Telekom štartuje vianočnú kampaň

Te­le­kom dnes štar­tu­je svo­ju via­noč­nú rek­lam­nú kam­paň Hap­py Via­no­ce. Eva Má­zi­ko­vá, naj­uroz­prá­va­nej­šia taxikár­ka na Slo­ven­sku, vy­me­ni­la vo­lant za mik­ro­fón a spo­lu s 32 ta­len­to­va­ný­mi deť­mi pres­pie­va­la zná­my hit Hap­py Day.

Link: http://www.youtu­be.com/watch?v=i8pOYEn8pt4

V no­vom via­noč­nom spo­te Te­le­ko­mu účin­ku­jú det­skí ta­neč­ní­ci z HIP HOP fa­kul­ty, kto­rým cho­reog­ra­fiu prip­ra­vi­li John­ny Me­čoch a Me­lá­nia Ka­sen­čá­ko­vá.

Ok­rem zbo­ris­tov, kto­rých ume­lec­ky vie­dol Pe­ter Graus, pes­nič­ku nas­pie­va­li aj Es­ter Ná­niš­to­vá z Det­ské­ho spe­vác­ke­ho zbo­ru Slo­ven­ské­ho roz­hla­su a róm­sky spe­vák Lac­ko Ba­roš z Di­vých ma­kov (v le­te sa pred­sta­vil aj na fes­ti­va­le róm­skej kul­tú­ry Ci­gán­sky ba­ša­vel, kto­ré­ho ge­ne­rál­nym par­tne­rom bol Na­dač­ný fond Te­le­kom).

Spot sa nak­rú­cal dva dni v Ban­skej Štiav­ni­ci a za­hra­li si v ňom aj mies­tni oby­va­te­lia. Hu­dob­ný aran­žmán prip­ra­vil Crea­ti­ve Mu­sic Hou­se, kto­rý kom­po­nu­je aj pre Ti­nu či Ri­char­da Mülle­ra. Re­ži­sérkou spo­tu bo­la Jas­mi­na Bla­že­vič. Tá pre Te­le­kom už v mi­nu­los­ti nak­rú­ti­la ús­peš­nú kam­paň s Ryt­mu­som.

„Pred­via­noč­né ob­do­bie je pre nás už tra­dič­ne tým naj­dô­le­ži­tej­ším v ro­ku. Som pres­ved­če­ný, že na­ša no­vá kam­paň bu­de rov­na­ko ús­peš­ná ako pred­chá­dza­jú­ce a opäť sa za­ra­dí me­dzi tie naj­ori­gi­nál­nej­šie. Ve­rím, že so služ­ba­mi Te­le­ko­mu bu­de pre na­šich zá­kaz­ní­kov kaž­dý deň, nie­len po­čas Via­noc, Hap­py Day," po­ve­dal Du­šan Šva­lek, vý­kon­ný ria­di­teľ pre mass mar­ket seg­ment Te­le­ko­mu.

Hlav­nú ideu kam­pa­ne prip­ra­vi­la agen­tú­ra MUW Saat­chi & Saat­chi.
Krea­tív­ny ria­di­teľ: Ras­ťo Mi­cha­lík, Pe­ter Raj­čák
Co­pywri­ter: Mi­lan Bie­lik, Pe­ter Raj­čák
Art Di­rec­tor: De­ni­sa Paj­ko­šo­vá
Ac­count Di­rec­tor: Ma­rek Lu­koť­ka
Ac­count Ma­na­ger: An­na Dzur­ja­ní­ko­vá
Pro­duk­cia: Pro­mea Com­mu­ni­ca­tion
Ré­žia: Jas­mi­na Bla­že­vič
Hud­ba: CMH

Zdroj: TelekomOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter