Komentár: Záujem o profesiu učiteľa je nízky - čo s tým?

Beata Brestenska.JPG V sú­čas­nos­ti je kva­li­ta slo­ven­ské­ho škol­stva pod­ľa me­ra­ní PI­SA pod prie­me­rom kra­jín OECD. Zá­ro­veň pla­tí, že v kra­ji­nách OECD za­rá­ba uči­teľ pod­ľa stup­ňov vzde­lá­va­nia od pr­vé­ho stup­ňa ZŠ 82 % až po stre­doš­kol­ské­ho uči­te­ľa 90 % prie­mer­nej mzdy vy­so­koš­kol­sky vzde­la­né­ho člo­ve­ka. Slo­ven­ský uči­teľ za­rá­ba prie­mer­ne pod 45 % spo­mí­na­nej úrov­ne na všet­kých troch stup­ňoch. Na­koľ­ko po­va­žu­je­me uči­te­ľov za naj­kľú­čo­vej­ších pre zvy­šo­va­nie kva­li­ty škôl a vý­stu­pov vzde­lá­va­nia, naj­vyš­šiu prio­ri­tu na zlep­še­nie kva­li­ty škol­stva vi­dí­me v zvy­šo­va­ní kva­li­ty uči­te­ľov a v zvy­šo­va­ní at­rak­ti­vi­ty uči­teľ­skej pro­fe­sie.

Ako na to?

Kva­li­ta vzde­lá­va­nia sa zvy­šu­je ťaž­ko. Ide o ná­roč­ný a dl­ho­do­bý pro­ces, kto­rý si vy­ža­du­je množ­stvo úsi­lia a mo­ti­vá­cie. Ve­rí­me však to­mu, že ak spo­jí­me si­ly a pres­ta­ne­me brať sú­čas­ný stav na ľah­kú vá­hu, má­me šan­cu us­pieť. Ale ako na to? A kde zís­kať mo­ti­vá­ciu? Od­bor­ní­ci na vzde­lá­va­nie, ško­ly a fir­my, kto­rí sú člen­mi ini­cia­tí­vy „2012: Rok vzde­lá­va­nia" a prob­le­ma­ti­ke sa in­ten­zív­ne dl­ho­do­bo ve­nu­jú, po­nú­ka­jú efek­tív­ne rie­še­nia. Sme pres­ved­če­ní, že prá­ve oni pri­ne­sú že­la­né ovo­cie. Nie­len pre za­jtra, ale aj pre ďal­šie ge­ne­rá­cie.

Na­še od­po­rú­ča­nia sú nas­le­dov­né:

  • V rám­ci sú­čas­né­ho nas­ta­ve­nia koe­fi­cien­tov fi­nan­co­va­nia vzde­lá­va­nia na vy­so­kých ško­lách navr­hu­je­me fi­nan­čne zvý­hod­niť pe­da­go­gic­ké štu­dij­né od­bo­ry a fi­nan­co­vať fa­kul­ty prip­ra­vu­jú­ce uči­te­ľov s pou­ži­tím vý­nim­ky z nor­ma­tív­ne­ho fi­nan­co­va­nia a ta­kým spô­so­bom pris­pieť k zvý­še­niu ich at­rak­ti­vi­ty. Spo­me­nu­tá a v mi­nu­los­ti tes­to­va­ná vý­nim­ka by za­bez­pe­či­la fi­nan­co­va­nie na kon­krét­ny (a po prí­pa­de vop­red de­fi­no­va­ný po­čet štu­den­tov) bez oh­ľa­du na to, či sa po­čet štu­den­tov v od­bo­re zní­ži prí­pad­ným od­cho­dom štu­den­tov po­čas štú­dia. Ta­ký­to sys­tém by za­bez­pe­čil dos­ta­toč­né fi­nan­čné pros­tried­ky na fa­kul­ty prip­ra­vu­jú­ce uči­te­ľov na ce­lé ob­do­bie štú­dia a do­vo­lil by fa­kul­tám viac sa za­me­rať na kva­li­tu svo­jich štu­den­tov bez prí­pad­né­ho oh­ro­ze­nia vý­pad­ku fi­nan­co­va­nia z dô­vo­du „vy­ho­de­nia" štu­den­ta.
  • Navr­hu­je­me mo­ti­vo­vať no­vop­ri­ja­tých štu­den­tov na uči­teľ­ské štú­dium priz­na­ním auto­ma­tic­kých šti­pen­dií. Ta­ké­to opat­re­nie by ma­lo za cieľ zvý­šiť zá­ujem o štú­dium pe­da­go­gic­kých sme­rov, čo by spo­lu s pr­vým opat­re­ním ma­lo za cieľ zvý­šiť kva­li­tu štu­den­tov pe­da­go­gic­kých sme­rov.
  • S cie­ľom efek­tív­nej­šie vy­uží­vať sú­čas­né pros­tried­ky na zlep­še­nie mzdo­vé­ho ohod­no­te­nia uči­te­ľov navr­hu­je­me udr­žať, prí­pad­ne zvy­šo­vať po­mer žia­kov na uči­te­ľa.
  • Pod­ľa od­po­rú­ča­ní OECD navr­hu­je­me, aby sa pros­tred­níc­tvom le­gis­la­tív­nych úp­rav ot­vo­ri­li k uči­teľ­ské­mu po­vo­la­niu via­ce­ré ces­ty aj z od­bor­ných kru­hov mi­mo vzde­lá­va­nia. Čo mô­že pris­pieť aj ku skva­lit­ne­niu pre­po­je­nia vzde­lá­va­nia s pot­re­ba­mi praxe.
  • S cie­ľom zvý­šiť kva­li­tu ab­sol­ven­tov fa­kúlt prip­ra­vu­jú­cich uči­te­ľov navr­hu­je­me, aby bo­li naj­lep­ší uči­te­lia zo škôl mo­ti­vo­va­ní pred­ná­šať a viesť se­mi­ná­re na fa­kul­tách prip­ra­vu­jú­cich uči­te­ľov.
  • Za úče­lom zvy­šo­va­nia at­rak­ti­vi­ty uči­teľ­skej pro­fe­sie od­po­rú­ča­me za­viesť sú­ťaž o naj­lep­šie­ho uči­te­ľa na zá­kla­de me­ra­teľ­ných uka­zo­va­te­ľov pod­ľa jed­not­li­vých pred­me­tov vzde­lá­va­nia. Zá­ro­veň od­po­rú­ča­me na ta­kú­to sú­ťaž alo­ko­vať fi­nan­čné ohod­no­te­nia pre ví­ťa­zov na úrov­ni roč­né­ho pla­tu uči­te­ľa.

V rám­ci mož­nos­tí čle­nov ini­cia­tí­vy „2012: Rok vzde­lá­va­nia" Ame­ric­kej ob­chod­nej ko­mo­ry v SR navr­hu­je­me spo­lup­ra­co­vať na šti­pen­diách pre štu­den­tov fa­kúlt prip­ra­vu­jú­cich uči­te­ľov. Ta­kis­to pri­chá­dza do úva­hy mož­nosť spo­lup­rá­ce pri tvor­be, or­ga­ni­zá­cií a vy­hod­no­co­va­ní sú­ťa­že o naj­lep­šie­ho uči­te­ľa. Ok­rem to­ho niek­to­rí čle­no­via ini­cia­tí­vy plá­nu­jú za­viesť na Slo­ven­sku prog­ra­my na pri­tiah­nu­tie naj­lep­ších ab­sol­ven­tov vy­so­kých škôl do uči­teľ­skej pro­fe­sie po vzo­re Teach for All.

Autor­ka: Beá­ta Bres­ten­ská, lí­der­ka ini­cia­tí­vy „2012: Rok vzde­lá­va­nia", pre­zi­den­tka pro­jek­tu In­fo­vek Slo­ven­sko

Zdroj: Americká obchodná komora v SROhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter