Elektronické aukcie už šetria financie v Myjave aj Zborove nad Bystricou

Dô­le­ži­tosť efek­tív­ne­ho a tran­spa­ren­tné­ho spô­so­bu ob­sta­rá­va­nia vo svo­jom mes­te, či ob­ci si uve­do­mu­je stá­le viac sa­mos­práv. Elek­tro­nic­ké auk­cie už pou­ží­va­jú aj mes­to My­ja­va a obec Zbo­rov nad Bys­tri­cou.

Mes­to My­ja­va vy­uží­va mo­dul z di­el­ne spo­loč­nos­ti DA­TA­LAN od ap­rí­la 2012. Ini­cia­tí­va na pou­ží­va­nie Elek­tro­nic­kých auk­cií vy­šla od sa­mot­né­ho mes­ta pri uvá­dza­ní mo­du­lu Po­vin­né zve­rej­ňo­va­nie do pre­vádz­ky. Ten­to mo­dul tiež pat­rí do ro­di­ny rie­še­ní DA­TA­LAN DI­GITÁLNE MES­TO®. Pou­ží­va­ním elek­tro­nic­kých auk­cií do­ká­žu sa­mos­prá­vy ce­lý pro­ces ob­sta­rá­va­nia urý­chliť a spreh­ľad­niť. Elek­tro­nic­ká auk­cia pre­bie­ha for­mou on-li­ne pri­po­je­nia a on-li­ne za­dá­va­ním po­núk do vir­tuál­nej auk­čnej sie­ne. „Za hlav­né vý­ho­dy vo všeo­bec­nos­ti po­va­žu­je­me väč­šiu tran­spa­ren­tnosť pri vý­be­re do­dá­va­te­ľa a mož­nosť zís­kať lep­šie ce­ny, čím sa še­tria fi­nan­čné pros­tried­ky sa­mos­prá­vy," uvie­dol ho­vor­ca mes­ta My­ja­va Mgr. Ma­rek Hrin. Ďalej uvie­dol, že mes­to My­ja­va je so sa­mot­nou pre­vádz­kou sys­té­mu aj s pod­po­rou spo­loč­nos­ti DA­TA­LAN, kto­rá ho tech­nic­ky za­bez­pe­ču­je, spo­koj­né a oča­ká­va­nia v ob­las­ti vy­uži­tia elek­tro­nic­kých auk­cií sa napl­ni­li.

Rov­na­ko ako mes­to My­ja­va, aj obec Zbo­rov nad Bys­tri­cou vy­uží­va vý­ho­dy ply­nú­ce z pou­ží­va­nia mo­du­lu Elek­tro­nic­ké auk­cie od spo­loč­nos­ti DA­TA­LAN už nie­koľ­ko me­sia­cov. Ini­cia­tí­va vy­uží­vať ten­to mo­dul vziš­la z po­žia­dav­ky ve­de­nia ob­ce z dô­vo­du tran­spa­ren­tnos­ti a šet­re­nia ve­rej­ných fi­nan­čných pros­tried­kov. „Obec jed­noz­nač­ne ušet­rí fi­nan­čné pros­tried­ky vo vý­ške cca 10%," uvie­dol sta­ros­ta ob­ce PaedDr. Ju­raj Hla­va­tý.

Elek­tro­nic­ká auk­cia je jed­ným zo zá­klad­ných šty­roch mo­du­lov ro­di­ny rie­še­ní DA­TA­LAN DI­GITÁLNE MES­TO®, me­dzi kto­ré pa­tria aj sa­mos­prá­va­mi ob­ľú­be­ný mo­dul Di­gi­tál­ne za­stu­pi­teľ­stvo, On-li­ne for­mu­lá­re či Po­vin­né zve­rej­ňo­va­nie. Mo­du­ly je mož­né pre­na­jať si kom­plexne aj jed­not­li­vo na neur­či­tý čas, pod­ľa in­di­vi­duál­nych po­trieb da­nej sa­mos­prá­vy. Vý­ho­dy pre­náj­mu spo­čí­va­jú nie­len v ús­po­re pros­tried­kov, keď­že fi­nan­čne ne­ná­roč­ný pre­ná­jom ne­za­ťa­ží miest­ny roz­po­čet, ale aj v jed­no­du­chos­ti ap­li­ká­cie a pou­ží­va­nia rie­še­nia, vďa­ka čo­mu mes­to ne­pot­re­bu­je in­ves­to­vať do od­bor­ných ško­le­ní a ná­roč­ných tech­no­ló­gií.
No­vin­ka v rám­ci rie­še­nia DA­TA­LAN DI­GITÁLNE MES­TO® - mo­bil­ná ap­li­ká­cia Mes­to v mo­bi­le, zís­ka­la 1. mies­to v ka­te­gó­rii „No­vé služ­by" na ITA­PA 2012 a tiež už­šiu no­mi­ná­ciu v rám­ci hod­no­te­nia IT PRO­JEKT ro­ka 2012 na vý­roč­nom oce­ňo­va­ní IT GA­LA.

Rie­še­nie DA­TA­LAN DI­GITÁLNE MES­TO® - Mes­to na pre­ná­jom zís­ka­lo aj ďal­šie ce­ny: na ITA­PA 2011 bronz v ka­te­gó­rii „No­vé služ­by" a na ITA­PA 2009 dve oce­ne­nia - ví­ťaz­stvo v ka­te­gó­rii „Naj­lep­šia prí­pa­do­vá štú­dia" za Di­gi­tál­ne za­stu­pi­teľ­stvo v Ko­ši­ciach a čes­tné uz­na­nie v ka­te­gó­rii „Zlep­šo­va­nie pro­ce­sov" za Di­gi­tál­ne za­stu­pi­teľ­stvo a Ma­naž­ment ak­ti­vít v mes­te Mar­tin. Ok­rem to­ho zís­ka­lo aj oce­ne­nie Zla­tý erb v ka­te­gó­rii „Naj­lep­šia elek­tro­nic­ká služ­ba sa­mos­práv" za di­gi­ta­li­zá­ciu za­sa­da­nia mes­tské­ho za­stu­pi­teľ­stva v mes­te Mar­tin.

Vý­ho­dy rie­še­nia DA­TA­LAN DI­GITÁLNE MES­TO® bo­li pred­sta­ve­né na od­bor­nej kon­fe­ren­cii DA­TA­LAN Di­gi­tál­ne mes­to 2012, kto­rá sa ko­na­la 2. ok­tób­ra v ho­te­li Sit­no vo Vy­hniach. Zú­čas­tni­li sa jej de­siat­ky pred­sta­vi­te­ľov slo­ven­ských sa­mos­práv, kto­rí sa oboz­ná­mi­li s ak­tua­li­ta­mi a no­vý­mi mož­nos­ťa­mi Di­gi­tál­ne­ho mes­ta, skú­se­nos­ťa­mi z praxe, a ví­zia­mi v ob­las­ti in­for­ma­ti­zá­cie miest a ob­cí.

Prog­ram kon­fe­ren­cie, fo­tog­ra­fie a pre­zen­tá­cie na stiah­nu­tie sú k dis­po­zí­cii na www.da­ta­lan.sk/di­gi­tal­ne­mes­to.

Zdroj: DATALANOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter