ČR: Séria Acer Aspire S7: najtenšie, najľahšie Ultrabooky s dotykovým displejom

Už při před­pre­miéře na ve­letr­hu Com­pu­tex 2012 v Tchaj-pej byl As­pi­re S7, nej­ten­čí a nej­leh­čí Ultra­book od Ace­ru, os­la­vo­ván ja­ko je­den z nej­za­jí­mavějších do­ty­ko­vých Ultra­booků s Win­dows 8. To se opa­ko­va­lo i při slav­nos­tním uve­de­ní Win­dows 8 v New Yor­ku, kde byl As­pi­re S7 ozna­čen ja­ko nej­lep­ší po­čí­tač, kte­rý kdy byl vy­ro­ben. Po­zi­tiv­ní oh­la­sy nemě­ly ob­do­by.

As­pi­re S7, kte­rý je ten­ký ja­ko smar­tpho­ne, je bez­prostřed­ní kom­bi­na­cí krá­sy a vý­ko­nu. Přímé li­nie, ví­ko z les­klé­ho bí­lé­ho sk­la, elek­tro­lu­mi­nis­cen­ční osvětle­ní a eloxova­ný hli­ník - to všech­no přiná­ší Ultra­book, kte­rý pro­sa­zu­je špič­ko­vé tech­no­lo­gie a ino­va­tiv­ní de­sign. Duál­ní krou­ti­cí mo­ment pantů ví­ka a tech­no­lo­gie Acer Green In­stant On a Always Con­nect za­jiš­ťu­jí maximál­ní kon­tro­lu a bez­prob­lé­mo­vé pou­ží­vá­ní.

„Acer zvo­lil svěží přís­tup k de­sig­nu a vý­vo­ji As­pi­re S7 a vy­užil pré­mio­vých ma­te­riálů i konstruk­čních me­tod," řekl Jim Wong, pre­zi­dent spo­leč­nos­ti Acer. „U S7 jsme se vy­da­li ces­tou vy­so­ké úrovně tech­nic­ké­ho zpra­co­vá­ní a kva­lit­ní­ho de­sig­nu. Hlav­ní prio­ri­tou při návr­hu byl co největší přínos pro uži­va­te­le. Pro­mít­la se do něj ta­ké na­še tr­va­lá sna­ha o za­ve­de­ní ta­ko­vých tech­no­lo­gií do na­šich pro­duktů, kte­ré by dopl­ňo­va­ly lid­ské cho­vá­ní, sti­mu­lo­va­ly zvěda­vost a prog­re­siv­ní myš­le­ní i čin­nost."

Tělo z jed­no­ho ku­su hli­ní­ku a skleněné ví­ko
Všech­ny mo­de­ly sé­rie As­pi­re S7 přichá­ze­jí s uni­bo­dy tělem z jed­no­ho ku­su hli­ní­ku, kte­ré by­lo vy­ro­be­no pro­ce­sem šetřícím ener­gií i ma­te­riá­lem. Vý­sled­kem je ultra­ten­ké ša­si, kte­ré je zá­ro­veň extrémně pev­né, ideál­ní na čas­té přená­še­ní. Mo­de­ly As­pi­re S7 jsou ta­ké vy­ba­ve­ny IPS dis­ple­jem s Full HD roz­li­še­ním (1 920 × 1 080 px) a do­ty­ko­vým ov­lá­dá­ním s pod­po­rou až de­se­ti do­tyků zá­ro­veň. Přes­né a neměnné bar­vy zůstá­va­jí u tech­no­lo­gie IPS i při po­zo­ro­vá­ní z extrém­ních úhlů až do 178° ve všech směrech.

Jed­ním z nej­ná­padnějších de­sig­no­vých prvků u As­pi­re S7 je ele­gan­tní bí­lá bar­va 13,3" mo­de­lu s do­ty­ko­vým dis­ple­jem. Dis­plej je zepředu i ze­za­du ob­klo­pen les­klým bí­lým sklem Go­ril­la Glass 2, kte­ré je krás­né na poh­led, hlad­ké na omak a i přes svůj ten­ký pro­fil (ce­lý Ultra­book™ má tlouš­ťku jen 11,9 mm) je extrémně pev­né, od­ol­né pro­ti poš­krá­bá­ní a jde snad­no čis­tit. Acer u S7 pou­žil sklo Go­ril­la Glass 2 ja­ko konstruk­ční pr­vek vůbec popr­vé, os­tat­ní vý­rob­ci vy­uží­va­jí sklo pou­ze pro de­ko­ra­ci. Ne­jen­že je vi­zuálně ná­pa­di­té, dí­ky Go­ril­la Glass 2by­lo do­sa­že­no i vy­so­ké konstruk­ční pev­nos­ti, no­te­book tak bez prob­lémů zvlád­ne kaž­do­den­ní pou­ží­vá­ní. K cel­ko­vé od­ol­nos­ti přis­pí­vá i měkké ten­ké od­pru­že­ní me­zi hli­ní­ko­vým rá­mem a sklem. Případ­ný šok tak ab­sor­bu­je hlavně ša­si, ne sa­mot­né sklo. Tím se vý­razně sni­žu­je ri­zi­ko zá­važ­né­ho poš­ko­ze­ní.

Men­ší a leh­čí 11,6" mo­del ta­ké na­bíd­ne do­ty­ko­vý Full HD dis­plej, ša­si z jed­no­ho ku­su hli­ní­ku a hli­ní­ko­vé ví­ko s ele­gan­tním do kříže kar­tá­čo­va­ným povr­chem, kte­rý připo­mí­ná textu­ru tka­ni­ny. Ta­ko­vý povrch je hlad­ký, příjem­ný na do­tek, zá­ro­veň však ta­ké od­ol­ný vůči poš­ko­ze­ní a od­pu­zu­je otis­ky prstů i šmou­hy.

Duál­ní mo­ment pantů a snad­né otá­če­ní ob­ra­zu
Ve Win­dows 8 může­te napl­no vy­uží­vat vý­hod do­ty­ko­vé­ho ov­lá­dá­ní. Ví­ko u 13,3" mo­de­lu As­pi­re S7 jde na­víc vy­klo­pit až do úpl­né ro­vi­ny (180°). Snad­né otá­če­ní ob­ra­zu stis­kem kom­bi­na­ce klá­ves spo­lečně s vy­ni­ka­jí­cí­mi po­zo­ro­va­cí­mi úh­ly dis­ple­je umož­ní jed­no­du­ché sdí­le­ní ob­ra­zu s ši­ro­kým oko­lím.

Na co byl při vý­robě As­pi­re S7 brán vel­mi vy­so­ký důraz, byl vý­voj pantů s duál­ním krou­ti­cím mo­men­tem. Ten je nez­byt­ný pro kla­de­ní ideál­ní­ho od­po­ru při ov­lá­dá­ní do­ty­ky. Když je ví­ko otevřeno v roz­me­zí úhlů 100 a 120°, mo­ment se 1,6krát zvý­ší, aby by­lo při na­má­há­ní do­ty­ky sta­bil­ní a udr­že­lo se ve vzpříme­né po­lo­ze. Vy­so­ké od­ol­nos­ti pantů je do­sa­že­no je­jich in­teg­ra­cí přímo do struk­tu­ry ko­va­né­ho rá­mu dis­ple­je.

Neus­tá­le stu­de­ný s chla­ze­ním Acer TwinAir
Aby byl As­pi­re S7 neus­tá­le stu­de­ný, vy­tvořil Acer no­vý způsob chla­ze­ní, kte­ré naz­val „TwinAir“. Ten­to ino­va­tiv­ní návrh prod­lu­žu­je ži­vot­nost ba­te­rie a udr­žu­je klá­ves­ni­ci i zá­klad­nu As­pi­re S7 stu­de­nou, prá­ce s no­te­boo­kem je tak vel­mi kom­for­tní. TwinAir vy­uží­vá dvou ma­lých vy­so­ko­ry­chlos­tních (10 000 ot./min) ven­ti­lá­torů - je­den na­sá­vá stu­de­ný vzduch a dru­hý vy­pouš­tí tep­lý. Umístění ven­ti­lá­torů v za­dní čás­ti na­víc za­jiš­ťu­je, že jsou nej­tep­lej­ší místa udr­žo­vá­na v bez­peč­né vzdá­le­nos­ti od prstů, dla­ní i klí­na uži­va­te­le.

Auto­ma­tic­ké pod­sví­ce­ní klá­ves­ni­ce
Acer vy­ba­vil As­pi­re S7 ta­ké elek­tro­lu­mi­nis­cen­čním (EL) pod­sví­ce­ním klá­ves­ni­ce, kte­ré se auto­ma­tic­ky ak­ti­vu­je a mění svůj jas pod­le in­ten­zi­ty okol­ní­ho osvětle­ní. To­to světlo­cit­li­vé řeše­ní pod­sví­ce­ní klá­ves­ni­ce je jed­ním z nej­ten­čích, kte­ré jsou v sou­čas­né době k dis­po­zi­ci. Je op­ti­ma­li­zo­vá­no pro maximál­ní vi­zuál­ní kom­fort a snad­nou vi­di­tel­nost za hor­ších světel­ných pod­mí­nek. Elek­tro­lu­mi­nis­cen­ční osvětle­ní na­bí­zí jemnější a pro oči kom­fortnější svit, než kla­sic­ké LED pod­sví­ce­ní.

Ten­ký, ale vý­kon­ný
I přes svůj ultra­ten­ký de­sign dos­tal As­pi­re S7 do vín­ku nej­mo­dernější vý­kon­né tech­no­lo­gie. Patří zde tře­tí ge­ne­ra­ce pro­ce­sorů In­tel Co­re s mo­de­lem i5-3317U ne­bo i7-3517U a ab­so­lutně ti­ché SSD s vy­so­ký­mi rych­los­tmi čte­ní, zá­pi­su a mi­ni­mál­ní­mi přís­tu­po­vý­mi do­ba­mi. Ty­to SSD jsou na­víc za­po­je­né do re­ži­mu RAID 0 pro ještě vy­šší rych­lost čte­ní. Za­bu­do­va­ný Li-pol aku­mu­lá­tor pos­ky­tu­je až šest ho­din pro­vo­zu, dru­há vo­li­tel­ná ba­te­rie vý­drž zdvoj­ná­so­bí.

Mo­de­ly As­pi­re S7 jsou do­dá­vá­ny s re­duk­cí z por­tu Mic­ro HDMI na D-Sub pro pro­mí­tá­ní pre­zen­ta­cí na da­tap­ro­jek­to­ru. V ba­le­ní ne­chy­bí ani adap­tér z por­tu USB na RJ45 pro připo­je­ní ke ka­be­lo­vé sí­ti LAN.

Okam­ži­té připo­je­ní a snad­né sdí­le­ní dat
Ultra­boo­ky As­pi­re S7 se mo­hou po­chlu­bit tech­no­lo­gie­mi Acer Green In­stant On pro rych­lé spuštění či pro­bu­ze­ní sys­té­mu a Acer Always Con­nect. Ta umož­ňu­je neus­tá­lou ak­tua­li­za­ci dat přes Wi-Fi, a to i po přecho­du do re­ži­mu spán­ku. Služ­ba AcerCloud za­se pos­ky­tu­je zá­kaz­níkům dál­ko­vý přís­tup k datům na je­jich Ultra­boo­ku přes tab­let ne­bo smar­tpho­ne a snad­né sdí­le­ní těchto dat me­zi dal­ší­mi po­čí­ta­či a mo­bil­ní­mi za­říze­ní­mi. Může­te napřík­lad fo­tit smar­tpho­nem a pak si fot­ky proh­léd­nout na svém Ultra­boo­ku As­pi­re S7 do­ma ne­bo v kan­ce­láři.

Ce­na a dos­tup­nost
Pro­dej As­pi­re S7 za­čal 26. říj­na 2012. Pro pod­robnější in­for­ma­ce o dos­tup­nos­ti, spe­ci­fi­ka­ci jed­not­li­vých mo­delů a je­jich ce­nách nav­štiv­te strán­ky www.acer.cz.

Zdroj: AcerOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter