Prehľadnejšie zverejňovanie zmlúv využíva Svidník, Podbrezová aj Valaská

Slo­ven­ské mes­tá a ob­ce pok­ra­ču­jú v nas­tú­pe­nom tren­de zvy­šo­va­nia úrov­ne in­for­ma­ti­zá­cie a zlep­šo­va­nia elek­tro­nic­kých slu­žieb pre ob­ča­nov. Po­vin­né zve­rej­ňo­va­nie zmlúv, fak­túr a ob­jed­ná­vok je jed­no­duch­šie a preh­ľad­nej­šie vo Svid­ní­ku, Pod­bre­zo­vej, či Va­las­kej.

Mes­to Svid­ník už nie­koľ­ko me­sia­cov vy­uží­va rie­še­nie DA­TA­LAN DI­GITÁLNE MES­TO, kto­ré umož­ňu­je preh­ľad­né zve­rej­ňo­va­nie zmlúv, fak­túr a ob­jed­ná­vok, ako aj všeo­bec­ne zá­väz­ných na­ria­de­ní a uz­ne­se­ní na por­tá­li www.di­gi­tal­ne­mes­to.sk. Mo­dul Po­vin­né zve­rej­ňo­va­nie z di­el­ne DA­TA­LA­Nu je ne­ná­roč­ným pre­náj­mom sof­tvé­ru, vďa­ka kto­ré­mu je mož­né pre­niesť in­for­má­cie je­di­ným kli­kom z back-of­fi­ce mes­tské­ho či obec­né­ho úra­du pria­mo na web.

Po­vin­né zve­rej­ňo­va­nie od spo­loč­nos­ti DA­TA­LAN sa za­slú­ži­lo aj o vý­znam­ný ús­pech mes­ta Svid­ník v naj­nov­šom pries­ku­me Tran­spa­ren­cy Inter­na­tio­nal Slo­ven­sko, v kto­rom sa mes­to umies­tni­lo na 18. mies­te v kva­li­te zve­rej­ňo­va­nia zmlúv na inter­ne­te, kde zís­ka­lo 90 bo­dov zo 100. „Op­ro­ti mi­nu­lé­mu ro­ku, ke­dy sme sa umies­tni­li na 81. mies­te, sme za­zna­me­na­li vý­raz­ný pok­rok vďa­ka pou­ží­va­niu sof­tvé­ru zo spo­loč­nos­ti DA­TA­LAN. Pres­ved­či­li sme sa, že DI­GITÁLNE MES­TO pat­rí k špič­ko­vým pro­duk­tom a roz­hod­nu­tie pre spo­loč­nosť DA­TA­LAN bo­lo nao­zaj správ­ne," uvie­dol Ing. Jo­zef Paj­zin­ka zo sek­re­ta­riá­tu pred­nos­tu mes­ta Svid­ník.

Rov­na­ko ako mes­to Svid­ník, aj ďal­šie mes­tá a ob­ce nas­le­du­jú trend tran­spa­ren­tnej ko­mu­ni­ká­cie a zvy­šo­va­nia úrov­ne in­for­ma­ti­zá­cie. Po­vin­né zve­rej­ňo­va­nie pod znač­kou DA­TA­LAN tiež naš­tar­to­va­li ob­ce Va­las­ká a Pod­bre­zo­vá.

Sta­ros­ta Va­las­kej Ing. Ju­raj Uh­rin pri­ví­tal efek­tív­nu in­for­mač­nú pod­po­ru všet­kých agend, eli­mi­ná­ciu dup­li­cít a chýb, a v ne­pos­led­nom ra­de ča­so­vú ús­po­ru, kto­rú mo­dul Po­vin­né zve­rej­ňo­va­nie pri­ná­ša. Rov­na­ké vý­ho­dy oce­nil aj sta­ros­ta Pod­bre­zo­vej Mgr. La­dis­lav Kar­dhor­dó.

Po­vin­né zve­rej­ňo­va­nie je jed­ným zo zá­klad­ných šty­roch mo­du­lov ro­di­ny rie­še­ní DA­TA­LAN DI­GITÁLNE MES­TO, me­dzi kto­ré pa­tria aj sa­mos­prá­va­mi ob­ľú­be­ný mo­dul Di­gi­tál­ne za­stu­pi­teľ­stvo, On-li­ne for­mu­lá­re či Elek­tro­nic­ké auk­cie. Mo­du­ly je mož­né pre­na­jať si kom­plexne aj jed­not­li­vo na neur­či­tý čas, pod­ľa in­di­vi­duál­nych po­trieb da­nej sa­mos­prá­vy. Vý­ho­dy pre­náj­mu spo­čí­va­jú nie­len v ús­po­re pros­tried­kov, keď­že fi­nan­čne ne­ná­roč­ný pre­ná­jom ne­za­ťa­ží miest­ny roz­po­čet, ale aj v jed­no­du­chos­ti ap­li­ká­cie a pou­ží­va­nia rie­še­nia, vďa­ka čo­mu mes­to ne­pot­re­bu­je in­ves­to­vať do od­bor­ných ško­le­ní a ná­roč­ných tech­no­ló­gií.

No­vin­ka v rám­ci rie­še­nia DA­TA­LAN DI­GITÁLNE MES­TO - mo­bil­ná ap­li­ká­cia Mes­to v mo­bi­le, zís­ka­la 1. mies­to v ka­te­gó­rii „No­vé služ­by" na ITA­PA 2012 a tiež už­šiu no­mi­ná­ciu v rám­ci hod­no­te­nia IT PRO­JEKT ro­ka 2012 na vý­roč­nom oce­ňo­va­ní IT GA­LA.

Rie­še­nie DA­TA­LAN DI­GITÁLNE MES­TO - Mes­to na pre­ná­jom zís­ka­lo v sú­ťa­ži ITA­PA 2011 bronz v ka­te­gó­rii „No­vé služ­by" a na ITA­PA 2009 dve oce­ne­nia - ví­ťaz­stvo v ka­te­gó­rii „Naj­lep­šia prí­pa­do­vá štú­dia" za Di­gi­tál­ne za­stu­pi­teľ­stvo v Ko­ši­ciach a čes­tné uz­na­nie v ka­te­gó­rii „Zlep­šo­va­nie pro­ce­sov" za Di­gi­tál­ne za­stu­pi­teľ­stvo a Ma­naž­ment ak­ti­vít v mes­te Mar­tin. Ok­rem to­ho zís­ka­lo aj oce­ne­nie Zla­tý erb v ka­te­gó­rii „Naj­lep­šia elek­tro­nic­ká služ­ba sa­mos­práv" za di­gi­ta­li­zá­ciu za­sa­da­nia mes­tské­ho za­stu­pi­teľ­stva v mes­te Mar­tin.

Vý­ho­dy rie­še­nia DA­TA­LAN DI­GITÁLNE MES­TO bo­li pred­sta­ve­né na od­bor­nej kon­fe­ren­cii DA­TA­LAN Di­gi­tál­ne mes­to 2012, kto­rá sa ko­na­la 2. ok­tób­ra v ho­te­li Sit­no vo Vy­hniach. Zú­čas­tni­li sa jej de­siat­ky pred­sta­vi­te­ľov slo­ven­ských sa­mos­práv, kto­rí sa oboz­ná­mi­li s ak­tua­li­ta­mi a no­vý­mi mož­nos­ťa­mi Di­gi­tál­ne­ho mes­ta, skú­se­nos­ťa­mi z praxe, a ví­zia­mi v ob­las­ti in­for­ma­ti­zá­cie miest a ob­cí.

Zdroj: DATALANOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter