Konica Minolta opäť v kvadrante lídrov

Ko­ni­ca Mi­nol­ta Bu­si­ness So­lu­tions Euro­pe sa pod­ľa sprá­vy Gar­tner, Inc., opäť umies­tni­la v kvad­ran­te líd­rov (Ma­gic Quad­rant for Mul­ti­fun­ctio­nal Prin­ters and Prin­ters Worldvi­de). Vďa­ka roz­ší­re­niu svo­jich pre­daj­ných ak­ti­vít a slu­žieb pos­ky­tu­je Ko­ni­ca Mi­nol­ta lep­šie tla­čo­vé rie­še­nia a IT služ­by. Spo­loč­nosť sús­tre­di­la svo­ju po­zor­nosť na in­te­li­gen­tné mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nia (SMFPs).

„Že sme sa dos­ta­li po dru­hý raz po se­be do kvad­ran­tu líd­rov, je pre nás vý­bor­ná sprá­va. Potvr­dzu­je, že je na­ša ob­chod­ná a pro­duk­to­vá stra­té­gia správ­na," ko­men­to­val Ken Osu­ga, pre­zi­dent Ko­ni­ca Mi­nol­ta Bu­si­ness So­lu­tions Euro­pe. „Ok­rem to­ho to do­ka­zu­je, že sme preš­li vý­znam­nou tran­sfor­má­ciou a sta­li sme sa ús­peš­ný­mi pos­ky­to­va­teľ­mi kom­plexných rie­še­ní v sek­to­re B2B. Na­še tech­no­ló­gie a rie­še­nia zís­ka­va­jú mno­ho oce­ne­ní, aj vďa­ka to­mu má­me is­to­tu, že me­dzi glo­bál­nych líd­rov na vy­so­ko kon­ku­ren­čnom tr­hu mul­ti­fun­kčných za­ria­de­ní a tla­čiar­ní bu­de­me pat­riť aj v bu­dúc­nos­ti."

Ma­gic­ký kvad­rant Gar­tner slú­ži stred­ne veľ­kým a veľ­kým or­ga­ni­zá­ciám ako sprie­vod­ca vo sve­te glo­bál­nych pos­ky­to­va­te­ľov mul­ti­fun­kcií a tla­čiar­ní. Ma­gic­ký kvad­rant po­má­ha fir­mám iden­ti­fi­ko­vať a hod­no­tiť pos­ky­to­va­te­ľov tla­čo­vých tech­no­ló­gií a slu­žieb.

Úspeš­né fir­my neus­tá­le hľa­da­jú sta­bil­ných do­dá­va­te­ľov, kto­rí do­ká­žu nie­len pok­ryť ich glo­bál­ne pô­so­be­nie, ale ve­dia im aj po­môcť s ma­na­žo­va­ním do­ku­men­tov a ich tla­čou. V pos­led­ných ro­koch sa úlo­ha a fun­kcie tra­dič­ných mul­ti­fun­kcií veľ­mi roz­ší­ri­li a sta­li sa in­teg­rál­nou sú­čas­ťou IT pros­tre­dia fi­riem. Kvô­li to­mu sa zme­ni­li aj niek­to­ré ná­kup­né kri­té­riá. Pos­ky­to­va­te­lia mul­ti­fun­kčných za­ria­de­ní pre­to ta­kis­to ve­nu­jú po­zor­nosť Ma­gic­ké­mu kvad­ran­tu, kto­rí iden­ti­fi­ko­val hlav­né tren­dy v tej­to ob­las­ti. Tý­ka­jú sa mul­ti­fun­kčných za­ria­de­ní A3, ma­na­žo­va­nia nák­la­dov a do­ku­men­tov, sprá­vy za­ria­de­ní, ich mo­ni­to­ro­va­nia a in­teg­ro­va­nia, bez­peč­nos­ti, tla­če cez cloud ako aj vply­vu na ži­vot­né pros­tre­die.

Ko­ni­ca Mi­nol­ta potvr­di­la svo­je pos­ta­ve­nie pos­ky­to­va­te­ľa špič­ko­vých pro­duk­tov roz­ší­re­ním svoj­ho glo­bál­ne­ho pre­daj­né­ho ka­ná­la ako aj vďa­ka fú­ziám a ak­vi­zí­ciám na tr­hu IT slu­žieb.

Zdroj: Konica MinoltaOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter