Školstvo: Na projekty vedy a výskumu pôjdu milióny eur

100_euro.jpg Na pro­jek­ty vý­sku­mu a vý­vo­ja pôj­de 33 mi­lió­nov eur. Agen­tú­ra na pod­po­ru vý­sku­mu a vý­vo­ja vy­hlá­si­la ve­rej­nú vý­zvu na po­dá­va­nie žia­dos­tí na rie­še­nie pro­jek­tov vý­sku­mu a vý­vo­ja v jed­not­li­vých sku­pi­nách od­bo­rov ve­dy a tech­ni­ky.

Žia­dos­ti mô­žu pred­kla­dať slo­ven­ské práv­nic­ké oso­by, ako aj fy­zic­ké oso­by - pod­ni­ka­te­lia bez ob­me­dzenia prís­luš­nos­ti k sek­to­ru vý­sku­mu a vý­vo­ja. O pe­nia­ze sa tak mô­že uchá­dzať aj Slo­ven­ská aka­dé­mia vied, vy­so­ké ško­ly a kaž­dý ďal­ší sub­jekt, kto­rý dis­po­nu­je os­ved­če­ním o spô­so­bi­los­ti reali­zo­vať vý­skum a vý­voj. Na je­den pro­jekt pôj­de maximál­ne 250-ti­síc eur.

Vý­zva ne­má žiad­ne ob­me­dzenia tý­ka­jú­ce sa vec­né­ho za­me­ra­nia pro­jek­tov vý­sku­mu a vý­vo­ja. Ich za­me­ra­nie, cie­le a vec­nú náplň vý­sku­mu a vý­vo­ja ur­ču­je žia­da­teľ. Cie­ľom vý­zvy je zvý­šiť kva­li­tu vý­sku­mu a vý­vo­ja pros­tred­níc­tvom sú­ťa­že vý­skum­ných tí­mov v kon­ku­ren­čnom pros­tre­dí. Žia­dos­ti je pot­reb­né pred­lo­žiť do agen­tú­ry v elek­tro­nic­kej a lis­tin­nej po­do­be do 21. ja­nuá­ra 2013. Za­čia­tok rie­še­nia pro­jek­tov pod­po­re­ných v rám­ci tej­to vý­zvy je 1. ok­tó­ber 2013 a maximál­na dĺžka rie­še­nia pro­jek­tu je 48 me­sia­cov. Pod­rob­né in­for­má­cie o pod­mien­kach vý­zvy sú zve­rej­ne­né na webo­vej strán­ke agen­tú­ry na ad­re­se www.apvv.sk.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter