HP predstavuje Service Desk riešenie ako cloudovú službu

Spo­loč­nosť HP pred­sta­vi­la no­vý sof­tvér HP Servic­e Anywhe­re pre sprá­vu IT slu­žieb (ITSM), pos­ky­to­va­ný for­mou služ­by (Software-as-a-Servic­e, SaaS) v clou­de. Rie­še­nie pri­ná­ša jed­no­du­ché pou­ží­va­nie, mo­der­né fun­kcie a uží­va­teľ­ské roz­hra­nie, kto­ré umož­ní IT pro­fe­sio­ná­lom zvý­šiť pro­duk­ti­vi­tu pri sprá­ve, pod­po­re pre­vádz­ky a zlep­šo­va­ní kva­li­ty pos­ky­to­va­ných slu­žieb.

HP Servic­e Anywhe­re po­nú­ka mož­nos­ti in­teg­rá­cie s kľú­čo­vý­mi tech­no­ló­gia­mi, ako napr. HP Uni­ver­sal Con­fi­gu­ra­tion Ma­na­ge­ment Da­ta­ba­se (UCMDB), špič­ko­vým nás­tro­jom pre sprá­vu slu­žieb, ap­li­ká­cií a har­dvé­ro­vých kom­po­nen­tov v ce­lom IT pros­tre­dí or­ga­ni­zá­cií. Ten­to nás­troj úz­ko spo­lup­ra­cu­je so sof­tvé­rom HP Uni­ver­sal Dis­co­ve­ry, kto­rý auto­ma­ti­zu­je vy­hľa­dá­va­nie IT kom­po­nen­tov a ana­lý­zu ich vzá­jom­ných zá­vis­los­tí.

Or­ga­ni­zá­cie, kto­ré sa sna­žia za­brá­niť ne­dos­tup­nos­ti slu­žieb a zvý­šiť pro­duk­ti­vi­tu za­mes­tnan­cov, pot­re­bu­jú pre IT Servic­e Desk jed­no­du­ché a agil­né rie­še­nia, kto­ré po­mô­žu rých­lo vy­rie­šiť in­ci­den­ty a pri­tom pruž­ne rea­go­vať na zme­ny pod­ni­ko­vých po­žia­da­viek. Or­ga­ni­zá­cie tiež pot­re­bu­jú zní­žiť nák­la­dy a zlo­ži­tosť na­sa­de­nia či ak­tua­li­zá­cie kri­tic­kých servic­ed­esk-ových rie­še­ní slu­žieb a sú­čas­ne mať is­to­tu, že pri tom ne­dôj­de k na­ru­še­niu pos­ky­to­va­nia, ale­bo zní­že­niu kva­li­ty slu­žieb.

Ako kľú­čo­vá sú­časť por­tfó­lia HP Con­ver­ged Cloud, HP Servic­e Anywhe­re je ITSM rie­še­nie, kto­ré mô­že byť pos­ky­to­va­né for­mou služ­by v clou­do­vom pros­tre­dí. Or­ga­ni­zá­ciám umož­ňu­je rých­lo vy­rie­šiť in­ci­den­ty v IT a „pos­trá­žiť" dos­tup­nosť kri­tic­kých slu­žieb. Po­nú­ka in­tui­tív­ne pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie, jed­no­du­ché uve­de­nie do pre­vádz­ky, sprá­vu i ak­tua­li­zá­cie.

„Or­ga­ni­zá­cie všet­kých veľ­kos­tí hľa­da­jú IT servic­e desk rie­še­nia, kto­ré mož­no čo naj­jed­no­duch­šie na­sa­diť a pou­ží­vať," po­ve­dal Geor­ge Flan­sburg, ve­dú­ci sprá­vy IT pre­vádz­ky spo­loč­nos­ti Re­sul­tsPo­si­ti­ve, par­tne­ra HP. „Prá­ve ta­kým­to je HP Servic­e Anywhe­re, kto­ré sa dá na­kon­fi­gu­ro­vať a spus­tiť v or­ga­ni­zá­ciách všet­kých veľ­kos­tí už rá­do­vo v týž­dňoch."

HP Servic­e Anywhe­re pos­ky­tu­je bo­ha­tú zbier­ku fun­kcio­na­lít servic­e des­ku, kto­ré za­hŕňa­jú prí­jem a spra­co­va­nie po­žia­da­viek od pou­ží­va­te­ľov IT slu­žieb, sprá­vu in­for­má­cií o kon­fi­gu­rá­ciách IT slu­žieb a ich kom­po­nen­tov, ako aj sprá­vu in­ci­den­tov, prob­lé­mov a zmien. Z poh­ľa­du pou­ží­va­te­ľa ide o kon­tak­tné mies­to, kam mô­že hlá­siť prob­lé­my či po­žia­dav­ky a z kto­ré­ho mu bu­dú pos­kyt­nu­té re­le­van­tné sú­vi­sia­ce in­for­má­cie.

Sú­čas­ťou rie­še­nia HP Servic­e Anywhe­re sú aj nás­tro­je so­ciál­nej ko­mu­ni­ká­cie pre zdie­ľa­nie a za­zna­me­na­nie rád a his­tó­rie čias­tko­vých ko­mu­ni­ká­cií jed­not­li­vých pou­ží­va­te­ľov. So­ciál­na spo­lup­rá­ca mô­že zvý­šiť ús­peš­nosť náj­de­nia rie­še­nia prob­lé­mu už pri pr­vom vo­la­ní zá­kaz­ní­ka (first call re­so­lu­tion, FCR), skrá­tiť čas vy­ba­ve­nia po­žia­dav­ky a ob­me­dziť zdĺha­vé od­ov­zdá­va­nie od­bor­ných otá­zok vďa­ka ich okam­ži­té­mu sme­ro­va­niu ku kom­pe­ten­tným oso­bám.

„Na­ši zá­kaz­ní­ci vy­ža­du­jú ta­ké služ­by servic­e des­ku, kto­ré sú ľah­ko pou­ži­teľ­né, šká­lo­va­teľ­né a ve­dú k zní­že­niu cel­ko­vých nák­la­dov," po­ve­dal Dan Ca­va­naugh, servisn­ý ma­na­žér pre HP Op­ti­mi­ze Prac­ti­ce spo­loč­nos­ti Li­nium, par­tne­ra HP. „Vďa­ka sof­tvé­ru HP Servic­e Anywhe­re mô­že­me po­nú­kať pok­ro­či­lé služ­by servic­e des­ku, vrá­ta­ne sprá­vy roz­sia­hlych in­ci­den­tov a zmien, a to pros­tred­níc­tvom vy­so­ko šká­lo­va­teľ­né­ho rie­še­nia, kto­ré je pos­ky­to­va­né ako služ­ba."

HP Servic­e Anywhe­re or­ga­ni­zá­ciám po­nú­ka ok­rem iné­ho tie­to mož­nos­ti:
• Rých­le na­sa­de­nie a ľah­ké roz­ši­ro­va­nie pro­ce­sov, za­lo­že­ných na naj­lep­ších prak­ti­kách In­for­ma­tion Tech­no­lo­gy Infra­struc­tu­re Lib­ra­ry (ITIL), ako sú sprá­va in­ci­den­tov, prob­lé­mov a zmien, pou­ži­tím no­vej „pro­cess-de­sig­ner" tech­no­ló­gie, kto­rá je úpl­ne za­lo­že­ná na webov­skom pou­ží­va­teľ­skom roz­hra­ní a ne­vy­ža­du­je žiad­ne prog­ra­mo­va­nie.

• Rých­le a bez­sta­ros­tné ak­tua­li­zá­cie na bu­dú­ce no­vé ver­zie. Vy­tvá­ra­nie efek­tív­nych pro­ces­ných pos­tu­pov kon­fi­gu­rač­ným prís­tu­pom bez nut­nos­ti prog­ra­mo­va­nia umož­ňu­je roz­ši­ro­va­nie dá­to­vé­ho mo­de­lu a vy­tvá­ra­nie ľah­ko pou­ži­teľ­ných for­mu­lá­rov.

• Vy­ššiu pro­duk­ti­vi­tu prá­ce za­mes­tnan­cov vďa­ka uni­kát­nej kon­texto­vo orien­to­va­nej so­ciál­nej ko­mu­ni­ká­cii in­teg­ro­va­nej pria­mo v nás­tro­ji, kto­rá uk­la­dá kon­ver­zá­cie pria­mo k sú­vi­sia­cim zá­zna­mom, čím urý­chľu­je rie­še­nie prob­lé­mov.

• Na­sa­diť ro­bus­tné hyb­rid­né ITSM rie­še­nie, kto­ré tran­spa­ren­tne kom­bi­nu­je nás­troj

HP Servic­e Anywhe­re, pos­ky­to­va­ný ako clou­do­vú služ­bu a HP Servic­e Ma­na­ger, na­sa­de­ný pria­mo v or­ga­ni­zá­cii. Pri­ná­ša to mož­nosť pre­po­jiť cen­trál­nu IT or­ga­ni­zá­ciu s IT od­de­le­nia­mi jed­not­li­vých ob­chod­ných út­va­rov.

HP Servic­e Anywhe­re po­nú­ka sprá­vu a pod­po­ru kom­plexné­ho pos­ky­to­va­nia slu­žieb a je pre­vádz­ko­va­né ako služ­ba, za­ru­ču­jú­ca 99,9 % dos­tup­nosť zá­kaz­ní­kom, ako aj zlep­še­né za­bez­pe­če­nie.

„IT servic­e desk rie­še­nia mu­sia byť schop­né ľah­ko sa pris­pô­so­bo­vať pre­men­li­vým pod­ni­ko­vým pros­tre­diam, aby za­isi­li čo naj­vyš­šiu mie­ru spo­ľah­li­vos­ti a kom­for­tu pre kon­co­vých pou­ží­va­te­ľov," po­ve­dal Lee Nac­kman, vice­pre­zi­dent a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ pre Servic­e and Por­tfo­lio Ma­na­ge­ment v di­ví­zii HP Software. „HP Servic­e Anywhe­re ako na­tív­na SaaS ap­li­ká­cia pred­sta­vu­je ideál­ne, fun­kcia­mi na­bi­té rie­še­nie, kto­ré sa dá ľah­ko a rých­lo spre­vádz­ko­vať, spra­vo­vať a up­gra­do­vať."

HP ďa­lej pred­sta­vi­lo služ­bu HP Servic­e Anywhe­re Foun­da­tion Servic­e, kto­rá umož­ní rých­ly štart a asis­ten­ciu pri na­sa­de­ní a pris­pô­so­be­ní rie­še­nia pre zá­kaz­ní­ka.

Ce­na a dos­tup­nosť
Sof­tvér HP Servic­e Anywhe­re bu­de ce­los­ve­to­vo dos­tup­ný pria­mo od HP, ale­bo pros­tred­níc­tvom je­ho ob­chod­ných par­tne­rov. Ce­na sa bu­de od­li­šo­vať v zá­vis­los­ti na zmluv­ných pod­mien­kach, ob­jed­na­nom množ­stve a lo­ka­li­te. Zá­klad­ná ce­na by sa ma­la za­čí­nať pri 89 USD me­sač­ne za pou­ží­va­te­ľa.

HP Servic­e Anywhe­re tvo­rí kľú­čo­vý kom­po­nent HP IT Per­for­man­ce Sui­te, sof­tvé­ro­vej pod­ni­ko­vej plat­for­my bu­dú­cej ge­ne­rá­cie, kto­rá umož­ňu­je efek­tív­nej­šie spra­vo­vať IT infra­štruk­tú­ru a zvý­šiť jej vý­kon vďa­ka in­te­li­gen­tné­mu sle­do­va­niu a ria­de­niu jed­not­li­vých IT pro­ce­sov a zlo­žiek.

On­li­ne de­mo je k dis­po­zí­cii na webo­vých strán­kach www.hpser­vi­cea­nywhe­re.com, kde v prí­pa­de zá­uj­mu o tes­to­va­nie skú­šob­nej ver­zie HP Servic­e Anywhe­re mož­no vy­pl­niť aj kon­takt­ný pred­re­gis­trač­ný for­mu­lár.

Zdroj: HP



Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter