čí­ta­čoch HP s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows 8 pos­kyt­ne pou­ží­va­te­ľom prís­tup k exklu­zív­nym VIP zá­žit­kom, ako aj príl­eži­tosť zú­čas­tniť sa bu­dú­ci rok na po­du­ja­tiach s niek­to­rý­mi ich ob­ľú­be­ný­mi umel­ca­mi2.

Pros­tred­níc­tvom exklu­zív­ne­ho ob­sa­hu a prís­tu­pu ku bez­kon­ku­ren­čné­mu ka­ta­ló­gu ce­los­ve­to­vých umel­cov Uni­ver­sal Mu­sic umož­ňu­je tá­to zmlu­va, aby sa pod­sta­tou naj­nov­ších spot­re­bi­teľ­ských po­čí­ta­čov HP sta­la hud­ba. Hu­dob­ná po­nu­ka skla­dieb od UMG je veľ­mi pes­trá a neus­tá­le sa ak­tua­li­zu­je. Dá sa v nej jed­no­du­cho vy­hľa­dá­vať, vy­tvá­rať vlas­tné playlis­ty, zdie­ľať al­bu­my a naj­čer­stvej­šie in­for­má­cie cez so­ciál­ne sie­te ale­bo email.

Úpl­ne no­vý hu­dob­ný zá­ži­tok
Pou­ží­va­te­lia mô­žu zís­kať prís­tup ku exklu­zív­nym ba­líč­kom od­mien HP Mu­sic Rewards Pac­ka­ge­s3 pros­tred­níc­tvom spúš­ťa­cej ap­li­ká­cie HP Con­nec­ted Mu­sic za­kom­po­no­va­nej v spot­re­bi­teľ­ských po­čí­ta­čoch HP s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows 8 vrá­ta­ne súk­rom­ných ak­cií HP: prís­tup k exklu­zív­nym ukáž­kam so ži­vý­mi vy­stú­pe­nia­mi umel­cov Uni­ver­sal Mu­sic; hu­dob­ných zá­žit­kov: šan­ca vy­hrať zá­žit­ky, kto­ré sa ne­da­jú kú­piť za pe­nia­ze ako exklu­zív­ne „stret­nu­tia a zoz­ná­me­nia", náv­šte­vy nah­rá­va­cie­ho štú­dia ale­bo príl­eži­tosť ísť na obed s po­pu­lár­ny­mi umel­ca­mi; a VIP vý­le­ty: exklu­zív­ne VIP príl­eži­tos­ti nav­ští­viť umel­cov, vrá­ta­ne ces­ty a uby­to­va­nia.

Zá­kaz­ní­ci s no­vý­mi spot­re­bi­teľ­ský­mi po­čí­tač­mi HP s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows 8 bu­dú mať tiež prís­tup k exklu­zív­ne­mu zoz­na­mu slu­žieb pros­tred­níc­tvom HP Con­nec­ted Mu­sic vrá­ta­ne preh­rá­va­nia s bez­plat­ným prís­tu­pom k úpl­né­mu ka­ta­ló­gu Uni­ver­sal Mu­sic, kto­rý je naj­väč­ší vo svo­jom od­vet­ví, na do­bu 90 dní4 a pre zá­kaz­ní­kov s no­vým Win­dows 8 HP Spec­tre a HP En­vy po­čí­tač­mi,10 bez­plat­ných stiah­nu­tí MP3 me­sač­ne po do­bu 90 dní 5,6.

„Zá­kaz­ní­ci chcú od svo­jich osob­ných za­ria­de­ní vý­bor­nú zá­ba­vu a HP vi­dí po­čí­tač ako pul­zu­jú­ce sr­dce zá­ba­vy a zá­žit­kov pre dneš­ných spot­re­bi­te­ľov, a tak mô­žu tvo­riť, od­obe­rať a zdie­ľať ob­sah, kto­rý sa im pá­či," po­ve­dal Eric Ca­dor, se­nior vice­pre­zi­dent a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ sku­pi­ny pre tlač a osob­né sys­té­my HP EMEA. „V rám­ci úz­kej spo­lup­rá­ce s Uni­ver­sal Mu­sic mô­že­me spo­jiť na­še ino­va­tív­ne Win­dows 8 hyb­ri­dy, no­te­boo­ky a sto­lo­vé spot­re­bi­teľ­ské po­čí­ta­če s je­di­neč­ný­mi hu­dob­ný­mi zá­žit­ka­mi, kto­ré pos­ky­tu­jú zá­kaz­ní­kom prís­tup k niek­to­rým naj­po­pu­lár­nej­ším sve­to­vým umel­com."

Kaž­dý za­re­gis­tro­va­ný uží­va­teľ dos­ta­ne mož­nosť bez­plat­ne pris­tu­po­vať do por­tá­lu HP Con­nec­ted Mu­sic po do­bu 90 dní od re­gis­trá­cie. Po up­ly­nu­tí tej­to do­by bu­de mož­né na por­tá­li na­ďa­lej sú­ťa­žiť, ale uží­va­te­lia už ne­bu­dú môcť de­fi­no­vať playlis­ty ani po­čú­vať rá­diá, a k dis­po­zí­cii bu­dú iba 30s ukáž­ky hu­dob­ných skla­dieb. Služ­bu je mož­né otes­to­vať na webe www.hpcon­nec­ted­mu­sic.com/uk/en, ko­mer­čné pred­plat­né za­tiaľ nie je k dis­po­zí­cii.

„To­to ino­va­tív­ne par­tner­stvo pos­kyt­ne vy­ni­ka­jú­cu spot­re­bi­teľ­skú skú­se­nosť no­vé­mu pub­li­ku. Te­ší­me sa, že za po­mo­ci tech­no­ló­gie HP za­po­jí­me fa­nú­ši­kov hud­by na sta­bil­ných tr­hoch ako aj v no­vých re­gió­noch, kde pred­tým žiad­ne le­gál­ne služ­by di­gi­tál­nej hud­by ne­bo­li," do­dal Oli­vier Ro­bert-Mur­phy, glo­bál­ny ria­di­teľ no­vých ob­cho­dov, Uni­ver­sal Mu­sic Group.

Dos­tup­nosť
Plat­for­ma HP Con­nec­ted Mu­sic je te­raz dos­tup­ná na všet­kých no­vých spot­re­bi­teľ­ských po­čí­ta­čoch HP s ope­rač­ným sys­té­mom Mic­ro­soft Win­dows 8 v rám­ci re­gió­nu EMEA1. Viac in­for­má­cií náj­de­te na lin­ke www.hp.sk/hpcon­nec­ted­mu­sic.

Zdroj: HPOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter