Konferencia Oracle Innovation Forum v Bratislave predstaví najnovšie trendy v oblasti podnikového IT

Orac­le In­no­va­tion Fo­rum, naj­väč­šie stret­nu­tie od­bor­ní­kov, zá­kaz­ní­kov a par­tne­rov Orac­le Slo­ven­sko toh­to ro­ku pre­beh­ne 14. no­vem­bra 2012 v bra­tis­lav­skom ho­te­li Crowne Pla­za. Účas­tní­ci bu­dú mať mož­nosť oboz­ná­miť sa s ak­tuál­ny­mi no­vin­ka­mi a tren­dmi v ob­las­ti pod­ni­ko­vé­ho sof­tvé­ru a har­dvé­ru vrá­ta­ne no­vi­niek , oh­lá­se­ných na ce­los­ve­to­vej kon­fe­ren­cii Orac­le OpenWorld, kto­rá sa ko­na­la v sep­tem­bri v ame­ric­kom San Fran­cis­cu.

Orac­le In­no­va­tion Fo­rum pri­ne­sie náv­štev­ní­kom poh­ľad ako Orac­le zjed­no­du­šu­je IT rie­še­nia spo­je­ním har­dvé­ru a sof­tvé­ru a na­sa­de­ním no­vých ino­va­tív­nych tech­no­ló­gií. Zís­ka­jú tak­tiež viac in­for­má­cií o cloud com­pu­tin­gu, spra­co­va­ní roz­sia­hlych dát, so­ciál­nych a mo­bil­ných rie­še­niach. Bu­dú mať mož­nosť vy­po­čuť si prí­be­hy zá­kaz­ní­kov Orac­le o ús­peš­nej tran­sfor­má­cii ich pod­ni­ka­nia. Dô­le­ži­tým at­ri­bú­tom bu­de tak­tiež mož­nosť stret­núť sa s od­bor­ník­mi Orac­le a sle­do­vať ukáž­ky no­vých pro­duk­tov.

Úvod­nú pred­náš­ku s té­mou „Ar­chi­tec­ting your Cloud" bu­de mať Mar­tin Vlek, Se­nior Di­rec­tor Web­cen­ter & Cloud zo spo­loč­nos­ti Orac­le. Nas­le­do­vať bu­dú pre­zen­tá­cie pla­ti­no­vých par­tne­rov kon­fe­ren­cie - Ac­cen­tu­re a ATOS IT So­lu­tions and Servic­es. Po­po­lud­ní sa pred­náš­ky roz­čle­nia do pia­tich te­ma­tic­kých blo­kov za­me­ra­ných na dá­to­vé cen­trá, cloud, Fu­sion Mid­dleware, pod­ni­ko­vé ap­li­ká­cie a služ­by.

„Cloud, veľ­ké ob­je­my dát, mo­bi­li­ta či svet so­ciál­nych sie­tí me­nia spô­sob, akým je dnes mož­né ria­diť svo­je pod­ni­ka­nie. Cie­ľom na­šej kon­fe­ren­cie je pred­sta­viť zá­kaz­ní­kom zo Slo­ven­ska, ako mô­žu za­čať no­vé tech­no­ló­gie vy­uží­vať a ako je mož­né s ich po­mo­cou ov­plyv­niť vý­sled­ky ich prá­ce," uvie­dol Ma­roš Her­da, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Orac­le Slo­ven­sko.

Pla­ti­no­vý­mi par­tner­mi kon­fe­ren­cie Orac­le In­no­va­tion Fo­rum sú spo­loč­nos­ti Ac­cen­tu­re a

Atos IT So­lu­tions and Servic­es, Gold par­tne­rom fir­ma AS­BIS SK a Sil­ver par­tner­mi spo­loč­nos­ti Be­set a Inter­Way.

V mi­nu­lom ro­ku sé­riu kon­fe­ren­cií Orac­le v re­gió­ne Euró­py, Blíz­ke­ho vý­cho­du a Af­ri­ky (EMEA) nav­ští­vi­lo vy­še 15 500 od­bor­ní­kov, kto­rí si moh­li vy­brať z 820 rôz­no­ro­dých pred­ná­šok a viac než 350 reč­ní­kov.

Zdroj: OracleOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter