Úspech študentov STU v programátorskej súťaži

Štu­den­ti Fa­kul­ty in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií STU v Bra­tis­la­ve zís­ka­li 2. mies­to na Slo­ven­sku v rám­ci re­gio­nál­ne­ho ko­la ce­los­ve­to­vej prog­ra­má­tor­skej sú­ťa­že ACM (ACM Prog­ram­ming Con­test). Re­gio­nál­ne ko­lo tej­to sú­ťa­že sa s pod­po­rou spo­loč­nos­ti Gra­tex Inter­na­tio­nal us­ku­toč­ni­lo kon­com ok­tób­ra v Bra­tis­la­ve a na Slo­ven­sku sa ho zú­čas­tni­lo 11 tí­mov.

„V pr­vom ra­de by som chcel po­ďa­ko­vať a pog­ra­tu­lo­vať štu­den­tom FIIT STU v Bra­tis­la­ve za vý­bor­né umies­tne­nie v re­gio­nál­nom ko­le me­dzi­ná­rod­nej sú­ťa­že ACM. Na­še druž­stvá po­ra­zi­li druž­stvá z mno­hých kva­lit­ných škôl z kra­jín stred­nej Euró­py, čo po­va­žu­je­me za veľ­ký ús­pech. Pred na­mi sú už len ma­te­ma­ti­ci zo Slo­ven­ska, Čiech a Poľ­ska," uvie­dol Ivan Po­lá­šek, šéf Software De­ve­lop­ment Ana­ly­sis Group spo­loč­nos­ti Gra­tex Inter­na­tio­nal a lek­tor Fa­kul­ty in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií Slo­ven­skej Tech­nic­kej uni­ver­zi­ty.

Bra­tis­lav­ské lo­kál­ne ko­lo sa us­ku­toč­ni­lo v dňoch 26. a 27. ok­tób­ra v pries­to­roch FIIT na Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­te. Ďal­šie lo­kál­ne ko­lá sú­ťa­že ACM sa na Slo­ven­sku ko­na­li v Ban­skej Bys­tri­ci, Ži­li­ne a v Ko­ši­ciach. Naj­lep­šie tí­my pos­tu­pu­jú do stre­doeuróp­ske­ho re­gio­nál­ne­ho ko­la, kto­ré sa us­ku­toč­ní 16. až 18. no­vem­bra v Kra­ko­ve.

Prog­ra­má­tor­ská sú­ťaž ACM je ce­los­ve­to­vá sú­ťaž us­po­ra­dú­va­ná ame­ric­kou or­ga­ni­zá­ciou As­so­cia­tion for Com­pu­ting Ma­chi­ne­ry, po­čí­ta­čo­vou or­ga­ni­zá­ciou, kto­rá vznik­la v ro­ku 1947. Sú­ťaž je ur­če­ná jed­no- až 3-člen­ným tí­mom štu­den­tov vy­so­kých škôl po ce­lom sve­te a pre­bie­ha v troch ko­lách - lo­kál­nom, re­gio­nál­nom a ce­los­ve­to­vom.

Zdroj: Gratex InternationalOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter